งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมาของชาติไทย : พ.อ.ดร.ศรศักร ชูสวัสดิ์ ความเป็นมาของชาติไทย : พ.อ.ดร.ศรศักร ชูสวัสดิ์ องค์ประกอบของชาติ มี 1.ดินแดนที่แน่นอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมาของชาติไทย : พ.อ.ดร.ศรศักร ชูสวัสดิ์ ความเป็นมาของชาติไทย : พ.อ.ดร.ศรศักร ชูสวัสดิ์ องค์ประกอบของชาติ มี 1.ดินแดนที่แน่นอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 ความเป็นมาของชาติไทย : พ.อ.ดร.ศรศักร ชูสวัสดิ์
ความเป็นมาของชาติไทย : พ.อ.ดร.ศรศักร ชูสวัสดิ์ องค์ประกอบของชาติ มี 1.ดินแดนที่แน่นอน 2.อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน 3.รัฐบาล 4.ประชาชน (ที่มีความสำนึกเป็นชาติร่วมกัน)

10 วิธีการที่จะช่วยให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย
1. ความรู้เกี่ยวกับยุคสมัยที่สืบเนื่องกันของประวัติศาสตร์ชาติไทย 2. เส้นเวลาแสดงพัฒนาการและเหตุการณ์สำคัญของชาติไทย 3. แผนที่แสดงที่ตั้งเมืองและอาณาจักรต่าง ๆ 4. การรู้จักข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อเข้าถึงความรู้และหลักฐานทางประวัติศาสตร์

11 การศึกษาความเป็นมาของชาติก่อให้เกิดความรักชาติได้
เพราะความรับรู้ ความสำนึก และความตระหนัก เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับกระตุ้นคนไทยให้เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อีกทั้งร่วมมือกันปกป้องผลประโยชน์ของชาติและพัฒนาชาติ

12 ความเป็นมาของชาติไทย : จุดเน้น
ความเป็นมาของชาติไทย : จุดเน้น ป การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ - สงครามเก้าทัพ ม การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคง ความเจริญแก่อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรธนบุรี (ผู้นำ ที่ตั้งเมืองหลวง ภูมิศาสตร์ และสภาพสังคม) ม ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 1 - ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุวชนทหารและขบวนการเสรีไทย

13 สัญลักษณ์ของชาติ อ.ระวิวรรณ ภาคพรต

14 สัญลักษณ์ช่วยบรรยายภาพ
ให้ชัดเจน อ.ระวิวรรณ ภาคพรต

15 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ.ระวิวรรณ ภาคพรต

16 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ.ระวิวรรณ ภาคพรต

17 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ.ระวิวรรณ ภาคพรต

18 สัญลักษณ์กับเรื่องไทยๆ
อ.ระวิวรรณ ภาคพรต

19 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ.ระวิวรรณ ภาคพรต

20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ.ระวิวรรณ ภาคพรต

21 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ.ระวิวรรณ ภาคพรต

22 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ.ระวิวรรณ ภาคพรต

23 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ.ระวิวรรณ ภาคพรต

24 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ.ระวิวรรณ ภาคพรต

25 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ.ระวิวรรณ ภาคพรต

26 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ.ระวิวรรณ ภาคพรต

27 สอนอย่างไร จากสัญลักษณ์ สู่จิตสำนึก ความเป็นไทย
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ สอนอย่างไร จากสัญลักษณ์ สู่จิตสำนึก ความเป็นไทย _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ.ระวิวรรณ ภาคพรต

28 สำนึกความเป็นไทย : ธงชาติไทยและเพลงชาติไทย เมื่อคนไทยชนะกีฬาระหว่างประเทศ
อ.ระวิวรรณ ภาคพรต

29 อ.ระวิวรรณ ภาคพรต

30 ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงมาร่วมใจกัน
ยืนตรงเคารพธงชาติ เพื่อความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย อ.ระวิวรรณ ภาคพรต

31 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ.ระวิวรรณ ภาคพรต

32 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ อ.ระวิวรรณ ภาคพรต

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมาของชาติไทย : พ.อ.ดร.ศรศักร ชูสวัสดิ์ ความเป็นมาของชาติไทย : พ.อ.ดร.ศรศักร ชูสวัสดิ์ องค์ประกอบของชาติ มี 1.ดินแดนที่แน่นอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google