งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ - เพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสิน ผลการเรียน - สอดคล้องครอบคลุมมาตรฐานการ เรียนรู้ / ตัวชี้วัด - ดำเนินการหลากหลายวิธี เหมาะสมกับสิ่งวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ - เพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสิน ผลการเรียน - สอดคล้องครอบคลุมมาตรฐานการ เรียนรู้ / ตัวชี้วัด - ดำเนินการหลากหลายวิธี เหมาะสมกับสิ่งวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ - เพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสิน ผลการเรียน - สอดคล้องครอบคลุมมาตรฐานการ เรียนรู้ / ตัวชี้วัด - ดำเนินการหลากหลายวิธี เหมาะสมกับสิ่งวัด ธรรมชาติวิชา ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเที่ยงตรง ยุติธรรม เชื่อถือได้ - ผู้เรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบ ผล การประเมินผลการเรียนได้

2 วิธีประเมินผลการ เรียน - กำหนดเกณฑ์สำหรับผลการประเมิน เกณฑ์การผ่านตัวชี้วัด - ประเมินระหว่างเรียน เน้นตามสภาพจริง สอดคล้องกับ แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ บรรลุตามตัวชี้วัด - การประเมินสรุปผลการเรียน มุ่งตรวจสอบ ความสำเร็จของ ผู้เรียน และเพื่อยกระดับผลการเรียนให้ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

3 การให้ 0, ร การให้นักเรียนได้ 0 ต้องเป็น 0 แท้ อย่า ให้เป็น 0 เทียม การให้นักเรียนได้ ร มี 2 กรณี 1. นักเรียนขาดสอบปลายภาค 2. นักเรียนไม่ส่งงานชิ้น สำคัญ กรณีที่ 2 ผู้สอนต้องส่งเอกสารต่องานวัดผล เพื่อขออนุญาตต่อผู้อำนวยการและต้องแจ้งให้ นักเรียนทราบ ช่วงต้นภาคเรียน นักเรียนได้ ร เพราะเหตุสุดวิสัย จากการขาดสอบ ปลายภาค / ไม่ส่งงานชิ้นสำคัญ ด้วยเหตุเจ็บป่วย อุบัติเหตุ เป็นต้น ให้แจ้งงานวัดผล โรงเรียนจะ ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร

4 การให้ มส, มผ การให้ มส มี 2 กรณี 1. เวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ของ เวลาเรียนจริง นักเรียนสามารถยื่นคำร้องขอมี สิทธิสอบได้ โดยผู้สอนเป็นผู้ พิจารณาชั้นต้น และเสนอโรงเรียน พิจารณาเห็นชอบและเพื่อประกาศ

5 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้เข้า สอบสำหรับครูผู้สอ น จำนวนคาบสัปดาห์ร้อยละ 80 ( ขาดได้ / คาบ ) ร้อยละ 60 ( ขาดได้ / คาบ ) 11818*.8 = 14.4 (4) 18*.6 = 10.8 (7) 11919*.8 = 15.2 (4) 19*.6 = 11.4 (7) 21836*.8 = 28.8 (7) 36*.6 = 21.6 (14) 21938*.8 = 30.4 (8) 38*.6 = 22.8 (15)

6 การพิจารณาอนุญาตให้สอบ ของครูผู้สอน พิจารณาเฉพาะนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ ร้อยละ 80 เท่านั้น กรณีวิชา 2 คาบ / สัปดาห์ เรียนจริง 18 สัปดาห์ นักเรียนขาดได้ 7 คาบ หมายถึงพิจารณาเฉพาะนักเรียนที่ ขาด 8 – 14 คาบ สิทธิของครูผู้สอนพิจารณาอนุญาตได้ ภายในกรอบ คือ จำนวนคาบที่ขาดได้ + ครึ่งหนึ่ง ของคาบที่ขาดได้ กรณีนี้คือ 7 + 3.5 = 10.5 เศษปัดทิ้ง เหลือเพียง 10 คาบ นักเรียนที่ขาด 8 – 10 คาบครูผู้สอนพิจารณาให้ สอบ โรงเรียนให้สอบ นักเรียนที่ขาด 11 – 14 คาบ ครูผู้สอน พิจารณาให้สอบ โรงเรียน ไม่ให้สอบ

7 ทำไมนักเรียนสอบ ไม่ผ่าน การติดตามผลการได้ผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ของ สพฐและ สพม.16 สาเหตุมา จาก ตัวนักเรียน ครูผู้สอน เครื่องมือวัด สพฐ. และ สพม.16 เน้นที่ ครูผู้สอนและ เครื่องมือวัด

8 นักเรียนต้องผ่านทุก ตัวชี้วัด หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 คะแนนปลายภาค ประเมิน ปกติ คะแนนกลาง ภาค ตัดสินผล ปรับคะแนน ระหว่างภาคเรียน ถ้าครูผู้สอนทำอย่างนี้ ก็น่าจะมี คำตอบให้ สพม.16 ปรับ คะแนน


ดาวน์โหลด ppt หลักการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ - เพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสิน ผลการเรียน - สอดคล้องครอบคลุมมาตรฐานการ เรียนรู้ / ตัวชี้วัด - ดำเนินการหลากหลายวิธี เหมาะสมกับสิ่งวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google