งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
การประชุมครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา น. – น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

2 ข้อเสนอแนะ จากการรายงาน อพส. ชุดที่ 14 เมื่อ วันที่ 6 มี. ค
ข้อเสนอแนะ จากการรายงาน อพส. ชุดที่ 14 เมื่อ วันที่ 6 มี.ค ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การพิจารณาหัวเรื่อง หัวเรื่องแต่ละหัวเรื่อง น่าจะมีหมวดหมู่ประกอบด้วย หัวเรื่องที่ผ่านการพิจารณา แล้ว ควรเผยแพร่บน web ให้พิจารณารูปแบบการเผยแพร่ กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ยังไม่มีที่ปรึกษากลุ่ม อ. บุญญาพร มารุ่งเรือง จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้กลุ่มงาน ได้ร่วมกิจกรรมใน การจัดโครงการแบ่งปันความรู้ ครั้งที่ 2 กับทางมหาวิทยาลัยเช่นเดิม

3 ประชุม วันที่ 6 มี.ค. 2557 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาลัยอิสลามยะลา เปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยฟาร์ฎอนี สาธิต one-search service จาก EBSCO การเสนอหัวข้อการประชุมวิชาการ ชุดที่ 14 มีหลายหัวข้อยังไม่สรุป การขออนุมัติ เงินสำหรับ web hosting กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
การประชุมครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา น. – น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

5 มีผู้เข้าร่วมประชุม 7 สถาบัน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

6 มติในที่ประชุม 3 ประเด็น
1. แก้ไขรายละเอียดของโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง 1.1 โครงการรวบรวมหัวเรื่องใหม่ ปรับ ค่าเป้าหมายเป็น 40 หัวเรื่อง 1.2 โครงการปรับปรุงเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มงานฯ ปรับรายละเอียดของโครงการให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งเดิม จัดให้กลุ่มมี FACEBOOK แต่ปีนี้ให้ปรับปรุงส่งเสริมให้ใช้เป็นช่องทางการสื่อสารกันจริงๆ 1.3 โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ให้กลุ่มรวบรวมหนังสือ สิ่งของ รายงานในการประชุมในแต่ละครั้ง เพื่อให้ทราบรายการสิ่งของ ที่มีอยู่เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการ

7 2. ได้พิจารณาโครงการใหม่ 1 โครงการ
โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาการลงรายการ RDA เพื่อให้กลุ่มศึกษาหาความรู้ ได้มาแลกเปลี่ยนกัน โดย ประธาน จากมหาวิทยลัยธุรกิจบัณฑิตย์รับเขียนโครงการ ในการประชุมครั้งนี้ ประธานได้นำเอกสารเกี่ยวกับ RDA ที่ได้เข้าร่วมประชุมและสัมมนาให้กลุ่มได้ทราบเพื่อศึกษาและหาความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนกันในการประชุมครั้งต่อไป

8 ตัวอย่างระเบียน RDA ใน MARC21
cam a i 4500 s enk eng |a |9 (DLC) |a DLC |b eng |c NBuU |dOCoLC |d DLC |e rda |a PZ3.T75 |b Ber3 |a PR5684.B4 051 __|a PR5684 |b .B4 |c From the library of Oliver Wendell Holmes Jr. 100 1_ |a Trollope, Anthony, |d |a The Bertrams / |c Anthony Trollope ; edited by Algar Thorold. 264 _1 |a London ; |a New York : |b John Lane, the Bodley Head, |c MDCCCCV. 300 __ |a xii, 830 pages ; |c 15 cm. 336 __ |a text |2 rdacontent 337 __ |a unmediated |2 rdamedia 338 __ |a volume |2 rdacarrier 490 0_ |a The new pocket library ; |v XX 650 _0 |a Scholars |v Fiction. 651 _0 |a England |v Fiction. 700 1_ |a Thorold, Algar Labouchere, |d , |e editor. 710 2_ |a Oliver Wendell Holmes Collection (Library of Congress) |5 DLC

9 RDA (Resource Description and Access)
เป็นมาตรฐานการลงรายการใหม่ (New Cataloging Code / New Content Standard) ที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับสภาพแวดล้อมที่เป็นดิจิทัล ซึ่งสร้างตามแนวคิด AACR2

10 ในการนำเสนอมาตรฐาน RDA โดยอาจารย์ นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์ นั้น ยังมีข้อกำหนดต่างๆ อีก วิทยากรได้เสนอแนะ ให้ศึกษาเพิ่มเติม

11 รับผิดชอบหมวดหมู่ DDC
3. ข้อเสนอแนะจากการรายงาน อพส. ชุดที่ 14 เมื่อ วันที่ 6 มี.ค ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1. ให้นำหัวเรื่องเผยแพร่บน WEB ปรึกษากลุ่มเรื่องรูปแบบยังไม่มีมติ 2. หัวเรื่องควรมีหมวดหมู่ประกอบไปด้วย มติที่ประชุมได้แบ่งการกำหนดหมวดหมู่ ให้กับหัวเรื่องที่ได้รับรองแล้ว จำนวน 47 หัวเรื่อง โดย มติที่ประชุมกลุ่ม ได้มอบหมายรับผิดชอบดังนี้ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ม.หอการค้าไทย รับผิดชอบหมวดหมู่ DDC ม. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ม. เอเชียอาคเนย์ ม. เกษมบัณฑิต รับผิดชอบหมวดหมู่ LC


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google