งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
อังคนา กรัณยาธิกุล

2 การผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
1. สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ 5. ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น 2. สาระการเรียนรู้ 6. สื่อและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สำหรับหน่วยการเรียนรู้ 3. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 7. กิจกรรมการเรียนรู้ 4. คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ 1. สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

3 สาระการเรียนรู้ ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผู้เรียนมีการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการทำโครงงาน ผู้เรียนประเมินตนเองและผลงานที่สร้างขึ้น

4 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านด้านความรู้ การผลิตและพัฒนา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

5 วัตถุประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผู้เรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย และโปรแกรมสำเร็จรูปในการผลิตสื่อได้ ผู้เรียนสามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาที่เกิดจากการผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการปฏิบัติงานในกลุ่มได้ ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนอธิบายการนำเสนอคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้กับนักเรียนพิการทางสายตาได้ ผู้เรียนสามารถประเมินคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

6 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด คำถามประจำหน่วย คำถามประจำบท มนุษย์ทุกคนที่เกิดทั้งที่มีร่างกาย ปกติและไม่ปกติ ควรมีสิทธิในการเรียนรู้ เท่ากันหรือไม่ เราจะสร้างสื่อการเรียนอย่างไร ให้เหมาะสม กับความแตกต่าง ทางร่างกายของผู้เรียน การสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนที่พิการ ทางสายตามีหลักการ อย่างไรบ้าง

7 ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น
การผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โครงงาน “มองไม่เห็นก็เรียนได้” การสืบค้นข้อมูลทั้งในเอกสาร อินเทอร์เน็ต และแหล่งปฐมภูมิ การใช้โปรแกรมสร้าง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การทำงานร่วมกันเป็นทีม

8 สื่อและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สำหรับหน่วยการเรียนรู้
แผ่นพับ โปรแกรมสำเร็จรูป โรงเรียนสอนคนตาบอด แบบการประเมินตนเอง แบบบันทึกการเตรียมโครงงาน

9 “มองไม่เห็นก็เรียนได้”
กิจกรรมการเรียนรู้ โครงงาน “มองไม่เห็นก็เรียนได้” กิจกรรมก่อนเริ่ม โครงงาน เมื่อสิ้นสุดโครงงาน ระหว่างทำโครงงาน

10 Related Documents text1 Subtitle text2 text3

11 Related Documents text1 text2 text3 example1 example2 example3

12 Related Documents Subtitle text4 text3 text1 text2

13 Related Documents


ดาวน์โหลด ppt การผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google