งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี พ. ศ. วุฒิ การศึกษา สถาบัน หมาย เหตุ 254 ๔ – 254 ๘ 2543 – 2547 2541 - 2543 253 ๗ - 2540 253 ๐ – 253 ๗ ปริญญาตรี มัธยมศึกษา ตอนปลาย มัธยมศึกษา ตอนต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี พ. ศ. วุฒิ การศึกษา สถาบัน หมาย เหตุ 254 ๔ – 254 ๘ 2543 – 2547 2541 - 2543 253 ๗ - 2540 253 ๐ – 253 ๗ ปริญญาตรี มัธยมศึกษา ตอนปลาย มัธยมศึกษา ตอนต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ปี พ. ศ. วุฒิ การศึกษา สถาบัน หมาย เหตุ 254 ๔ – 254 ๘ 2543 – 2547 2541 - 2543 253 ๗ - 2540 253 ๐ – 253 ๗ ปริญญาตรี มัธยมศึกษา ตอนปลาย มัธยมศึกษา ตอนต้น ประถมศึกษา - มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทร เกษม - มหาวิทยาลัย รามคำแหง - โรงเรียนดารุสสา ลาม - โรงเรียนบ้าน ดุซงญอ วิทย์ - ทั่วไป รัฐศาส ตร์

4 วัน / เดือน / ปีตำแหน่งสถานศึกษา หมา ย เหตุ - เริ่ม ปฏิบัติงานเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 254 ๙ - 31 สิงหาคม 2548 1 กันยายน 255 ๐ จนถึง ปัจจุบัน ครู ศรช. พนักงาน ราชการ ครู กศน. ตำบล ศูนย์บริการ การศึกษา นอก โรงเรียน อำเภอจะ แนะ

5

6

7

8

9

10 ระดับ จำนวน นศ. ทั้งหม ด จำนวน นักศึกษ าเข้า สอบ ๑ / ๒๕๕๗ เปอ เซ็นต์ ๑ / ๒๕๕๗ เปอ เซ็นต์ ๒ / ๒๕๕๗ ประถมศึกษา๓๗ 24 ๖๔๗๕ มัธยมศึกษา ตอนปลาย ๖๒ 46 ๗๔๘๐

11 ระดับ จำนวน นศ. ทั้งหม ด จำนวน นศ. เข้า สอบ ๑ / ๒๕๕ ๗ เปอ เซ็นต์ ๑ / ๒๕๕ ๗ เปอ เซ็นต์ ๒ / ๒๕๕๗ ประถมศึกษา๓๓๑๐๐ มัธยมศึกษา ตอนปลาย ๙๘๘๘ ๑๐๐

12 ชื่อ - สกุล เกรด เฉลี่ย ๑ / ๒๕๕๖ เกรด เฉลี่ย ๒ / ๒๕๕๖ คาดหวั ง ๑ / ๒๕๕๗ นายอับดุลกอ เดร์ มะเกะ ๒. ๓๙๓. ๒๒ ๓.๓๓.๓ น. ส. ซุรีดา หะยี สาแม ๒. ๙๖ ๓. ๑๓๓.๒๓.๒ น. ส. รอฮานิง เจ๊ะแต ๒. ๗๒๓.๑๓.๑๓.๒๓.๒ น. ส. นูรฮาตีกะห์ ยูโซ๊ะ ๓. ๐๐๓. ๐๕๓.๒๓.๒ นายอับดุลเลาะ เจ๊ะแว ๒. ๖๖๓. ๐๘๓.๒๓.๒

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt ปี พ. ศ. วุฒิ การศึกษา สถาบัน หมาย เหตุ 254 ๔ – 254 ๘ 2543 – 2547 2541 - 2543 253 ๗ - 2540 253 ๐ – 253 ๗ ปริญญาตรี มัธยมศึกษา ตอนปลาย มัธยมศึกษา ตอนต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google