งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจัดการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจัดการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจัดการเรียนการสอน
ระบบดูแลนักเรียน

2 จัดการเรียนการสอน บันทึกแผนการสอน บันทึกการมาเรียนรายวิชา
1 บันทึกแผนการสอน 2 บันทึกการมาเรียนรายวิชา 3 บันทึกผลการเรียนรายวิชา 4 อื่นๆ

3 จัดการเรียนการสอน

4 จัดการเรียนการสอน

5 จัดการเรียนการสอน

6 จัดการเรียนการสอน

7 จัดการเรียนการสอน บันทึกแผนการสอน

8 จัดการเรียนการสอน

9 จัดการเรียนการสอน

10 จัดการเรียนการสอน แผนการสอนแบบรายกลุ่ม คือ สอนห้องเรียนปกติ
แผนการสอนสำหรับเลือกเสรี คือ สอนรายบุคคลหรือกลุ่มนักเรียน เช่น ลงเรียนเพิ่ม ซ้ำ แก้ตัว ฯลฯ

11 จัดการเรียนการสอน แผนการสอนแบบรายกลุ่ม

12 จัดการเรียนการสอน แผนการสอนสำหรับเลือกเสรี 1 2

13 บันทึกการมาเรียนรายวิชา
จัดการเรียนการสอน บันทึกการมาเรียนรายวิชา

14 จัดการเรียนการสอน

15 จัดการเรียนการสอน

16 จัดการเรียนการสอน การเช็คชื่อนักเรียน 2 1 3

17 จัดการเรียนการสอน

18 จัดการเรียนการสอน

19 จัดการเรียนการสอน 1 การสร้างเก็บคะแนน 2

20 จัดการเรียนการสอน การป้อนคะแนนเก็บ 2 1

21 จัดการเรียนการสอน การตัดเกรด 1 2 3

22 จัดการเรียนการสอน 1 2 พิมพ์รายงานวัดผล

23 การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
จัดการเรียนการสอน การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

24 จัดการเรียนการสอน การตรวจสอบข้อมูลนักเรียน สามารถทำได้ โดย click
รหัสประจำตัว นักเรียน จะแสดงข้อมูลรายละเอียด โดย รหัสประจำตัว จะปรากฏอยู่ในฟอร์มต่าง ๆ

25 จัดการเรียนการสอน เลือกหัวข้อที่ต้องการ 1 2

26 จัดการเรียนการสอน เลือกหัวข้อที่ต้องการ

27 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt ครูจัดการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google