งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปี 2553 เป้าหมายรายได้ประจำปี 2554 ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2.1 จังหวัดเป้าหมายปี 2553 เป้าหมายปี 2554 เพิ่ม/(ลด) อุดรธานี305.211294.159(11.052)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปี 2553 เป้าหมายรายได้ประจำปี 2554 ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2.1 จังหวัดเป้าหมายปี 2553 เป้าหมายปี 2554 เพิ่ม/(ลด) อุดรธานี305.211294.159(11.052)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปี 2553

3 เป้าหมายรายได้ประจำปี 2554 ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2.1 จังหวัดเป้าหมายปี 2553 เป้าหมายปี 2554 เพิ่ม/(ลด) อุดรธานี305.211294.159(11.052) หนองบัวลำภู63.86868.6554.787 หนองคาย153.004162.4449.44 เลย132.312129.125(3.187) สกลนคร158.176170.50512.329 นครพนม111.223111.915(0.692) มุกดาหาร64.26667.0772.811 ขอนแก่น496.220453.025(43.195) มหาสารคาม166.534162.881(3.653) ร้อยเอ็ด193.991192.574(1.417) กาฬสินธุ์144.847139.207(5.640) บภ.2.11,989.6521,950.010(39.642) หน่วย : ล้านบาท

4 เป้าหมายรายได้ประจำปี 2554

5 ประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี 2554

6 สูตรในการคำนวน : ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน x 100 ( ใช้ค่าใช้จ่ายและรายได้ รายการเดียวกันกับ EBITDA) รายได้จากการดำเนินงาน หน่วย : ล้านบาท kpi : จังหวัดไม่เท่ากัน

7 เป้าหมายติดตั้งรายผลิตภัณฑ์ประจำปี 2554 ที่จังหวัด Fixed Line ติดตั้ง ADSL สุทธิ TOT Wi-Fi ติดตั้ง iPSTAR ติดตั้ง รสภ Leased Line ติดตั้ง Leased Internet ติดตั้ง 1อุดรธานี2,6202,20015202540 2หนองบัวลำภู6903763728 3หนองคาย1,6201,150813820 4เลย1,289900510815 5สกลนคร1,4201,200713820 6นครพนม1,5201,00058815 7มุกดาหาร1,0706004728 8ขอนแก่น4,2203,2002025 40 9มหาสารคาม1,9201,000813820 10ร้อยเอ็ด1,9201,2001517840 11กาฬสินธุ์1,7501,100813820 บภ.2.119,79713,92698146110246 ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2.1

8 129,640,255 แนวทางสร้างรายได้ประจำปี 2554 Adsl:wire,winet Wifi:card Lli:backhaul,optic

9 แนวทางควบคุมค่าใช้จ่ายประจำปี 2554

10

11 Wifi : รสภ 1.Backhaul:lli:to dslam:ptp 2.Wifi:card รายเดือน 3.Eco wifi:ipstar 4.Winet:adsl: รสภ manegment web

12 งานตามนโยบายของ ชจญ.ภ.๒ 1.เยี่ยมลูกค้ารายใหญ่ :ช.ประเวท 2.รื้อ DW :ผส. Tdma :สาธารณะ 3.ทาสีอาคาร :ผส. 4.5 ส :ผส. 5.ติดตามหนี้ : ประเวท 6.หนี้พนักงาน :ประเวท

13 งานนโยบาย รจญ. ภ 1. เสียไว ซ่อมช้า : เสียช้า ซ่อมไว 2. ดูแลลูกค้าใก้ลบ้าน 3. กิจกรรม 12-13 กพ 54

14 ส่วนงานเยี่ยมลูกค้า (ราย)พอใจบริการ พอใจ/ขอ up speed พอใจ/ตอบรับ เพิ่มบริการ ไม่พอใจ คุณภาพ บริการ ไม่พอใจ บริการหลัง การขาย อุดรธานี๑๑ หนองบัวลำภู๑๒ หนองคาย๑๐๖๑๑๑๑ เลย๘๘ สกลนคร๕๕ นครพนม๕๕ มุกดาหาร๘๘ ขอนแก่น๑๔๑๓๑ มหาสารคาม๒๐๑๗๓ ร้อยเอ็ด๒๗๑๕๓๒๑๖ กาฬสินธุ์๒๒ บภ. ๒.๑ ๑๔๒๑๒๒๔๓๓๑๐ สรุปผลการเข้าพบลูกค้ารายใหญ่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๓

