งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Professor Dr. Nipone Sookpreedee Professor Dr. Nipone Sookpreedee Siam University Siam

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Professor Dr. Nipone Sookpreedee Professor Dr. Nipone Sookpreedee Siam University Siam"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Professor Dr. Nipone Sookpreedee Professor Dr. Nipone Sookpreedee e-mail : drsook@siam.edu Siam University e-mail : drsook@siam.edu Siam Universitydrsook@siam.edu

3 ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี

4

5

6 Internation al Man of the Year 1998 by Cambridge London, England Internation al Man of the Year 1998 by Cambridge London, England and American Association. and American Association.

7 คอมพิวเตอร์ เพื่อ การสื่อสาร

8 ระบบการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๔๖ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๔๖ วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา ๑๔๐๔๐๑ รหัสวิชา ๑๔๐๔๐๑ จำนวน ๓ หน่วยกิต จำนวน ๓ หน่วยกิต ผู้สอน ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี ผู้สอน ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี และ อาจารย์เวฑิต ทองจันทร์ และ อาจารย์เวฑิต ทองจันทร์

9 คำอธิบายรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ประเภทต่างๆ โดยเน้นบทบาทคอมพิวเตอร์ใน การประมวลผล ประเภทต่างๆ โดยเน้นบทบาทคอมพิวเตอร์ใน การประมวลผล และกระจายข้อมูลเพื่อการสื่อสาร การออกแบบ จัดหน้าสิ่งพิมพ์ จัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับและ สื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน และกระจายข้อมูลเพื่อการสื่อสาร การออกแบบ จัดหน้าสิ่งพิมพ์ จัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับและ สื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

10 ตำรา ตำรา ตำราหลัก นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ตำราหลัก นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี ตำรา 1. Principles of Information ตำรา 1. Principles of Information Systems a Managerial Systems a Managerial Approach, Stair Approach, Stair 2. Management Information 2. Management Information Systems A Managerial Systems A Managerial Perspective, Gupta Perspective, Gupta

11 แผนการเรียน แผนการเรียน ระบบการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอน งานปฎิบัติคะแนนเก็บ ๔๐ % งานปฎิบัติคะแนนเก็บ ๔๐ % คะแนนสอบกลางภาค ๒๐ % คะแนนสอบกลางภาค ๒๐ % คะแนนสอบปลายภาค ๔๐ % คะแนนสอบปลายภาค ๔๐ % ข้อตกลงในการสอนและการเรียน ข้อตกลงในการสอนและการเรียน เวลาเรียน การแต่งกาย โทรศัพท์ เวลาเรียน การแต่งกาย โทรศัพท์

12 งานที่ต้องส่งในภาคเรียน งานที่ต้องส่งในภาคเรียน ๑. เข้าเรียนทฤษฏีและปฎิบัติ ตามตารางเรียน ตามตารางเรียน ๒. ส่งประวัติย่อเป็นดิสเก็ต ( รูปไม่น้อยกว่า ๕ รูป ) ( รูปไม่น้อยกว่า ๕ รูป ) ภายใน ๒๙ พย. ๒๕๔๖ ภายใน ๒๙ พย. ๒๕๔๖ ๓. ส่ง CD-ROM นวัตกรรม คอมพิวเตอร์นิเทศศาสตร คอมพิวเตอร์นิเทศศาสตร และประวัติ > ๓๐ รูป พร้อม และประวัติ > ๓๐ รูป พร้อม คู่มือการใช้ CD นวัตกรรม คู่มือการใช้ CD นวัตกรรม ภายใน ๙ มค. ๔๗ ภายใน ๙ มค. ๔๗

13 งานที่ต้องส่งในภาคเรียน ๓. ส่ง CD-ROM ๑. นวัตกรรม คอมพิวเตอร์นิเทศศาสตร คอมพิวเตอร์นิเทศศาสตร และ๒. ประวัติ > ๓๐ รูป พร้อม และ๒. ประวัติ > ๓๐ รูป พร้อม ๓. คู่มือการใช้ CD นวัตกรรม ๓. คู่มือการใช้ CD นวัตกรรม ภายใน ๙ ธค. ๔๗ ภายใน ๙ ธค. ๔๗ เต็มสะสม ๔๐๐ คะแนน เต็มสะสม ๔๐๐ คะแนน ใน ๙ มค ๔๖ เต็ม ๒๐๐ ใน ๙ มค ๔๖ เต็ม ๒๐๐ ใน ๙ กพ ๔๖ เต็ม ๑๐๐ ใน ๙ กพ ๔๖ เต็ม ๑๐๐

14 แผนการเรียน สัปดาห์ที่ ๑ แผนการเรียน สัปดาห์ที่ ๑ ระบบการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอน ๑. แจกเค้าโครงและเอกสารการเรียนการสอน ๒. การบ้านอ่านบทที่ ๑ ๓. กำหนดหัวข้อและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสาร เพื่อการสื่อสาร

