งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด : 301 มีระบบข้อมูลสำหรับการ บริหารจัดการในทุกระดับ ประเด็น 3.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือแผนสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด : 301 มีระบบข้อมูลสำหรับการ บริหารจัดการในทุกระดับ ประเด็น 3.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือแผนสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวชี้วัด : 301 มีระบบข้อมูลสำหรับการ บริหารจัดการในทุกระดับ ประเด็น 3.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือแผนสุขภาพ

3 ตัวชี้วัด : 301 มีระบบข้อมูลสำหรับการ บริหารจัดการในทุกระดับ ประเด็น 3.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือแผนสุขภาพ

4 ประเด็น 3.2 การบริหารและจัดการทรัพยากร บุคคลของเขตสุขภาพ รหัส และ ตัวชี้วั ด เกณฑ์จังหวัด การดำเนินงาน เป้าหมา ย ผลงานอัตรา ๓๐๒ มีแผน กำลังค นและ ดำเนิน การ ตาม แผน ๑. กาฬสินธุ์ มีแผน กำลังคน และ ดำเนินก าร ตาม แผน ๑๐๐ % ๒. มหาสารค าม ๓. ร้อยเอ็ด ๔. ขอนแก่น รวมเขต ๗๔๔๑๐๐ %

5 ประเด็น 3.2 การบริหารและจัดการทรัพยากร บุคคลของเขตสุขภาพ  ทั้ง ๔ จังหวัดมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตามข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และแนวทาง ของกระทรวงสาธารณสุข  การดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นใน รูปแบบของคณะกรรมการส่วนกระบวนการ ดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านการบรรจุแต่งตั้งแต่ละจังหวัดมีการดำเนินการ เป็นไปตามจำนวน อัตรากำลังที่ได้รับจัดสรรจาก ส่วนกลาง  ด้านระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีความครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถจัดทำรายงาน รายบุคคลได้ ทั้งนี้มีโปรกแกรมหลักที่ใช้คือแกรม PIS ในภาพรวมระดับเขตมีการจัดทำ Service Plan สอดคล้องกับความต้องการและแผนพัฒนา ทรัพยากรของแต่ละจังหวัด

6 3.3 การบริหารจัดการงบประมาณและการเงินการคลัง 3.3.1 การบริหารและจัดการงบประมาณ 303 ร้อยละของรายการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุนสามารถลงนามในสัญญาได้ ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละ 100) จังหวัดหมวดงบงทุน ผลสำเร็จ เป้าหมา ย จำนวน สัญญา ผลงา น จำนว น สัญญ า ร้อยละ ร้อยเอ็ด รายการครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง 80 100.0 0 ขอนแก่ น รายการครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง 37 100.0 0 สารคาม รายการครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง 241666.67 กาฬสิน ธุ์ รายการครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง 603965.00

7 รายจังหวัด ผลงานการเบิกจ่าย งบประมาณ ร้อย ละ เป้าหมายผลงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ สสจ. โรงพยาบาล 192,082,789.00 66,995,812.00 192,082,789.00 59,424,565.47 90.05% 88.70% จังหวัดมหาสารคาม สสจ. โรงพยาบาล 129,339,361.00 78,497,592.00 96,557,003.92 68,319,631.78 74.65% 87.03% จังหวัดร้อยเอ็ด สสจ. โรงพยาบาล 215,953,791.00 356,003,623.00 177,473,605.51 212,000,888.91 82.18% 59.55% จังหวัดขอนแก่น สสจ. โรงพยาบาล 237,345,933.00 103,931,926.00 175,854,044.84 103,931,926.00 74.09% 75.20% ตัวชี้วัด : 304 ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณในภาพรวม ในปีงบประมาณ 2557 ( ไม่น้อยกว่า 95)

8 305 มีแผนการเงินการคลังการคลังและดำเนินการตาม แผนการบริหารงบประมาณร่วม (มีและใช้) 306ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมให้ หน่วยบริการในพื้นที่มีปัญหาการเงินระดับ 7 (ไม่เกินร้อยละ 10) 307 หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์ เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกัน (ไม่เกินร้อยละ 20) ประเด็นการตรวจราชการ การบริหารการเงินการคลัง

