งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังบุคลากรงานบริหารงานทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังบุคลากรงานบริหารงานทั่วไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังบุคลากรงานบริหารงานทั่วไป
ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา นายพิทักษ์ สุพวงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางวันเพ็ญ ทะสุนทร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางสาวชิดชนก ซาเหลา งานสารบรรณ นายสุริยา จารุนัย งานเอกสารการพิมพ์

2 หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน

3 1. อาจารย์วันเพ็ญ ทะสุนทร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
  1.อาจารย์วันเพ็ญ ทะสุนทร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ -จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ -สรุปความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา -เก็บรวบรวมและจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา -รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา -ให้บริการเกี่ยวกับการรับ - ส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา -จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น -ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4 2.นางสาวชิดชนก ซาเหลา เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่ -ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ -จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ -สรุปความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา -เก็บรวบรวมและจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา -รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา -ให้บริการเกี่ยวกับการรับ - ส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา -จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น -ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5 3.นายสุริยา จารุนัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่ -จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น -ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย -บริการถ่ายเอกสาร จัดสำเนา หนังสือและเอกสารให้แก่บุคลากร

6 สถานศึกษาแบ่งการบริหารงานออกเป็นฝ่ายดังนี้
1.ฝ่ายบริหารทรัพยากร 2.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 3.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 4.ฝ่ายวิชาการ

7 ฝ่ายบริหารทรัพยากร แบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
ฝ่ายบริหารทรัพยากร แบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้ 1.งานบริหารงานทั่วไป 2.งานบุคลากร 3.งานการเงิน 4.งานการบัญชี 5.งานพัสดุ 6.งานอาคารสถานที่ 7.งานทะเบียน 8.งานประชาสัมพันธ์

8 ขอบข่ายการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทรัพยากร

9 งานบริหารงานทั่วไป 1.วิสัยทัศน์ พัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการรวดเร็วฉับไว และเป็นที่พึงพอใจของผู้ให้บริการ 2.พันธกิจ 1.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในงานที่มีความรับผิดชอบ 2.ให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3.ให้บริการเร็ว เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพ

10 3.ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
1.ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ตามสายงานอย่างต่อเนื่อง 2.พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย 3.ใช้ระบบคุณภาพในการให้บริการ 4.ใช้หลักการวิจัยในการประเมินความพึงพอใจและคุณภาพของงาน 4.เป้าหมาย 1.อบรมปีละ 1 ครั้ง 2.ทำการประเมินคุณภาพของงานทุกปีการศึกษา

11 หลักการในการทำงาน มี 5 ประการ
หลักการในการทำงาน มี 5 ประการ 1.มีความสามารถ 2.ฉลาดรอบรู้ 3.สู้งาน 4.มนุษยสัมพันธ์ดี 5.มีเกียรติเชื่อถือได้

12 จรรณยาบรรณสำหรับเจ้าที่ของงานบริหารงานทั่วไป
1.ยึดระเบียบ 2บริการดี 3.มีมนุษยสัมพันธ์ 4.ทำงานเป็นปัจจุบัน 5.ขยัน 6.ซื่อสัตย์ 7.ปฏิบัติรับผิดชอบ 8.รอบคอบ 9.ตรงต่อเวลา 10.หาความรู้ *จรรยาบรรณ คือ ความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ กำหนดขึ้นเพื่อรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณ

13 กระบวนการการทำงาน

14 กระบวนการของหนังสือเข้า
1.เจ้าหน้าที่รับ - ส่ง (รับหนังสือ) 2.ผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย (รับทราบ - สั่งการ) 3.ผู้จ่ายหนังสือ (จัดจ่ายหนังสือ) 4.เจ้าของเรื่อง (ปฏิบัติ)

15 3.ผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย (ส่งหนังสือออกและส่งเรื่องคืนเจ้าของ)
กระบวนการหนังสือออก 1.เจ้าของเรื่อง (ปฏิบัติ) 2.ผู้ตรวจเรื่อง (จัดจ่ายหนังสือ) 3.ผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมาย (รับทราบ - สั่งการ) 4.เจ้าหน้าที่รับ - ส่ง (ส่งหนังสือออกและส่งเรื่องคืนเจ้าของ)

16 ปัญหาของงานบริหารงานทั่วไป

17 1.งานสารบรรณมีหน้าที่รับผิดชอบ ทำหน้าที่รับ-ส่งหนังสือมีหนังสือเข้าและหนังสือออกแต่ละวันไม่น้อยกว่า 50 เรื่องทำให้เกิดปัญหาในการส่งเรื่อง(หนังสือ)ต่อให้หน่วยงานภายใน ในกรณีที่เป็นหนังสือภายนอกบางเรื่องส่งต่อให้หน่วยงานภายในช้าเกินไปทำให้เจ้าของเรื่องรับและไม่สามารถดำเนินการได้ทัน หรือบางกรณีเป็นหนังสือที่มีกำหนดตอบในช่วงเวลาที่แน่นอน แต่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานย่อยมอบเรื่องให้แก่ผู้ดำเนินการช้า หรือบางครั้งทำเรื่องหาย เมื่อเจ้าของหนังสือสอบถามมาตอบคำถามไม่ได้ว่าเรื่องอยู่ที่ไหน ดำเนินการไปแล้วถึงไหน 2.ป้ายชื่อของหน่วยงานไม่โดดเด่น 3.มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานน้อย 4.มีคอมพิวเตอร์ในการใช้งานน้อย 5.ไม่มีกระดาษสำรองในการใช้งานเกี่ยวกับเอกสาร

18 กิจกรรมเสริมที่นำมาใช้ในงานบริหารงานทั่วไป หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมเสริมที่นำมาใช้ในงานบริหารงานทั่วไป หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

19 กิจกรรม 5 ส สะสาง มั่นใจว่ามีแต่ของที่จำเป็นเท่านั้น สะอาด
 กิจกรรม 5 ส สะสาง มั่นใจว่ามีแต่ของที่จำเป็นเท่านั้น สะอาด การทำความสะอาดคือการตรวจสอบ สะดวก มีที่สำหรับวางของทุกสิ่งและทุกสิ่งต้องอยู่ในที่ สุขลักษณะ กำหนดมาตรฐานและปรับปรุงให้ดีขึ้น สร้างนิสัย การที่มีทัศนคติที่ดี เพื่อการทำงานเป็นทีม

20 จัดทำโดย นางสาวนพรัตน์ ศรีเลิศ เลขที่ 13 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง


ดาวน์โหลด ppt แผนผังบุคลากรงานบริหารงานทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google