งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย วันที่ 28 มีนาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย วันที่ 28 มีนาคม 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย วันที่ 28 มีนาคม 2556

2 ปัจจุบันสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ
ทวีปยุโรป อิตาลี , เยอรมัน , กรีซ , สวิสเซอร์แลนด์ 25 % ทวีปแอฟริกา % ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น % จีน % มาเลเซีย % ไทย %

3 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปี2545-2564
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ปี 1. ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 3. ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่าง บูรณาการระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ

4 วิสัยทัศน์ “ เป็นตัวแทนในการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและผลดำเนินงานของสมาชิก ”

5 พันธกิจ 1. เป็นผู้ประสานงานกับภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือในการประกอบกิจการของสมาชิก 2. ศูนย์รวมข้อมูลสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุและธุรกิจบริการผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 4. เป็นศูนย์กลางในการศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ

6 พันธกิจ (ต่อ) 5. ส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐาน
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือธุรกิจผู้สูงอายุทั้งในและต่างประเทศ 7. ศูนย์ให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจผู้สูงอายุ 8. เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจบริการผู้สูงอายุ

7 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อดีตอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์

8

9

10

11

12

13

14 Thank You


ดาวน์โหลด ppt สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย วันที่ 28 มีนาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google