งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเรียนรู้ นร.รู้อะไร นร.ทำอะไรได้ สมรรถนะที่เกิดแก่ นร. คุณลักษณะฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเรียนรู้ นร.รู้อะไร นร.ทำอะไรได้ สมรรถนะที่เกิดแก่ นร. คุณลักษณะฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตารางวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ว 21201 ดุกน้อยแสนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผลการเรียนรู้ นร.รู้อะไร นร.ทำอะไรได้ สมรรถนะที่เกิดแก่ นร. คุณลักษณะฯ ที่เกิดแก่ นร. 1. บอก อธิบาย จำแนก เปรียบเทียบ ลักษณะและชนิดของปลาดุก ลักษณะและพันธุ์ของปลาดุก อธิบาย บอกลักษณะ เปรียบเทียบ จำแนก - การสื่อสาร (บอก , อธิบาย)- การคิด (เปรียบเทียบ,จำแนก) (ค้นคว้า,อ่าน) - มีวินัย (รับผิดชอบ) - มีความมุ่งมั่น (ทำงานสำเร็จ ,มีคุณภาพ) ใฝ่เรียนรู้

2 ผลการเรียนรู้ นร.รู้อะไร นร.ทำอะไรได้ สมรรถนะที่เกิดแก่ นร. คุณลักษณะฯ ที่เกิดแก่ นร. 2. อธิบายการขยายพันธุ์ของปลาดุก การขยายพันธุ์ของปลาดุก อธิบายวิธีการ ขยายพันธุ์ของปลาดุก การสื่อสาร (บอก, อธิบาย) การคิด (เปรียบเทีย,จำแนก) - ใฝ่เรียนรู้ (ค้นคว้า,อ่าน) - มีวินัย (รับผิดชอบ) -มีความมุ่งมั่น (ทำงานสำเร็จ, มีคุณภาพ)

3 ผลการเรียนรู้ นร.รู้อะไร นร.ทำอะไรได้ สมรรถนะที่เกิดแก่ นร. คุณลักษณะฯ ที่เกิดแก่ นร. 3. อธิบายวงจรชีวิตของปลาดุก วงจรชีวิตของปลาดุก อธิบายวงจรชีวิตของปลาดุก การสื่อสาร (บอก,อธิบาย) การคิด (เปรียบเทียบ ,จำแนก) -การแก้ปัญหา -ใฝ่เรียนรู้ (ค้นคว้า,อ่าน) -มีวินัย (รับผิดชอบ) -มีความมุ่งมั่น (ทำงานสำเร็จ, มีคุณภาพ) มีความ ซื่อสัตย์

4 ผลการเรียนรู้ นร.รู้อะไร นร.ทำอะไรได้ สมรรถนะที่เกิดแก่ นร. คุณลักษณะฯ ที่เกิดแก่ นร. 4. อธิบาย ทดลอง การเจริญเติบโตของปลาดุกในปัจจัยที่แตกต่างกัน ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของปลาดุก -ความเป็นกรด – เบส - อาหาร -อากาศ -อุณหภูมิ -อธิบาย ทดลอง การเจริญเติบ โตของปลาดุก ในปัจจัยที่ แตกต่างกัน -การ สื่อสาร (บอก,อธิบาย) การคิด (เปรียบเทียบ ,จำแนก) แก้ปัญหา -การใช้เทคโนโลยี -ใฝ่เรียนรู้ (ค้นคว้า,อ่าน) -มีวินัย (รับผิดชอบ) -มีความมุ่งมั่น (ทำงานสำเร็จ, มีคุณภาพ) มีความ ซื่อสัตย์

5 ดุกน้อยแสนรู้

6 คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม ว ดุกน้อยแสนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต ศึกษา ค้นคว้า อธิบาย จำแนก เปรียบเทียบ อภิปราย ลักษณะและชนิด วิธีการขยายพันธุ์ วงจรชีวิตและทดลองการเจริญเติบโตของปลาดุกในปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การอธิบาย การจำแนก และการเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ สามารถสื่อสาร คิด มีวินัย มีความซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตวิทยาศาสตร์

7 ผลการเรียนรู้ 1. บอก อธิบาย จำแนก เปรียบเทียบ อภิปรายลักษณะและชนิดของปลาดุก 2. อธิบายการขยายพันธุ์ของปลาดุก 3. อธิบายวงจรชีวิตของปลาดุก 4. อธิบาย ทดลอง การเจริญเติบโตของปลาดุกในปัจจัยที่แตกต่างกัน รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt ผลการเรียนรู้ นร.รู้อะไร นร.ทำอะไรได้ สมรรถนะที่เกิดแก่ นร. คุณลักษณะฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google