งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหาพิเศษ : การตั้งเป้าหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหาพิเศษ : การตั้งเป้าหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เนื้อหาพิเศษ : การตั้งเป้าหมาย
1 3 - Part 4 เนื้อหาพิเศษ : การตั้งเป้าหมาย

2 คำอธิบายก่อนเรียน คำอธิบายก่อนเรียน
ในบทเรียนแต่ละบท ก่อนเรียน ขอให้นักศึกษาทำแบบประเมินตนเองให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 2. ลองทำ โดยพิจารณาคำตอบด้วยตนเอง ก่อนที่จะทำแบบทดสอบอื่นๆ ต่อไป

3 บทที่ 4 การตั้งเป้าหมาย การยอมรับข้อผูกมัด / ข้อผูกพันตามเป้าหมาย
06/11/51 06/11/51 06/11/51 การยอมรับข้อผูกมัด / ข้อผูกพันตามเป้าหมาย 1. สนับสนุนทางด้านการบริหาร : มีเครื่องมือสนับสนุน (เงินทุน+อุปกรณ์+เวลา+ทรัพยากรอื่น ๆ) เพื่อช่วยลดอุปสรรค ทำให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ง่ายขึ้น + ไม่ใช้วิธีการข่มขู่ หรือไม่กดดันด้วยระบบเผด็จการที่ก่อให้เกิดการเสียขวัญและกำลังใจเป็นอย่างมาก

4 บทที่ 4 การตั้งเป้าหมาย การยอมรับข้อผูกมัด / ข้อผูกพันตามเป้าหมาย
06/11/51 06/11/51 06/11/51 การยอมรับข้อผูกมัด / ข้อผูกพันตามเป้าหมาย 2. ใช้หลักการมีส่วนร่วม: ให้ลูกน้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและจริงใจในการตั้งเป้าหมายกลุ่ม เพื่อช่วยทำให้ลูกน้องเกิดความเต็มใจ ลงมือกระทำตามเป้าหมายได้ง่ายและรวดเร็ว

5 บทที่ 4 การตั้งเป้าหมาย การยอมรับข้อผูกมัด / ข้อผูกพันตามเป้าหมาย
06/11/51 06/11/51 06/11/51 การยอมรับข้อผูกมัด / ข้อผูกพันตามเป้าหมาย 3. เข้าใจความสามารถของผู้ร่วมงาน : ควรใช้คนให้เหมาะสมแก่งาน และบุคคลใดรู้สึกว่าเขายังไม่มีความสามารถที่เหมาะสมแก่เป้าหมายนั้น เขาก็จำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมทักษะนั้น ๆ เพิ่มเติมอีก

6 บทที่ 4 การตั้งเป้าหมาย การยอมรับข้อผูกมัด / ข้อผูกพันตามเป้าหมาย
06/11/51 06/11/51 06/11/51 การยอมรับข้อผูกมัด / ข้อผูกพันตามเป้าหมาย 4. ใช้รางวัล : โดยใช้รางวัลผูกมัดกับเป้าหมายนั้น ๆ จนถึงขั้นทำเพื่อตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ไปด้วย

7 บทที่ 4 การตั้งเป้าหมาย การตั้งเป้าหมายตามหลักจิตวิทยาทางพุทธศาสนา
06/11/51 06/11/51 06/11/51 การตั้งเป้าหมายตามหลักจิตวิทยาทางพุทธศาสนา อธิษฐานบารมี หมายถึง การทำให้ใจมีพลังตั้งมั่นต่อจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายนั้นง่าย ๆ ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเพียงใดก็ตาม

8 บทที่ 4 การตั้งเป้าหมาย การยอมรับข้อผูกมัด / ข้อผูกพันตามเป้าหมาย
06/11/51 06/11/51 06/11/51 การยอมรับข้อผูกมัด / ข้อผูกพันตามเป้าหมาย อธิษฐานบารมีนี้ ช่วยให้จิตของเรามีอำนาจต่อสู้กับกิเลส ได้ ทำให้เราได้ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ พระพุทธเจ้า ทรงสอนให้เราอธิษฐาน 4 อย่าง ซึ่งเป็นการอธิษฐานที่ ครอบคลุมความเป็นอยู่ทั้งทางโลกและทางธรรม ปัญญาขอให้เราเป็นคนที่มีเหตุผล มีความรอบรู้ในสภาวะที่เป็นจริงของสิ่งทั้งหลาย สัจจะขอให้เราเป็นคนที่มีสัจจะ พูดจริงทำจริงและมีปัญญารู้เห็นในอริยสัจ 4 จาคะขอให้เราเป็นคนที่มีการเสียสละได้ทั้งวัตถุสิ่งของและสละกิเลสได้ สันติ ขอให้เราพบกับความสันติสุข คือ ความพ้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง

9 บทที่ 4 การตั้งเป้าหมาย การยอมรับข้อผูกมัด / ข้อผูกพันตามเป้าหมาย
06/11/51 06/11/51 06/11/51 การยอมรับข้อผูกมัด / ข้อผูกพันตามเป้าหมาย อธิษฐานบารมี = ผลต่อบุคลิกภาพ เป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายของการกระทำ มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิต เป็นคนที่มุ่งมั่นต่อการกระทำตามที่ได้ตั้งไว้

10 สิ้นสุดสาระการเรียนรู้
06/11/51 06/11/51 กลับสู่หน้าหลัก Click ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหาพิเศษ : การตั้งเป้าหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google