งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บ้านและทะเบียนบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บ้านและทะเบียนบ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บ้านและทะเบียนบ้าน

2 การขอเลขที่บ้าน เมื่อมีการปลูกสร้างบ้านจะต้องแจ้งขอเลขที่บ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สร้างบ้านเสร็จ

3 ผู้มีหน้าที่แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
เจ้าบ้าน หมายความว่าผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้าน ในฐานะเป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือในฐานะอื่นใด

4 สถานที่แจ้ง กรณีบ้านปลูกอยู่ในเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลที่บ้านตั้งอยู่ในเขตพื้นที่

5 สถานที่แจ้ง (ต่อ) กรณีบ้านปลูกอยู่นอกเขตเทศบาล
แจ้งต่อผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอให้ออกใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) แจ้งที่สำนักทะเบียนอำเภอที่บ้านตั้งอยู่ในเขตพื้นที่

6 หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
บัตรฯ ผู้แจ้ง หลักฐานการอนุญาตปลูกสร้างบ้าน ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ถ้ามี) ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ใหญ่บ้าน (ถ้ามี)

7 การรื้อถอนบ้าน รื้อบ้านหลังเดิมเพื่อปลูกบ้านหลังใหม่บริเวณเดิม เจ้าบ้านไม่ต้องแจ้งการรื้อถอน โดยสามารถใช้เลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้านของบ้านหลังเดิมได้

8 การรื้อถอนบ้าน (ต่อ) 2) รื้อบ้านโดยไม่ปลูกใหม่ในที่ดินเดิมต้องแจ้งรื้อถอนบ้าน ภายใน 15 วัน นับแต่วันรื้อบ้านเสร็จ

9 ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน
ผู้มีหน้าที่แจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน

10 สถานที่แจ้ง สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่บ้านรื้อถอนอยู่ในเขตพื้นที่

11 หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
บัตรฯ ผู้แจ้ง สำเนาทะเบียนบ้าน ของบ้านที่มีการรื้อถอน ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ใหญ่บ้าน (ถ้ามี)

12 การเกิด

13 1. เมื่อมีคนเกิดให้แจ้งเกิดดังนี้
(1) คนเกิดในบ้านให้เจ้าบ้าน หรือบิดาหรือมารดาแจ้งต่อ นายทะเบียนผู้รับแจ้ง แห่งท้องที่ที่คนเกิดในบ้าน ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด

14 (2) คนเกิดนอกบ้าน ให้บิดาหรือมารดา
แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง แห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้าน หรือแห่งท้องที่ที่พึงจะแจ้งได้ ภายใน 15 วันนับแต่วันเกิด

15 2. กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จะแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ท้องที่อื่นก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด ในกฎกระทรวง

16 3. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ แจ้งการเกิดหรือการตายต่อนายทะเบียน แห่งท้องที่อื่น พ.ศ. 2551

17 4. ผู้ใดพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือ เด็กไร้เดียงสาซึ่งถูกทอดทิ้งให้นำตัวเด็ก ส่งและแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

18 5. กรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยู่ในการอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ จดทะเบียนตามกฎหมายถ้าเด็กยังไม่ได้แจ้ง การเกิดและไม่มีรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แจ้งเกิดในท้องที่ที่หน่วยงานตั้งอยู่

19 กรณีแจ้งการเกิดเกินกำหนดเวลา
(1) คนไทย (2) คนไม่มีสัญชาติไทย

20 คนไทย เกิดนอกราชอาณาจักร

21 คนไม่มีสัญชาติไทย เกิดในราชอาณาจักร

22 คนไม่มีสัญชาติไทย เกิดนอกราชอาณาจักร

23 ขอบคุณ นายคมสัน ศรีเพ็ชร เจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการ
นายคมสัน ศรีเพ็ชร เจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง


ดาวน์โหลด ppt บ้านและทะเบียนบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google