งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณและเป้าหมายการปฏิบัติงาน โครงการภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2553 นายวิรัตน์ เพียรวิทยา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณและเป้าหมายการปฏิบัติงาน โครงการภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2553 นายวิรัตน์ เพียรวิทยา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณและเป้าหมายการปฏิบัติงาน โครงการภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2553 นายวิรัตน์ เพียรวิทยา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

2 RICE DEPARTMENT งบประมาณ โครงการภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2553 แหล่งงบประมาณ (ล้านบาท) แผนงาน/โครงการ/งบรายจ่ายงบปกติงบตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) แผนงานการลงทุนเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาการลงทุนในระดับชุมชน 1. โครงการฟื้นฟูนาร้างเอการปลูกข้าว - งบดำเนินงาน5.272 (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 2. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จชต. - งบดำเนินงาน 8.485 (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)

3 RICE DEPARTMENT เป้าหมายการปฏิบัติงาน โครงการภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2553 1.โครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว ตัวชี้วัดเป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. พื้นที่นาร้างที่ได้รับการฟื้นฟู 4,380 ไร่ 2. จำนวนชาวนาที่ได้รับการบริการทางวิชาการ 964 ราย ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. ร้อยละของชาวนาที่ได้รับการบริการทาง วิชาการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 60 2. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการ ปลูกข้าวมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60

4 RICE DEPARTMENT เป้าหมายการปฏิบัติงาน โครงการภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2553 2. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จชต. ตัวชี้วัดเป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. พื้นที่นาข้าวที่ได้รับการพัฒนากรผลิตข้าว 641 ไร่ 2. จำนวนชาวนาที่ได้รับการบริการทางวิชาการ 607 ราย 3. จำนวนศูนย์ข้าวชุมชน15 ศูนย์ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1. ร้อยละของชาวนาที่ได้รับการบริการทาง วิชาการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 60 2. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการ ปลูกข้าวมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณและเป้าหมายการปฏิบัติงาน โครงการภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2553 นายวิรัตน์ เพียรวิทยา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google