9 ตัวชี้วัดกระทรวง 305 มีการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผน (การบริหารงบประมาณร่วม) 306ประสิทธิภาพการ บริหารการเงินสามารถ ควบคุมให้หน่วยบริการใน พื้นที่มีปัญหาการเงินระดับ 7 307 หน่วยบริการใน พื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วย ไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ย กลุ่มระดับบริการ เดียวกัน จังหวัด จำนวน หน่วย บริการ มีแผนการบริหารงบประมาณ ร้อยละ 100 ค่าใช้จ่ายต้นทุนผันแปรลดลง ร้อยละ 10 วิกฤติระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 10 ต้นทุนต่อหน่วยไม่เกิน เกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับ บริการไม่เกินร้อยละ 20 ผลงาน (แห่ง) ร้อยละ ผลงาน (บาท) ร้อยละ ผลงาน (แห่ง) ร้อยละ ผลงาน (แห่ง) ร้อยละ กาฬสินธุ์18 100% - 45,177,309.08-7.215 27.78 ขอนแก่น22 100% - 3,664,832.43-0.252 9.09 มหาสารคา ม12 100% - 53,323,881.90-8.382 16.67 ร้อยเอ็ด20 100% - 23,757,419.57-2.643 15.00 72 100%- 125,923,442.98-3.48 12 12.86 - ข้อมูลเชิงปริมาณ ตัวชี้วัด 305 306 307

10

11 ทุกจังหวัดมีการจัดทำแผนประมาณการรายได้- ควบคุมค่าใช้จ่าย ได้ครบทุกแห่งและสามารถส่งได้ ทันเวลาที่กำหนด สามารถปรับลดค่าใช้จ่ายผันแปร ได้ต่ำกว่าแผน ที่ประมาณการ 125,923,442.98 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3.48 ทุกจังหวัด ไม่สามารถปรับลดค่าใช้จ่ายได้ลดลง ร้อยละ 10 305 มีการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผน (การบริหารงบประมาณร่วม)

12

13 306 ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมให้ หน่วยบริการในพื้นที่มีปัญหาการเงินระดับ 7 ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/57 มีหน่วยบริการ ที่มีผล การดำเนินงานขาดทุน หรือมีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายมี จำนวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.1 การประเมินสภาพคล่องทางการเงินของหน่วยบริการ พบว่า มีหน่วยบริการที่มีวิกฤติระดับ 7 จำนวน 12 แห่ง จาก 64 แห่ง ที่ส่งงบการเงิน (ร้อยละ 12.86) รพ.วิกฤติ ประกอบด้วย รพ.เสลภูมิ รพ. ศรีสมเด็จ และ รพ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด, รพ.แกดำ และ รพ.นาดูน จ. มหาสารคาม, รพ.สิรินธร และ รพ.เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่น, รพ.สหัสขันธ์ รพ.ห้วยผึ้ง รพ.เขาวง รพ.ยาง ตลาด และ รพ. ท่าคันโค จ.กาฬสินธุ์ จังหวัดที่ควบคุมให้หน่วยบริการมีปัญหาการเงินไม่เกิน ร้อยละ 10 คือ จังหวัดขอนแก่น (ร้อยละ 9.09)

14 วิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาคุณภาพการเงินการคลังด้วย FAI (4 ด้าน) การพัฒนาคุณภาพการเงินการคลังด้วย กระบวนการ FAI 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.การควบคุมภายใน 2.การพัฒนาคุณภาพบัญชี 3.การบริหารการเงินโดยทีม CFO 4. การพัฒนาต้นทุนบริการ ซึ่งเป็นการประเมินโดยสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด พบว่าทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับการ ประเมิน FAI ผลการประเมิน กาฬสินธุ์ ร้อยละ 92.14, ขอนแก่น ร้อยละ 84.09 มหาสารคาม ร้อยละ 88.36 ร้อยเอ็ด ร้อยละ 79.29 (ผลการประเมินในภาพรวมของเขต ร้อยละ 85.97)

