งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การระดมความคิดกลุ่ม เขียนแผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ 1. แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการที่ได้เลือก จากแผนที่ใหญ่ โดยมีความสำคัญเร่งด่วน ใช้ เวลาสั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การระดมความคิดกลุ่ม เขียนแผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ 1. แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการที่ได้เลือก จากแผนที่ใหญ่ โดยมีความสำคัญเร่งด่วน ใช้ เวลาสั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การระดมความคิดกลุ่ม เขียนแผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ 1. แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการที่ได้เลือก จากแผนที่ใหญ่ โดยมีความสำคัญเร่งด่วน ใช้ เวลาสั้น ประหยัด และสามารถเกิดความสำเร็จ ได้ในเวลาที่กำหนดได้ ( เช่น ไม่เกิน 2 ปี ) 2. การเลือกเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ สำคัญ จากแผนที่ใหญ่ โดยเน้นในการต่อ ยอด / ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารสูงสุดของ CEO ในการปฏิบัติ

2 การสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ 1. จากแผนที่ยุทธศาสตร์หลัก ผอ. กต. จว. แต่ละจังหวัดจะพัฒนา แผนที่เฉพาะส่วนของตนเรียกว่าแผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับ ปฏิบัติการ (Strategic Linkage Model - SLM) โดยใช้ กระบวนการเดียวกันลงไปจนถึงการตั้งเป้าหมายและเครื่องชี้วัด ปฏิบัติการ (Performance Target & Indicator) 2. พิจารณาเป้าประสงค์พร้อมกลยุทธ์ในแต่ละ ระดับว่ามีกิจกรรมสำคัญอะไรที่จะต้องปฏิบัติ ภายในปี 2555 ( มีความสำคัญเร่งด่วน ใช้เวลา สั้น ประหยัด และสามารถ เกิดความสำเร็จได้ใน เวลาที่กำหนด ) เพื่อบรรลุจุดหมายปลายทางที่กำหนดและ จะเกิดผลลัพธ์สำคัญอะไร

3 3. พิจารณาเลือกทางเดินที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ไปถึง จุดหมายปลายทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุด เสียค่าใช้จ่าย น้อยที่สุด ภายในเวลาสั้นที่สุด ( มีจำนวนน้อยกว่าแผนที่ หลัก เท่าที่จำเป็นใช้ในช่วงเวลาที่กำหนด ) 4. ในช่วงเวลานี้ สามารถปรับแผนที่ฉบับ ปฏิบัติการได้ ถ้าการดำเนินงานส่อเค้าว่างานจะไม่เป็นไปตามแผน 5. การใช้ประโยชน์ของแผนที่ยุทธศาสตร์ จะกระทำที่ แผนที่ฉบับนี้ จะทำให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน ทุกฝ่ายทราบว่าจะร่วมมือเรื่องอะไร กับใคร ได้เมื่อใด การสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ

4 SLM จะมีประโยชน์สูงสุด ต่อเมื่อสามารถ ก่อให้เกิดการเสริมพลัง (Synergistic Effect) ระหว่างแผนงานขององค์กรที่ หลากหลายทุกภาคส่วน ภายใต้แผนฯร่วม ที่มีทิศทางไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือการทำให้ผลรวมมี มูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์ย่อยๆของแต่ละ องค์ประกอบรวมกัน หรือทำให้ 1 + 1 = 4

5 สัมมนา แลกเปลี่ยน ขยายผลจัดทำ คู่มือ, แนวทางการ ดำเนินงาน กิจกรรมตัวอย่างที่ นำเสนอ นวัตกรรมการพัฒนา ประยุกต์ใช้ และแปลงแผนที่ยุทธศาสตร์สู่ การปฏิบัติ คู่มือ เครื่องมือ และ CD

6 ภารกิจของ ผอ. ทถ. ในฐานะพลเมือง ๑.ผู้ให้ ให้ความรู้ ความเข้าใจวิถีชีวิต ประชาธิปไตย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ เลือกตั้ง และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ เลือกตั้ง แนะนำผู้ที่ไม่ ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งให้แจ้งเหตุจำเป็นที่ ไม่อาจไปใช้สิทธิ และผลเสียถ้าไม่แจ้งเหตุ ๒. ผู้นำนโยบายแปลงสู่การปฏิบัติ นำ กกต. ทถ. รณรงค์ เชิญชวนคนไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัยให้ทราบทันที

7 ๔. ผู้ประสานงาน ประสานงานกับเครือข่ายทุกภาคส่วน สร้างความเข้าใจระหว่าง กกต. จังหวัด กกต. ท้องถิ่นกับภาคพลเมือง ๓. ผู้ปฏิบัติงาน ในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งทำหน้าที่ ในฐานะ จพง. ๕. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง เสียสละ อุทิศตนมีจิตอาสา ประพฤติตนเป็นตัวอย่างในความ สุจริต โปร่งใสบริสุทธิ์ ยุติธรรม

8

9 สอบถาม - แลกเปลี่ยน


ดาวน์โหลด ppt การระดมความคิดกลุ่ม เขียนแผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ 1. แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการที่ได้เลือก จากแผนที่ใหญ่ โดยมีความสำคัญเร่งด่วน ใช้ เวลาสั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google