งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
การฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อการพัฒนาบริการปฐมภูมิ Family Medicine Workshop For Multidisciplinary Team สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

2 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านเวชปฏิบัติครอบครัว (องค์ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ) อย่างเป็นระบบ ให้กับแพทย์และทีมสห วิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัว โดยใช้ ครอบครัว ชุมชน และระบบบริการสาธารณสุขระดับอําเภอ เป็นฐานฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

3 หลักการของการจัดการเรียนรู้
การเรียนแบบผู้ใหญ่ (Adult learning) เรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการดำเนินโครงการในพื้นที่ และ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning By Doing /Interactive learning & Sharing) เรียนรู้หลักการและทฤษฎีเชิงวิชาการ เรียนเป็นทีม (Team approach) เพื่อเพิ่มสมรรถนะของ ทีม พร้อมกับเพิ่มความเข้มแข็งให้กับระบบบริการ (Project based + Model Development)

4 เป้าหมาย/ระยะเวลา/งบประมาณ
เป้าหมาย : ทุกอำเภอๆละ 5 คน รวม 70 คน ระยะเวลาการอบรม : 5 สัปดาห์ ภายใน 2 เดือน (กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2557 จำนวน 5 สัปดาห์ๆละ 2 วัน) งบประมาณ : จาก สปสช. ประมาณ 230, ,000 บาท) (จากงบส่วนที่ 2: งบเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภูมิ )

5 องค์ประกอบผู้เรียน ประกอบด้วยทีมสุขภาพอำเภอ (Learning Team) ทุกอำเภอๆ ละ 5 คน ดังนี้ แพทย์ที่ปฏิบัติงานใน รพช./ศสม./รพ.สต. (1) ทีมสหวิชาชีพ (ทันตแพทย์,เภสัช,นักกายภาพ,แพทย์แผนไทย) (2) พยาบาลเวชปฏิบัติ จาก รพ.และ รพ.สต.) (2)

6 (ร่าง) หลักสูตร 5 สัปดาห์
ระยะเวลา หลักสูตร สัปดาห์ที่ 1 (1-2 ก.พ.57) Pre-test principle of family medicine Communication skill Dialogue สัปดาห์ที่ 2 (15-16 ก.พ.57) Practice management Family system and assessment/LGBT WWF couple, sexual health Home care intervention and FM tools สัปดาห์ที่ 3 (1-2 มี.ค.57) WWF chronicity and elderly Domestic violence How to deal with difficult patient WWF children and adolescence

7 (ร่าง) หลักสูตร 5 สัปดาห์
ระยะเวลา หลักสูตร สัปดาห์ที่ 4 (15-16 มี.ค.57) WWF palliative and end of life care WWF Diabetics patient ชุดตรวจเท้า Patient-centered Medicine Primary care concept and Community-oriented primary care สัปดาห์ที่ 5 ( มี.ค.57) นำเสนอ difficult family/Home visit Post test /feedback

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของเวชศาสตร์ ครอบครัว และเวชปฏิบัติปฐมภูมิทั้งยังสามารถ นําไปประยุกตใช้ได้จริง ผู้เข้าอบรมให้การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการบริหารจัดการระบบ บริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google