15 ตัวชี้วัดที่ 308 ลดต้นทุนของยา เวชภัณฑ์ และ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

16 กาฬสิน ธุ์ ขอนแก่ น ร้อยเอ็ ด มหาสาร คาม การลดต้นทุน ด้านยา + 2.56 %+ 7.88 %+ 7.57 %+ 5.46 % การลดต้นทุน ด้านเวชภัณฑ์ มิใช่ยา - 12.91 %+19.56%- 19.00 % การลดต้นทุน ด้านวัสดุทันตก รรม - 39.33 %+ 20.28 %-15.35%- 5.63 % การลดต้นทุน ด้านวัสดุ วิทยาศาสตร์ - 16.53 %- 7.7 %- 14.45 % ลดต้นทุนรวม - 4.44 %+ 13.09 %+4.08%- 3.90 % มูลค่าการ จัดซื้อร่วม 11.27 %24.97 %17.2 %25.07 %

17 ผลการลดต้นทุนค่ายาไตรมาสที่ 1- 3 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1-3 ปี 2556

18 ผลการลดต้นทุนค่าวัสดุการแพทย์ ไตรมาสที่ 1-3 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1-3 ปี 2556

19 ผลการลดต้นทุนค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ไตรมาสที่ 1-3 ปี 2557 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1-3 ปี 2556

20 ตัวชี้วัด 309 การจัดระบบควบคุมภายในมีความ เหมาะสมตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด 310 มีการบริหารความเสี่ยงและจัดการ ความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม การจัดทำระบบการ ควบคุมภายในและบริหารความ เสี่ยงได้มีการทบทวนจัดวาง ระบบการควบคุมภายใน 7 กระบวนงาน และจัดการความ เสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ได้จัดทำ ได้ครบทุกหน่วยบริการ ประเด็น 3.5 การควบคุมภายใน

21 ผลการดำเนินงาน รหัสและ ตัวชี้วัด เกณ ฑ์ จังหวัด การดำเนินงาน เป้าหมา ย ผลงานอัตรา ๓๐๙ และ ๓๑๐ ๑. กาฬสินธุ์ ๕๕๑๐๐ ๒. มหาสารค าม ๕๕๑๐๐ ๓. ร้อยเอ็ด๕๕๑๐๐ ๔. ขอนแก่น ๕๕๑๐๐ รวมเขต ๑๐๐ %

22 ผลการดำเนินงาน ผลสำเร็จจากการ ประเมินผล รอบที่ ๑ ( ผ่าน ระดับ ๑ ) รอบที่ ๒ ( ผ่าน ๕ ระดับ ) เป้าห มาย ผลงา น ร้อย ละ เป้าห มาย ผลงา น ร้อย ละ การจัดส่งรายงานการ ประเมินผลการควบคุม ภายในของหน่วยบริการ 47 แห่ง 10047 แห่ง 12 แห่ง 54.5 4

23 ตัวชี้วัด 311 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ จังหวัด ประเภทของเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน รว ม การ รักษาพย าบาล ความ ประพฤติ ส่วนตัว ทุจริต ประพฤติมิ ชอบ งาน บริหาร ทั่วไป อื่น ๆ กาฬสินธุ์๓๑๕ - ๑๒๓๙ มหาสารค าม ๓๓๓๔ - ๑๓ ร้องเอ็ด๗๒๓๒๓๑๙ ขอนแก่น๕๐ -- ๑๕ - ๖๕ รวม๙๑๑๐๖๒๒๕๑34๑34

24 แสดงผลการดำเนินงานหรือการ บรรลุเป้าหลาย ( ข้อมูลเชิง ปริมาณ / ข้อมูลเชิงคุณภาพ ) ผลสำเร็จ / ตัวชี้วัด กาฬสิ นธุ์ สาร คาม ร้อยเ อ็ด ขอนแ ก่น รวม ผลง าน อัต รา ระดับ ความสำเร็ จร้อยละ ประสิทธิภ าพในการ บริหาร จัดการ เรื่องร้อง ทุกข์ / ร้องเรียน เป้าห มาย 321819 69 138 ผลงา น 20131565113 ไม่ แล้ว เสร็จ 1254425 ร้อย ละ 62.572.278.994.2100 รวม 20131565113

