งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อการมีงานทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อการมีงานทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อการมีงานทำ โดย ชุลีพร สุระโชติ ศน.สพป.ลพบุรี เขต ๒

2 วิสัยทัศน์หลักการจุดมุ่งหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
๑.หลักสูตรฯประกอบด้วย วิสัยทัศน์หลักการจุดมุ่งหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 8กลุ่มสาระ โครงสร้างเวลาเรียนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้

3 ๒. ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่น
๒. ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่น กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น เป้าหมายที่เป็นจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนในท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น

4 ๓.ส่วนที่สถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม
สอดคล้องเหมาะสมกับจุดเน้นของสถานศึกษา ความสนใจ ความต้องการ ความถนัดของผู้เรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพของผู้เรียน

5 การจัดการศึกษาวิชาชีพในสถานศึกษา
จัดตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา จัดนอกโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

6 จัดตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ลักษณะที่๑ จัดในรายวิชาพื้นฐาน การงาน - ปลูกพืช-ทำอาหาร โดยตรง ศิลปะ ดนตรี-วาดภาพ-งานปั้น ภาษาต่างประเทศ - มัคคุเทศก์น้อย สอดแทรก คณิตศาสตร์ – บัญชีรายรับ รายจ่าย ต้นทุน กำไร

7 ลักษณะที่ ๒ จัดในรายวิชาเพิ่มเติม
ตามจุดเน้น ความต้องการ กำหนดเป็นผลการเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน สาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับงานอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับงานอาชีพ กอท ทอเสื่อ ช่างเสริมสวย เพาะไม้ดอกไม้ประดับ สังคมฯ จัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม การผลิตสินค้า และการบริการในชุมชน

8 ลักษณะที่ ๓ จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดในส่วนของกิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม ชมรม

9 จัดนอกโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
จัดในรูปแบบของกลุ่มสนใจ นอกเวลาเรียนปกติ สถานศึกษาจัดเอง สถานศึกษาจัดร่วมกับครอบครัว สถานประกอบการ อื่นๆ

10 การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นอาชีพ
จัดตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา จัดนอกโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

11 จัดตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
แนวทางที่ ๑ การจัดการเรียนรู้วิชาชีพโดยสถานศึกษา สำรวจข้อมูลอาชีพ จัดทำหลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน /เพิ่มเติม /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประชาสัมพันธ์ จัดกลุ่มผู้เรียนตามความสนใจ เน้นกระบวนการทำงาน มีความรู้ ทักษะอาชีพ หารายได้ระหว่าง เรียน

12 แนวทางที่ ๒ การจัดการเรียนรู้วิชาชีพโดยสถานศึกษา ร่วมกับวิทยากร
แนวทางที่ ๒ การจัดการเรียนรู้วิชาชีพโดยสถานศึกษา ร่วมกับวิทยากร บุคคลภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในโรงเรียน

13 แนวทางที่ ๓ การจัดการเรียนรู้วิชาชีพโดย
สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ปฏิบัติจริง กับสถานที่จริง

14 สนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพ ทั้งด้านบุคลากร
แนวทางที่ ๔ การจัดการเรียนรู้วิชาชีพโดยสถานศึกษา ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และเอกชน สนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพ ทั้งด้านบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

15 จัดนอกโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ส่งเสริมอาชีพให้ผู้ที่มีความสนใจ นอกเวลาเรียนปกติเพิ่มทักษะด้านอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ


ดาวน์โหลด ppt การนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อการมีงานทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google