งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. ปริญญา น้อยดอนไพร (V.1.12082014) 413643 เทคโนโลยี มัลติมีเดีย (MULTIMEDIA TECHNOLOGY) บทที่ 2 วิวัฒนาการมัลติมีเดีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. ปริญญา น้อยดอนไพร (V.1.12082014) 413643 เทคโนโลยี มัลติมีเดีย (MULTIMEDIA TECHNOLOGY) บทที่ 2 วิวัฒนาการมัลติมีเดีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. ปริญญา น้อยดอนไพร (V.1.12082014) 413643 เทคโนโลยี มัลติมีเดีย (MULTIMEDIA TECHNOLOGY) บทที่ 2 วิวัฒนาการมัลติมีเดีย

2 ความเป็นมาของมัลติมีเดีย ค. ศ. 1643 Blaise Pascal นักวิทยาศาสตร์ ฝรั่งเศส คิดเครื่องบวกเลข ชื่อ Pascaline ค. ศ. 1822 Charles Babbage นัก คณิตศาสตร์อังกฤษ คิดเครื่องหาค่า log โดยใช้ Punch Card ป้อนเข้าเครื่อง คำนวณ Analytical Engine ค. ศ. 1946 Manchly และ Eckert แห่ง U.of Pennsylvania ประดิษฐ์ ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) แต่ใช้กระแสไฟฟ้ามากถึง 200,00 Watts ค. ศ. 1970 Intel Corporation คิดค้น Microprocessor (Chip) และในขณะที่ Apple Corporation คิดค้น Personal Computer เรียกย่อๆ ว่า PC

3 ความเป็นมาของมัลติมีเดีย ( ต่อ ) ค. ศ. 1980 – 90 Microprocessor ได้รับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ค. ศ. 1990 เทคโนโลยีซีดี (Compact Disk) เติบโตและใช้จัดเก็บเสียงและ VDO ร่วมกับ PC เกิดเป็น Multimedia PC หรือ MPC ค. ศ. 1991 ค่าย Microsoft และสมาชิก 85 องค์กร ก่อตั้งสมาคมมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia Association ;IMA) ทั้งสองสมาคม ร่วมกันพัฒนาและ กำหนดมาตรฐานด้าน Multimedia ค. ศ. 1992-93 MPC และ IMA กำหนด MPC-I, MPC-II, MPC-III

4 ระบบมัลติมีเดีย ระบบมัลติมีเดีย หมายถึง การนำเอาองค์กอบ ของสื่อต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย Text, Image (Still Image and Animation), Sound, Video and Interactive โดยผ่านกระบวนการทาง คอมพิวเตอร์โดยมีหัวข้อดังนี้ 1. การนำเข้า (Input) 2. การประมวลผล (Processing) 3. การแสดงผล (Output) 4. การจัดเก็บข้อมูล (Storage)

5 ระบบมัลติมีเดีย ( ต่อ ) การนำเข้า (Input) หมายถึง การนำข้อมูล ที่เป็นมัลติมีเดีย เข้าโดยผ่านทางอุปกรณ์ ต่อพ่วง แล้วส่งต่อไป ยังเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการกับข้อมูลในรูปแบบสัญญาณ ดิจิตอล

6 ระบบมัลติมีเดีย ( ต่อ ) การประมวลผล (Processing) หมายถึง การที่เครื่องพีซีทำการจัดการกับข้อมูลที่ ได้มาจากการนำเข้าในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง ข้อมูลที่นำเข้ามานั้นจะต้องอยู่ในรูปของ ดิจิตอล ด้วยเหตุผลนี้ทำให้อุปกรณ์นำเข้า ข้อมูล ต้องทำการแปลงข้อมูลให้เป็น ดิจิตอลก่อน แล้วจึงส่งผ่านข้อมูลเหล่านั้น ไปยังส่วนที่ทำการประมวลผลใน ขณะเดียวกันการส่งข้อมูลออกของ เครื่องพีซีนั้นก็ต้องอยู่ในรูปของดิจิตอลด้วย เช่นกัน

7 ระบบมัลติมีเดีย ( ต่อ ) การแสดงผล (Output) หมายถึง การแสดง ผลลัพธ์จากการแปลงสัญญาณต้นแบบไป เป็นสัญญาณที่สามารถปรากฏบนอุปกรณ์ ปลายทางได้โดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

8 ระบบมัลติมีเดีย ( ต่อ ) การจัดเก็บข้อมูล (Storage) หมายถึง การ นำข้อมูลที่ผ่านกระบวนการนำเข้า การ ประมวลผล การแสดงผล มาบันทึกลงใน อุปกรณ์จัดเก็บ เช่น เทป (Tape) แผ่นซีดี (CD), แผ่นดีวีดี (DVD) เป็นต้น

9 มัลติมีเดียพีซี (Multimedia Personal Computer) มีองค์ประกอบหลัก 5 ส่วน ดังนี้ 1. เครื่องพีซี (Personal Computer) 2. เครื่องอ่านซีดีรอม (CD-ROM Drive) มี Average Seek Time และ Data Transfer Rate 3. ซาวนด์การ์ด (Sound Card หรือ Sound Board) 4. ลำโพงภายนอก (External Speaker) 5. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

10 Q/A


ดาวน์โหลด ppt อ. ปริญญา น้อยดอนไพร (V.1.12082014) 413643 เทคโนโลยี มัลติมีเดีย (MULTIMEDIA TECHNOLOGY) บทที่ 2 วิวัฒนาการมัลติมีเดีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google