งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้ทาง “เรียน อย่างนี้สิจบแน่”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้ทาง “เรียน อย่างนี้สิจบแน่”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้ทาง “เรียน อย่างนี้สิจบแน่”
ชี้ทาง “เรียน อย่างนี้สิจบแน่” รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

2 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่
และ ขอต้อนรับสู่ วิทยาลัยเทคโนโลยี สยาม

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วท.ส. STC)
“สร้างบุคลากรที่สามารถทำงานได้จริงตรง ตามความต้องการของสถานประกอบการ” นักศึกษามีความรู้ทั้งด้าน วิชาการและวิชาชีพ

4 เก่งเรียน เก่งกิจกรรม
นักศึกษา วทส. เก่งเรียน เก่งกิจกรรม เป็นเลิศด้านคุณธรรม มี ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) ทัศนคติ (attitude)

5 นักศึกษา วทส. ตามศักยภาพ ความถนัด และความสามารถ ทุกด้าน
เก่ง ดี มีความสุข ตามศักยภาพ ความถนัด และความสามารถ ทุกด้าน - มีวินัย - มีความรับผิดชอบ - มีคุณธรรมและ จริยธรรม อบอุ่นในการเรียนรู้ กับ ผู้สอน กลุ่ม เพื่อนและสังคม

6 ความคาดหวังที่ต้องการ
อยากได้อะไร อยากเป็นอะไร อยากทำอะไร

7 “หน้าที่” ของนักศึกษา
การเรียนในวิทยาลัย ... สิ่งที่ควรคำนึงถึง “หน้าที่” ของนักศึกษา

8 การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
นักศึกษาใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัยอย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี หรือ 4 ปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาควรใช้เวลาในมหาวิทยาลัย ให้คุ้มค่า ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ในการพัฒนาตนเองในทุกด้าน - การเรียน - กิจกรรม

9 ด้านการเรียน เตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียน ไม่ขาดเรียน ตั้งใจฟังอาจารย์
พยายามทำความเข้าใจ อ่านตำรา หนังสือ สอบถามอาจารย์ผู้สอน ส่งงานในเวลาที่กำหนด ทบทวนบทเรียน เตรียมตัวสำหรับการสอบ

10 ด้านกิจกรรม การร่วมกิจกรรม จะพัฒนาให้นักศึกษารู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาต่างๆ กิจกรรมภายในวิทยาลัย กิจกรรมภายนอกวิทยาลัย

11 การเรียน…จบแน่ๆ ต้อง :
 ไม่ขาดเรียน ศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติม ทำการบ้านส่ง เตรียมตัวสอบ ตรวจสอบเกรด วางแผนในการเรียน มีความรับผิดชอบ

12 มีปัญหาการเรียน การลงทะเบียน การเพิ่ม- ถอนรายวิชา การสอบ
พบอาจารย์ที่ปรึกษา

13 เป้าหมายของพวกเราคือ สำเร็จการศึกษา ได้รับประทาน ปริญญาบัตร ทุกคน
สำเร็จการศึกษา ได้รับประทาน ปริญญาบัตร ทุกคน

14

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ชี้ทาง “เรียน อย่างนี้สิจบแน่”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google