งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Gate & Circuits.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Gate & Circuits."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Gate & Circuits

2 ทำความรู้จักกับดิจิตัล
สัญญาณดิจิตัล (Digital Signal) เป็นสัญญาณชนิดหนึ่งในโลกของอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสัญญาณที่พิจารณาระดับสัญญาณเป็นหลัก เป็นระดับ สูง และ ต่ำ อาจเรียกระดับสัญญาณดังกล่าวว่า ลอจิก (Logic) เป็นพื้นฐานของ Microprocessor ,Memory ฯลฯ

3 Logic Gate ลอจิกเกท (Logic Gate) หรือ เกท (Gate) เป็นอุปกรณ์ที่เสมือนสวิตซ์ควบคุมในวงจรดิจิตัล

4 เกทพื้นฐานในวงจรดิจิตัล
เกทพื้นฐานในวงจรดิจิตัลมีอยู่ 6 ชนิด NOT AND OR XOR NAND NOR

5 NOT GATE สัญลักษณ์ สมการ X=A'

6 AND GATE สัญลักษณ์ สมการ X = A • B

7 OR GATE สัญลักษณ์ สมการ X = A + B

8 XOR GATE สัญลักษณ์ สมการ X = A ⊕ B

9 NAND GATE สัญลักษณ์ สมการ X = (A • B)'

10 NOR GATE สัญลักษณ์ สมการ X = (A + B)'

11 ตัวอย่างการนำเกทมาต่อกัน
Circuits ในที่นี้จะเป็นการนำเกทมาต่อกันเป็นวงจร อาจเรียกได้ว่า “วงจรลอจิก” ใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น ซึ่งในเกทพื้นฐานไม่มี แบ่งวงจรลอจิกออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ แบบผสม (Combination circuit) แบบเรียงลำดับ (Sequence circuit) ตัวอย่างการนำเกทมาต่อกัน

12 Combination circuit เป็นวงจรที่แสดงผลออกมาโดยทันที ไม่ต้องสนใจสถานะเอ๊าท์พุทก่อนหน้า เป็นวงจรที่ต่อได้ได้ตั้งแต่ง่าย จน ถึงซับซ้อน ตัวอย่าง Combination circuit วงจรเลือกข้อมูล (Data Selector) วงจรบวกเลขฐานสอง (Adders)

13 Data Selector ตัวอย่างวงจร ตารางการเลือก
เป็นวงจรที่จะทำการคัดเลือกข้อมูลออกทางเอ๊าท์พุท โดยใช้อินพุทเป็นตัวตัดสินใจในการเลือก ตัวอย่างวงจร ตารางการเลือก S1 S0 Y I0 1 I1 I2 I3

14 ตัวอย่างวงจร ตารางการเลือก Adders A B Sum Carry 1
เป็นวงจรที่มี 2 อินพุท เอ๊าท์พุทที่ได้จากวงจรจะเป็นผลบวกของสัญญาณอินพุท ตัวอย่างวงจร ตารางการเลือก A B Sum Carry 1

15 Sequence circuit เป็นวงจรที่จะคำนึงถึงสถานะเดิมของอินพุทเก่าเสมอๆ
ส่วนมากวงจรแบบนี้จะถูกทำให้อยู่ในรูปวงจรแบบกล่องเรียกว่า Flip-Flop ตัวอย่าง Sequence circuit วงจร SR Latch

16 วงจร SR Latch ตัวอย่างวงจร ตารางการเลือก ย่อมาจากคำว่า Set/Reset Latch
เป็นวงจรที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ตัวอย่างวงจร ตารางการเลือก


ดาวน์โหลด ppt Gate & Circuits.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google