15 แผนการเรียน สัปดาห์ที่ ๒ แผนการเรียน สัปดาห์ที่ ๒ ระบบสื่อสารและนวัตกรรม ระบบสื่อสารและนวัตกรรม ๑. ทดสอบก่อนเรียน ๒. การบ้านอ่านบทที่ ๒ ๓. กำหนดหัวข้อและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสาร เพื่อการสื่อสาร

16 แผนการเรียน สัปดาห์ที่ ๓ แผนการเรียน สัปดาห์ที่ ๓ ระบบสื่อสารและนวัตกรรม ระบบสื่อสารและนวัตกรรม ๑. ทดสอบก่อนเรียน ๒. การบ้านอ่านบทที่ ๓ หน้า ๓๗ - ๔๗ ๓. รายงานความก้าวหน้านวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

17 แผนการเรียน สัปดาห์ที่ ๔ แผนการเรียน สัปดาห์ที่ ๔ ระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ ๑. ทดสอบก่อนเรียน ๒. การบ้านอ่านบทที่ ๓ หน้า ๔๗ - ๕๒ ๓. รายงานความก้าวหน้านวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

18 แผนการเรียน สัปดาห์ที่ ๕ แผนการเรียน สัปดาห์ที่ ๕ ระบบสารสนเทศการสื่อสาร ระบบสารสนเทศการสื่อสาร และสำนักงานอัตโนมัติ และสำนักงานอัตโนมัติ ๑. ทดสอบก่อนเรียน ๒. การบ้านอ่านบทที่ หน้า ๕๔ - ๖๘ ๒. รายงานความก้าวหน้านวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

19 แผนการเรียน สัปดาห์ที่ ๖ แผนการเรียน สัปดาห์ที่ ๖ Mass Information Technology Mass Information Technology ๑. ทดสอบก่อนเรียน ๒. รายงานความก้าวหน้านวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

20 แผนการเรียน สัปดาห์ที่ ๗ แผนการเรียน สัปดาห์ที่ ๗ ๑. อภิปรายการเตรียมตัวสอบกลางภาค ๒. รายงานความก้าวหน้านวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

21 แผนการเรียน สัปดาห์ที่ ๘ แผนการเรียน สัปดาห์ที่ ๘ สอบกลางภาค สอบกลางภาค

22 แผนการเรียน สัปดาห์ที่๙ แผนการเรียน สัปดาห์ที่๙ คอมพิวเตอร์กับสิ่งพิมพ์ คอมพิวเตอร์กับสิ่งพิมพ์ ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบก่อนเรียน การบ้านอ่านบทที่ ๔ หน้า ๗๐-๗๘ การบ้านอ่านบทที่ ๔ หน้า ๗๐-๗๘ รายงานความก้าวหน้านวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร รายงานความก้าวหน้านวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

23 แผนการเรียน สัปดาห์ที่๑๐ แผนการเรียน สัปดาห์ที่๑๐ คอมพิวเตอร์กับสื่อบันทึก คอมพิวเตอร์กับสื่อบันทึก ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบก่อนเรียน การบ้านอ่านบทที่ ๔ หน้า ๗๙-๙๐ การบ้านอ่านบทที่ ๔ หน้า ๗๙-๙๐ รายงานความก้าวหน้านวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร รายงานความก้าวหน้านวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

24 แผนการเรียน สัปดาห์ที่๑๑ แผนการเรียน สัปดาห์ที่๑๑ WWW WWW ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบก่อนเรียน การบ้านอ่านหน้า ๙๑-๑๐๐ การบ้านอ่านหน้า ๙๑-๑๐๐ รายงานความก้าวหน้านวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร รายงานความก้าวหน้านวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

25 แผนการเรียน สัปดาห์ที่๑๒ แผนการเรียน สัปดาห์ที่๑๒ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาเวบไซด์ การพัฒนาเวบไซด์ ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบก่อนเรียน รายงานความก้าวหน้านวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร รายงานความก้าวหน้านวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

26 แผนการเรียน สัปดาห์ที่๑๓ แผนการเรียน สัปดาห์ที่๑๓ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสาร เพื่อการสื่อสาร รายงานผลการพัฒนานวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร รายงานผลการพัฒนานวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

27 แผนการเรียน สัปดาห์ที่๑๔ แผนการเรียน สัปดาห์ที่๑๔ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสาร เพื่อการสื่อสาร รายงานผลการพัฒนานวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร รายงานผลการพัฒนานวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

28 แผนการเรียน สัปดาห์ที่๑๕ แผนการเรียน สัปดาห์ที่๑๕ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสาร เพื่อการสื่อสาร รายงานผลการพัฒนานวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร รายงานผลการพัฒนานวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

29

30 แผนการเรียน สัปดาห์ที่๑๖ แผนการเรียน สัปดาห์ที่๑๖ สอบปลายภาค สอบปลายภาค

31


ดาวน์โหลด ppt Professor Dr. Nipone Sookpreedee Professor Dr. Nipone Sookpreedee Siam University Siam

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google