งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นายทวี หอมหวล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายอารัต เมืองจร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ภูเก็ต นายเฉลิม รักมาก หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางธนวรรณ วงษ์เอก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 อัตราว่าง นายช่างโยธา = 1 มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 4 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 5 อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 13 11 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 9 รวม 28 26 อัตราว่าง นายช่างโยธา = 1 มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 600 1,400 2,200 3,000 3,800 4,600 5,400 6,200 7,000 7,800 8,600 9,400 1,062 3,381 1.1 งานสารบรรณ 1,023 2,215 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 297 652 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 225 501 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 253 511 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 243 541 (5) ส่ง (เรื่อง) 5 10 1.2 การเงิน & บัญชี 27 69 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 18 49 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 15 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 4 1.3 พัสดุ 12 35 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 9 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 3 6 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 20

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) 1 ผัง ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ประกาศใช้เมื่อ 7 กรกฎาคม 2554 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล - ผัง 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม - ผัง

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 2,000รายการ 150 250 400 550 700 900 1,100 1,300 1,500 1,700 2,000 110 101 6.1 กรรมการ (คณะ) 37 353 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 420 50 119 6.3 สำรวจ (งาน) 130 15 47 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 60 16 35 6.5 ประมาณราคา (งาน) 100 10 25 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 750 51 225 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 65 12 26 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 75 14 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 18 48 7 งานบริการด้านผังเมือง 30 90 170 200 230 260 300 330 360 7.1 กรรมการ (คณะ) 4 9 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 11 7.3ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ (เรื่อง)

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร 10 20 30 40 50 60 70 75 9 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 17 แห่ง 17 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 3 ครั้ง 11 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ -

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก - โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท

8 Agenda กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 3 ตรวจสอบสถานบริการ 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 5 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1.3141 (ลบ.) 12% 33% 60% 100% 6.04% 17.00% 1.1 งบดำเนินงาน 1.2 งบลงทุน 1.3 งบรายจ่ายอื่น 3 งบประมาณเบิกเลื่อมปี ลบ. 10.67% 14.29%

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต 6 ก.ค. 2559


ดาวน์โหลด ppt โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google