งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ของ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ชายเลน สปล. ได้มีคำสั่งสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ชายเลน ที่ 16/2557 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม เรื่องแต่งตั้ง คณะทำงานจัดการความรู้สำนักอนุรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ของ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ชายเลน สปล. ได้มีคำสั่งสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ชายเลน ที่ 16/2557 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม เรื่องแต่งตั้ง คณะทำงานจัดการความรู้สำนักอนุรักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ของ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ชายเลน สปล. ได้มีคำสั่งสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ชายเลน ที่ 16/2557 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม เรื่องแต่งตั้ง คณะทำงานจัดการความรู้สำนักอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าชายเลน โดยมี ผอ. สปล เป็นที่ปรึกษา, ผอ ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูฯ เป็นประธาน คณะทำงาน, ผอ. ส่วนฯ ภายใต้ สปล เป็นคณะทำงาน และ ผอ. ส่วนส่งเสริมฯ เป็นคณะทำงานและ เลขานุการ มีหน้าที่ จัดทำแผนและจัดการองค์ความรู้เรื่อง การปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน แบบมีส่วนร่วม

2 แผนการจัดการความรู้ของ สปล. กิจกรรมการจัดการความรู้ 1. การบ่งชี้ความรู้ 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5. การเข้าถึงความรู้ 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7. การเรียนรู้ 8. การยกย่องชมเชย และการให้รางวัล

3 1. การบ่งชี้ความรู้ ผลการดำเนินการหลักฐานอ้างอิง - จัดทำแผนการจัดการ ความรู้ของสำนักฯ - แต่งตั้งคณะทำงานการ จัดการความรู้ของสำนักฯ - แผนการจัดการความรู้ของ สำนักฯ - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน การจัดการความรู้ของสำนัก ฯ 2. การสร้างและ แสวงหาความรู้ ผลการดำเนินการ หลักฐานอ้างอิง คณะทำงานได้แจ้งให้หน่วยงานใน สังกัดรวบรวมองค์ความรู้ ( ประสาน ผู้รู้, ผู้มีประสบการณ์ ) ที่เกี่ยวข้อง กับการปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนแบบมี ส่วนร่วม ด้านการปลูกฟื้นฟูป่าชาย เลนแบบมีส่วนร่วม เพื่อแสวงหา องค์ความรู้เพิ่มเติม เอกสารความรู้ เพิ่มเติมเรื่อง การปลูกฟื้นฟูป่าชาย เลนแบบมีส่วนร่วม จากหน่วยงานใน สังกัด

4 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ ผลการดำเนินการ หลักฐานอ้างอิง คณะทำงานได้ตรวจสอบ เอกสาร และเริ่มดำเนินการจัดทำ ร่างคู่มือฯ ร่างคู่มือฯ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จำนวน 1 ฉบับ 4. การประมวลและ กลั่นกรองความรู้ ผลการดำเนินการ หลักฐานอ้างอิง เสนอร่างคู่มือฯ ในการ ประชุมของสำนักฯ เพื่อร่วม พิจารณาองค์ความรู้ที่ จำเป็น ในการจัดทำร่างคู่มือฯ เพิ่มเติม รายงานการประชุม ภาพการจัดประชุม

5

6 5. การเข้าถึงความรู้ ผลการดำเนินการ หลักฐานอ้างอิง บรรยาย เผยแพร่องค์ ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ และเสียง ตามสาย เอกสารคู่มือ และภาพจาก เว็บไซต์ http://www.dmcr.go.th/ medd http://www.dmcr.go.th/ medd 6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินการ หลักฐานอ้างอิง บรรยาย เผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านทางเว็บไซต์ เอกสาร เผยแพร่ และเสียงตามสาย รายงานการประชุม ภาพการจัดประชุม

7 7. การเรียนรู้ ผลการดำเนินการ หลักฐานอ้างอิง ประชุมสรุปผลการนำองค์ ความรู้ที่ได้เผยแพร่ไป ประยุกต์ใช้ เป็นส่วนหนึ่งของงาน รายงานการประชุม ภาพการจัดประชุม 8. การยกย่องชมเชย และ การให้รางวัล ผลการดำเนินการ หลักฐานอ้างอิง ประธานคณะทำงานของ สำนักฯ ได้คัดเลือกและมอบ โล่รางวัลให้แก่ผู้มีผลงาน ดีเด่นด้านการปลูกฟื้นฟูป่า ชายเลนแบบมีส่วนร่วม ภาพการมอบรางวัล

8

9

10

11

12

13 คู่มือองค์ความรู้ การปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน โดยการมีส่วนร่วม บทนำ องค์ความรู้ 1. การปลูกป่าชายเลน 2. การทำงานแบบมีส่วนร่วม 3. การปลูกป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วมใน รูปแบบต่างๆ 4. ระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

14 กระบวนการปลูกป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วม ในรูปแบบต่างๆ 1. การปลูกป่าชายเลนตามระเบียบกรมฯ ว่าด้วย องค์กร หรือบุคคลภายนอก 2. การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ขอผ่อนผันมติ ครม 3. การปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนที่ประสบภัย ( สึนามิ, กัด เซาะชายฝั่ง, พายุ ) 4. การปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกครอบครอง 5. การปลูกป่าชายเลนตามกิจกรรมกลุ่มอนุรักษ์ 6. การปลูกป่ากับประเทศเพื่อนบ้าน ( มาเลเซีย )

15 กระบวนการปลูกป่าชายเลน แบบมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ 7. การปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ถูกบุกรุก ( เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ ) 8. การปลูกป่าชายเลนร่วมกับองค์กรต่างประเทศ ( มูลนิธิออยก้า ประเทศญี่ปุ่น ) 9. การปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นแนวเขตป้องกันการบุกรุก ทำประมงชายฝั่ง 10. การส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าชายเลนในที่เอกสารสิทธิ์ 11. การปลูกป่าประชาอาสา / การปลูกป่าโดยบริษัทเอกชน 12. การปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่นากุ้งที่ถูกบุกรุก ครอบครอง กรณีจังหวัดนครศรีธรรมราช 13. การปลูกป่าในพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก 14. ปลูกป่าในพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ของ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ชายเลน สปล. ได้มีคำสั่งสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ชายเลน ที่ 16/2557 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม เรื่องแต่งตั้ง คณะทำงานจัดการความรู้สำนักอนุรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google