25 แสดงผลการดำเนินงานหรือการ บรรลุเป้าหลาย ( ข้อมูลเชิง ปริมาณ / ข้อมูลเชิงคุณภาพ )

26 3.7 การสื่อสารและสารนิเทศ 312 ประสิทธิภาพการสื่อสารและสารนิเทศ รหัสและ ตัวชี้วัด เกณฑ์จังหวัด การดำเนินงาน เป้าหมายผลงานอัตรา ๓๑๒ การ สื่อสารมี ประสิทธิ ภาพ ๑. กาฬสินธุ์ การ สื่อสารมี ประสิทธิ ภาพ ๑๐๐ % ๒. มหาสาร คาม ๓. ร้อยเอ็ด ๔. ขอนแก่น รวมเขต ๗๔๔๑๐๐ %

27 ๑. ประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ 3.7 การสื่อสารและสารนิเทศ 312 ประสิทธิภาพการสื่อสารและสารนิเทศ ๒. จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ๓. สารสาธารณสุข ๔. แถลงข่าว/สัมภาษณ์ข่าว ๕. ป้ายประชาสัมพันธ์ ๖. จัดรายการวิทยุ

28 ผลการดำเนินงาน รหัสตัวชี้วัดเกณฑ์ผลการดำเนินงาน 3.1 การจัดทำแผนกลยุทธหรือแผนสุขภาพ 3.1.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนสุขภาพภาพรวมของเขตบริการสุขภาพ 301มีระบบข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการในทุกระดับ ผ่าน 3.2 การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลของเขตบริการสุขภาพ 3.2.1 การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลของเขตบริการสุขภาพ 302 มีแผนกำลังคนและดำเนินการตามแผน ผ่าน -มีการบริหารจัดการ การกระจายบุคลากรในจังหวัด -มีการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน -มีการใช้ FTE -มีการบริหารจัดการ Labor cost ที่เหมาะสม 3.3 การบริหารจัดการงบประมาณและการเงินการคลัง 3.3.1 การบริหารและจัดการงบประมาณ 303 ร้อยละของรายการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุนสามารถ ลงนามในสัญญาได้ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 100 304 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมใน ปีงบประมาณ 2557 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

29 รหัสตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 3.3.2 การบริหารการเงินการคลัง 305 มีแผนการเงินการคลังและดำเนินการตามแผน (การบริหารงบประมาณร่วม/การลงทุนร่วม/การ บริหารเวชภัณฑ์ร่วม) - มีแผน - ค่าใช้จ่ายต้นทุนผันแปร ลดลงภาพรวมร้อยละ 10 306 ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุม ให้หน่วยบริการในพื้นที่มีปัญหาการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 10 307 หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกิน เกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกัน ไม่เกินร้อยละ 20 อยู่ระหว่างการ ประมวลผลของ กระทรวงฯ 3.4.1 การบริหารเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 308 ลดต้นทุนของยา - ลดลงร้อยละ 10 เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา - ลดลงร้อยละ 10 วัสดุวิทยาศาสตร์ (lab) - ลดลงร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน

30 รหัสตัวชี้วัดเป้าหมายผลการดำเนินงาน 3.5 การควบคุมภายใน 3.5.1 การจัดระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมตามมาตรฐาน 309การจัดระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมตามมาตรฐาน ผ่าน 3.5.2 มีการบริหารความเสี่ยงกละจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 310มีการบริหารความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ผ่าน 3.6 การจัดการเรื่องร้องทุกข์ 3.6.1 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 311ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ผ่าน 3.7 การสื่อสารและสารนิเทศ 3.7.1 ประสิทธิภาพการสื่อสารและสารนิเทศ 312ประสิทธิภาพการสื่อสารและสารนิเทศผ่าน ผลการดำเนินงาน สรุปผลผ่านไม่ผ่านอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ร้อยละ


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด : 301 มีระบบข้อมูลสำหรับการ บริหารจัดการในทุกระดับ ประเด็น 3.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือแผนสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google