15 การรื้อถอนสาย Drop Wire ส่วนงาน จำนวนรื้อถอน ตั้งแต่ ม.ค.๕๓ – ธ.ค.๕๓ (เมตร) นำไปใช้งาน (เมตร) ใช้งานไม่ได้ ส่งคืนคลัง (เมตร) คงเหลือ (เมตร) ใช้งานได้ใช้งานไม่ได้รวม บภ. ๒.๑ ๒,๖๒๕,๖๓๒๑,๗๗๕,๐๐๖๗๑๙,๕๘๙๑๑๗,๐๓๓๑๔,๐๐๔๑๓๑,๐๓๗ อุดรธานี ๐๐๐๐๐๐ หนองบัวลำภู ๑๒,๐๐๐๐๐๐ หนองคาย ๐๐๐๐๐๐ เลย ๑๑,๒๐๕๐ ๐๐๐ สกลนคร ๗๐,๕๖๐๔๑,๓๐๐๐๒๙,๒๖๐๐ นครพนม ๙,๗๐๙๐ ๐๐๐ มุกดาหาร ๑๒,๓๙๗ ๐๐๐๐ ขอนแก่น ๑,๓๒๐,๕๑๔๕๕๐,๙๐๖๖๙๘,๖๗๕๗๐,๙๓๓๐ มหาสารคาม ๑๔๔,๒๑๐ ๐๐๐๐ ร้อยเอ็ด ๑,๐๓๐,๐๓๗๑,๐๑๓,๑๙๗๐๑๖,๘๔๐๐ กาฬสินธุ์ ๑๕,๐๐๐๑๒,๙๙๖๐๐๒,๐๐๔

16 หนี้ค้างที่พนักงานขอใช้สิทธิติดตั้งใช้งาน ส่วนงาน หนี้ค้าง ณ ๓๑ ธ.ค. ๕๓คงเหลือ ณ ๒๐ ม.ค. ๕๔ผลการติดตามหนี้ จำนวน (ราย) จำนวนเงิน (บาท) จำนวน (ราย) จำนวนเงิน(บาท)หนี้ค้างลดลง% บภ. ๒.๑ ๑๙๑๑๕๕,๖๖๖.๑๗๙๓๘๔,๒๘๙.๙๖(๗๑,๓๗๖.๒๑)๔๕.๘๕ อุดรธานี ๒๗๒๓,๕๙๓.๖๘๑๗๑๔,๓๗๒.๐๗(๙,๒๒๑.๖๑)๓๙.๐๙ หนองบัวลำภู ๔๒,๓๘๘.๒๕๓๑,๔๒๕.๒๕(๙๖๓.๐๐)๔๐.๓๒ หนองคาย ๑๒๖,๕๗๔.๕๕๗๓,๒๙๙.๒๘(๓,๒๗๕.๒๗)๔๙.๘๒ เลย ๘๔,๘๘๑.๘๘๑๖๓๓.๔๔(๔,๒๔๘.๔๔)๘๗.๐๒ สกลนคร ๑๗๑๓,๒๑๒.๓๖๕๖,๓๓๔.๔๐(๖,๘๗๗.๙๖)๕๒.๐๖ นครพนม ๓๒,๒๑๔.๓๗๐๐.๐๐(๒,๒๑๔.๓๗)๑๐๐.๐๐ มุกดาหาร ๒๑,๐๘๘.๗๔๐๐.๐๐(๑,๐๘๘.๗๔)๑๐๐.๐๐ ขอนแก่น ๕๓๔๓,๗๔๓.๙๔๒๓๑๙,๕๒๕.๔๔(๒๔,๒๑๘.๕๐)๕๕.๓๖ มหาสารคาม ๒๑๑๓,๔๔๙.๕๓๑๑๖,๔๑๑.๐๖(๗,๐๓๘.๔๗)๕๒.๓๓ ร้อยเอ็ด ๒๒๑๓,๕๙๕.๘๗๑๕๙,๘๘๘.๐๙(๓,๗๐๗.๗๘)๒๗.๒๗ กาฬสินธุ์ ๒๒๓๐,๙๒๓.๐๐๑๑๒๒,๔๐๐.๙๓(๘,๕๒๒.๐๗)๒๗.๕๖

17

18


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปี 2553 เป้าหมายรายได้ประจำปี 2554 ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2.1 จังหวัดเป้าหมายปี 2553 เป้าหมายปี 2554 เพิ่ม/(ลด) อุดรธานี305.211294.159(11.052)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google