งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Home Page Due Date ความคืบหน้า % 24/3/2014100% รายละเอียดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1. รอแก้ไขชื่อบริษัทภาษาอังกฤษจากตัวย่อ CO., LTD เป็น PUBLIC COMPANY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Home Page Due Date ความคืบหน้า % 24/3/2014100% รายละเอียดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1. รอแก้ไขชื่อบริษัทภาษาอังกฤษจากตัวย่อ CO., LTD เป็น PUBLIC COMPANY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Home Page Due Date ความคืบหน้า % 24/3/2014100% รายละเอียดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1. รอแก้ไขชื่อบริษัทภาษาอังกฤษจากตัวย่อ CO., LTD เป็น PUBLIC COMPANY LIMITED

2 ข้อมูลบริษัท Due Date ความคืบหน้า % 15/3/2014100% รายละเอียดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  รอการอัพโหลดข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร ขึ้นเว็บไซต์จริงเรียบร้อย ( ผู้รับผิดชอบคือ บริษัท บิตไอเดีย บริษัท จัดทำเว็บไซต์ )

3 ผลิตภัณฑ์ Due Date ความคืบหน้า % 15/3/201495% รายละเอียดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  รอการอัพโหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์หลัก กระบวนการ ผลิต ที่แก้ไขแล้วขึ้นเว็บจริง ( ผู้รับผิดชอบคือ บริษัท บิตไอเดีย บริษัทจัดทำ เว็บไซต์ )

4 ข้อมูลนักลงทุน Due Date ความคืบหน้า % 6/3/201450% รายละเอียดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  ข้อมูลที่ยังขาด 1. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2. คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ( ผู้รับผิดชอบข้อมูล คุณสมฤดี ) 4. แบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) 5. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 6. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 7. ข้อกำหนดสิทธิ์

5 ข้อมูลนักลงทุน ( ต่อ ) Due Date ความคืบหน้า % 6/3/201450% รายละเอียดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  ข้อมูลที่ยังขาด ( ต่อ ) 9. กิจกรรมนักลงทุน / ปฏิทินนักลงทุน 10. ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ 11. บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ 12. ข้อมูลนักวิเคราะห์ ( ผู้รับผิดชอบข้อมูล คุณสมฤดี ) 13. การนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 13.1 เอกสารนำเสนอ 13.2 วีดีโอ

6 การกำกับดูแล กิจการ Due Date ความคืบหน้า % 6/3/2914100% รายละเอียดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  อัพโหลดข้อมูล หลักเกณฑ์ต่างๆ กฎบัตรต่างๆ ขึ้น เว็บไซต์จริง เรียบร้อย

7 ความรับผิดชอบ ต่อสังคม Due Date ความคืบหน้า % 6/3/2914100% รายละเอียดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  อัพโหลดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อย

8 ร่วมงานกับไทยอะ โกร Due Date ความคืบหน้า % 15/3/201490% รายละเอียดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  รอการอัพโหลดข้อมูลการสมัครงาน ( ผู้รับผิดชอบ แผนกสารสนเทศ )  รอการปรับปรุงและเพิ่มระบบสมัครงาน ( ผู้รับผิดชอบ บริษัทบิตไอเดีย )

9 ติดต่อเรา Due Date ความคืบหน้า % 15/3/201490% รายละเอียดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  รอการอัพโหลดแผนที่ Google Map ขึ้นเว็บไซต์จริง

10 หัวข้อและและผู้รับผิดชอบในการสอบทานข้อมูล ที่ได้รับจากบุคคลภายนอก หัวข้อผู้รับผิดชอบ คนที่ 1 คนที่ 2 1. สอบถามข้อมูล / เสนอแนะ คุณกัญญพัชรคุณมงคล 2. นักลงทุนสัมพันธ์คุณสมฤดีคุณสมชาย 3. ลูกค้าสัมพันธ์คุณสาธิมาคุณกัญญพัชร 4. สอบถามสมัครงาน - ฝึกงาน คุณอุษาคุณนงสมร 5. ข้อร้องเรียนทั่วไปคุณวิรุณคุณนงสมร 6. แจ้งเบาะแสทุจริตคุณศุภชัยคุณเผด็จภัย


ดาวน์โหลด ppt Home Page Due Date ความคืบหน้า % 24/3/2014100% รายละเอียดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1. รอแก้ไขชื่อบริษัทภาษาอังกฤษจากตัวย่อ CO., LTD เป็น PUBLIC COMPANY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google