งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำอธิบายรายวิชา 1.คำอธิบายรายวิชา (คัดจากเอกสารหลักสูตร)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำอธิบายรายวิชา 1.คำอธิบายรายวิชา (คัดจากเอกสารหลักสูตร)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำอธิบายรายวิชา 1.คำอธิบายรายวิชา (คัดจากเอกสารหลักสูตร)
1.คำอธิบายรายวิชา (คัดจากเอกสารหลักสูตร) พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0) ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม การพัฒนาตนเองมนุษยสัมพันธ์ เพื่อการทำงานร่วมกัน และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

2 2.วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
1.) เพื่อทำความเข้าใจความหมายและขอบเขตหลักวิชา และทฤษฎีว่าด้วย “พฤติกรรมมนุษย์” (Human Behavior) และ “การพัฒนาตน” (Self Development) 2.) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมตนเอง ว่าพฤติกรรมใดที่ไม่ เหมาะสมและควรปรับปรุง 3.) เพื่อฝึกประสบการณ์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลในลักษณะต่าง ๆ 4.) เพื่อให้สามารถสร้างโปรแกรมพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะพฤติกรรม ที่ตนเองต้องการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง

3 ชิ้นที่ 1 (ทำเป็นรายกลุ่ม)
3. ชิ้นรายงานการศึกษาค้นคว้า จะมี 2 ชิ้นรายงาน ตรงตามวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ ชิ้นที่ 1 (ทำเป็นรายกลุ่ม) ชื่อ “ทฤษฎีและตัวอย่างของการพัฒนาตน” โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ “ประมวลหลักวิชาและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรม” โดยศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน ตำรา และเอกสารอื่น ๆ ประกอบและจากแห่งวิทยาการอื่น ๆ เช่น สำนักกิจการนักศึกษาของสถาบัน ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะต่าง ๆ โรงเรียน สถานศึกษา ฯลฯ แล้วนำมาเรียบเรียงโดยใช้ความคิดของตนเอง ความยาวประมาณ 15 – 20 หน้า

4 ชิ้นที่ 2 (ทำเป็นรายบุคคล)
ชิ้นที่ 2 (ทำเป็นรายบุคคล) ชื่อ “การสร้างโปรแกรม/โครงการพัฒนาตนเอง” เป็น ข้อเขียนที่ได้จากการดำเนินการสร้างยุทธศาสตร์หรือวิธีการพัฒนาตนเอง มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 เลือกพฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา และทำการวิเคราะห์พฤติกรรมนั้น ๆ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง ขั้นที่ 2 กำหนดยุทธศาสตร์/วิธีการ ที่ใช้ในการพัฒนาพฤติกรรม นั้น ๆ และขยายความว่ายุทธศาสตร์/วิธีการที่นำมาใช้มีลักษณะอย่างไร มีความสอดคล้องหรือนำมาจากแนวคิดทฤษฎีใด และนำไปสู่ “การแก้ไข /ปรับปรุง/พัฒนาพฤติกรรมเป้าหมายได้อย่างไร”

5 3. ชิ้นรายงานการศึกษาค้นคว้า (ต่อ)
ขั้นที่ 3 เขียนสรุปเรียบเรียงด้วยความคิดของตนเองเป็นรายงานมีความยาวประมาณ 15 – 20 หน้า

6 4. ลักษณะของรายงานและกำหนดส่ง
1.) เขียนด้วยลายมือของตนเองตลอดเล่ม ไม่พิมพ์แม้ปก 2.) ใช้กระดาษอ่อนธรรมดา เย็บข้าง 3.) ความยาวของแต่ละชิ้นงานตามที่กำหนดไว้ มีคำนำ, สารบัญ, บัญชีแผนภาพ, บัญชีตาราง, ประวัติผู้เขียน, บรรณานุกรม 4.) ควรจัดหัวข้อภายในเล่มถูกต้องตามหลักการเขียนรายงาน ทางวิชาการ, อ้างอิงถูกหลักวิชาการ 5.) กำหนดส่ง รายงานชิ้นที่ 1 กำหนดส่งสัปดาห์ที่ 8, ชิ้นที่ 2 สัปดาห์ที่ 13

