งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ฟังก์ชัน นางสาวอรชุมา บุญไกร โรงเรียนสิชลคุณาธาร วิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ฟังก์ชัน นางสาวอรชุมา บุญไกร โรงเรียนสิชลคุณาธาร วิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ฟังก์ชัน นางสาวอรชุมา บุญไกร โรงเรียนสิชลคุณาธาร วิทยา

2 นางสาวอรชุมา บุญไกร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ผู้พัฒนาบทเรียน ผู้พัฒนาบทเรียน ครุศาสตรบัณฑิต เอกคณิตศาสตร์ โทคอมพิวเตอร์ศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา หลักสูตรและการสอน การศึกษา

3 1 เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนใช้ อย่างหลากหลาย 2 เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการ เรียนรู้ 3 เพื่อเป็นแนวทางในการ จัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในวิชาอื่น ๆต่อไป 4 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม วัตถุประสงค์การสร้างบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4 มฐ. ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 1 มฐ. ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ตลอดจนแปลความหมายและนำใช้แก้ปัญหา 2 มฐ. ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3 สาระที่ 4 พีชคณิต สาระการเรียนรู้

5 สร้างขึ้น ด้วย โปรแกร ม Swish Max2 โปรแกรมที่ใช้ โปรแกรมช่วย สร้าง Audio Editor Gold และ Camtasia Studio 6 ใน การบันทึก และตัดต่อ เสียง โปรแกรม ทาง คณิตศ าสตร์ Math type 6 FX draw 3 โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องฟังก์ชัน

6 จุดเด่น 1 4 2 3 5 ได้รับการ เสริมแรงและ ข้อมูล ย้อนกลับทันที ศึกษาได้ด้วยตนเอง ไม่จำกัดเวลา มีความคงคนใน การจดจำ เรียนรู้ได้ตาม ความสามารถ ของแต่ละคน ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความ รับผิดชอบต่อ ตัวเอง จุดเด่นของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่องฟังก์ชัน

7 เปิดเอง อัตโนมั ติ (Autor un) การใช้งาน Copy ทุกไฟล์ วางใน เครื่องแล้ว เปิดด้วย ไฟล์ Index.exe การใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน เรื่องฟังก์ชัน

8 1 เข้าสู่บทเรียน ลักษณะและส่วนประกอบของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องฟังก์ชัน

9 2 ลงทะเบียน เข้าเรียน

10 3 เข้าสู่หน้า ต้อนรับ ลักษณะและส่วนประกอบของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องฟังก์ชัน

11 4 เมนู ลักษณะและส่วนประกอบของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องฟังก์ชัน

12 5 แนะนำ การใช้ ลักษณะและส่วนประกอบของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องฟังก์ชัน

13 6 ทำแบบทดสอบ ก่อนเรียน ขั้นตอนการเรียน คลิ ก

14 7 ตัวอย่างแบบทดสอบ ก่อนเรียน ขั้นตอนการเรียน

15 8 ตัวอย่างแบบทดสอบ ก่อนเรียน ขั้นตอนการเรียน คลิกปุ่ม ก ข ค หรือ ง

16 9 ตัวอย่างแบบทดสอบ ก่อนเรียน ขั้นตอนการเรียน เสริมแรงทันที เมื่อตอบถูก

17 10 ตัวอย่างแบบทดสอบ ก่อนเรียน ขั้นตอนการเรียน แสดงความ เสียใจเมื่อ ตอบผิด

18 11 สรุปคะแนนทันทีเมื่อ ทำเสร็จ ขั้นตอนการเรียน

19 12 เนื้อหา ตัวอย่างเนื้อหา

20 13 เนื้อหา ตัวอย่างเนื้อหา

21 14 เนื้อหา ตัวอย่างเนื้อหา

22 15 เนื้อหา ตัวอย่างเนื้อหา

23 16 เนื้อหา ตัวอย่างเนื้อหา

24 17 เนื้อหา ตัวอย่างเนื้อหา

25 18 เนื้อหา ตัวอย่างเนื้อหา

26 19 เนื้อหา ตัวอย่างเนื้อหา

27 20 เนื้อหา ตัวอย่างเนื้อหา

28 21 เนื้อหา ตัวอย่างเนื้อหา

29 22 เนื้อหา ตัวอย่างเนื้อหา

30 23 เนื้อหา ตัวอย่างเนื้อหา

31 24 ทดสอบ ความ เข้าใจ ทบทวนบทเรียน

32 25 ทดสอบ ความ เข้าใจ ทบทวนบทเรียน

33 26 ทดสอบ ความ เข้าใจ ทบทวนบทเรียน

34 27 ทดสอบ ความ เข้าใจ ทบทวนบทเรียน

35 Boonkrai.paw@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ฟังก์ชัน นางสาวอรชุมา บุญไกร โรงเรียนสิชลคุณาธาร วิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google