7 5. การประเมินผล 1.) ประเมินจากรายงาน 2 ชิ้น ชิ้นละ 30 คะแนน รวม 60 คะแนน 2.) ประเมินจากแบบฝึกหัดเพิ่มเติมและกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดจน การสอบและความตั้งใจศึกษาค้นคว้ารวม 40 คะแนน

8 แนวคิดเกี่ยวกับวิเคราะห์พฤติกรรม มี 6 ข้อ
1. สรีระ - จิตวิทยา จิตวิเคราะห์ 2. 3. มานุษยนิยม 4. พฤติกรรมนิยม 5. ปัญญานิยม 6. พุทธศาสนา

9 พฤติกรรมที่ควรแก้ไขของนักศึกษา รภ.เพชรบุรี
พฤติกรรมที่ควรแก้ไขของนักศึกษา รภ.เพชรบุรี ลำดับที่ พฤติกรรม ความถี่ 1 ขี้เกียจ 56 2 ขี้โมโห, หงุดหงิดง่าย, ใจร้อน 41 3 นอนตื่นสาย, มาเรียนสาย 27 4 เรียนหนังสือไม่ค่อยเข้าใจ, ไม่ตั้งใจเรียน 16 5 อ่านหนังสือแล้วไม่จำ, ไม่สนใจอ่านหนังสือ 15 6 ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 14 7 ไม่มั่นใจในตนเอง, ไม่กล้าแสดงออก 12

10 พฤติกรรมที่ควรแก้ไขของนักศึกษา รภ.เพชรบุรี
พฤติกรรมที่ควรแก้ไขของนักศึกษา รภ.เพชรบุรี ลำดับที่ พฤติกรรม ความถี่ 8 ใจน้อย, ขี้งอน 11 9 เอาแต่ใจตนเอง, ไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่น 10 10 ขี้ลืม 9 11 รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา 7 12 คิดมาก 4 13 ไม่รอใคร, ไม่ง้อใคร, ชอบทำอะไรคนเดียว 4 14 ดื่มสุรา, สูบบุหรี่ 4

11 พฤติกรรมที่ควรแก้ไขของนักศึกษา รภ.เพชรบุรี
พฤติกรรมที่ควรแก้ไขของนักศึกษา รภ.เพชรบุรี ลำดับที่ พฤติกรรม ความถี่ 15 เชื่องช้า, ไม่กระตือรือร้น 3 16 ใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ 3 17 พูดไม่ถูกกาลเทศะ, พูดไม่สุภาพ, พูดไม่ชัด 3 18 พูดน้อย 2 19 ไม่ยอมใคร 2 20 2 ไม่ยอมใครเชื่อมั่นในตนเองสูง, ไม่ฟังความคิดเห็นใคร 21 เขียนหนังสือไม่สวย 2

12 พฤติกรรมที่ควรแก้ไขของนักศึกษา รภ.เพชรบุรี
พฤติกรรมที่ควรแก้ไขของนักศึกษา รภ.เพชรบุรี ลำดับที่ พฤติกรรม ความถี่ 22 ติดพฤติกรรมการเป็นเด็ก 2 23 บุคลิกไม่ดี 2 24 ผัดวันประกันพรุ่ง 2 25 ขี้บ่น 1 26 ชอบหลับในห้องเรียน 1 27 ชอบเล่นเกมส์ 1 28 งี่เง่า 1

13 พฤติกรรมที่ควรแก้ไขของนักศึกษา รภ.เพชรบุรี
พฤติกรรมที่ควรแก้ไขของนักศึกษา รภ.เพชรบุรี ลำดับที่ พฤติกรรม ความถี่ 29 ก่อนนอนไม่ชอบปิดโทรทัศน์ 1 30 เมื่อพบปัญหาแล้วท้อแท้ 1 31 ไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น 1 32 ไม่มีการวางแผน, ไม่เป็นระบบ 1 33 เที่ยวเก่ง 1 34 นอนไม่หลับ 1 35 แต่งกายไม่เรียบร้อย 1

14 พฤติกรรมที่ควรแก้ไขของนักศึกษา รภ.เพชรบุรี
พฤติกรรมที่ควรแก้ไขของนักศึกษา รภ.เพชรบุรี ลำดับที่ พฤติกรรม ความถี่ 36 เล่นการพนัน 1 37 นอนกรน 1


ดาวน์โหลด ppt คำอธิบายรายวิชา 1.คำอธิบายรายวิชา (คัดจากเอกสารหลักสูตร)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google