งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ สอนโดย นายวิเชียร มีสม

3 2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บอกการป้องกันปัญหา สารเสพติดให้โทษและแก้ปัญหา ยาเสพติดในชุมชน นายวิเชียร มีสม

4 3 สารเสพติด เมื่อเสพเข้าไปแล้ว - ทำให้ติด ต้องเสพต่อไปเรื่อยๆ -ท-ทำให้เกิดความต้องการในการเสพ หรือขาดยาไม่ได้

5 4 สารเสพติดก่อให้เกิด - ทำลายสุขภาพร่างกาย จิตใจ - ทำลายสังคม - ท- ทำลายเศรษฐกิจ - ท- ทำลายประเทศชาติ

6 5 สารเสพติด นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษา และเยาวชน ปัญหาความรุนแรงทุกประเทศ มีผู้ติดสารเสพติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

7 6 สารเสพติด เมทแอมเฟตามิน ( ยาบ้า ) สารระเหย กัญชา ฝิ่น เฮโรอีน

8 7 การปราบปรามสารเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ป. ป. ส. ( ภาคที่ 1 – ภาคที่ 9

9 8 สาเหตุการติดสารเสพติด 1. ตัวผู้เสพ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษา และเยาวชน - อยากรู้ อยากลอง อยากเห็น - ความคึกคะนอง

10 9 - ขาดความรักความอบอุ่น - สภาพครอบครัวแตกแยก - สภาพสิ่งแวดล้อม - ฯลฯ

11 10 ผล - ฤทธิ์มีผลต่อระบบประสาท และอวัยวะต่างๆ - ร่างกายทรุดโทรม สุขภาพเสื่อม - มีปัญหาการบาดเจ็บและเจ็บป่วย - ภูมิต้านทานต่ำ ติดเชื้อ - อารมณ์เปลี่ยนแปลง

12 นายวิเชียร มีสม 11 สาเหตุการติดสารเสพติด 2. ครอบครัว ผล - ขาดความรับผิดชอบ -ข-ขาดความรักและความอบอุ่นและ ความแตกแยก - เป็นภาระครอบครัวทุกด้าน - เสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูล

13 นายวิเชียร มีสม 12 3. สิ่งแวดล้อม ผล - วัยรุ่นเกิดการเรียนแบบ -ก-การเปลี่ยนแปลงค่านิยม วัฒนธรรมตะวันตก - การเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี - การผลิตยาง่ายขึ้น

14 นายวิเชียร มีสม 13 4. สังคมและเศรษฐกิจ ผล - ปัญหาอาชญากรรม - อุบัติภัยต่างๆ - สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน - สูญเสียงบประมาณรัฐ

15 นายวิเชียร มีสม 1414 การป้องกันแก้ไขปัญหา สารเสพติดในชุมชน 1. การป้องกันตนเอง - ศึกษาทำความเข้าใจภัยยาเสพติด - ไม่ทดลองเสพย์ - มีปัญหาปรึกษาพ่อแม่ ครู - ฟังคำสอนของพ่อแม่ ครู

16 นายวิเชียร มีสม 1515 - รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง - ไม่มั่วสุมกับผู้ติดยาเสพติด -อ-อย่าคิดว่าดื่มสุรา สูบบุหรี่ เป็นของโก้เก๋ -ไ-ไม่ใช้ยาทุกชนิดโดยไม่ได้รับ คำแนะนำจากแพทย์ - ยึดมั่นในศาสนา

17 1616 - ประพฤติแต่ความดี -ห-หากสงสัยว่าติดยาควรปรึกษา พ่อแม่ ครู แพทย์ - มีผู้ติดยาเสพติดควรบำบัดรักษา

18 17 2. การป้องกันในครอบครัว -ร-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง สร้างความรักความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดี - ขยันทำงานสุจริต ประหยัด -พ-พ่อแม่ต้องคอยดูแลบุตรหลาน ให้อยู่ดีมีสุข คอยแนะนำ ตักเตือน

19 นายวิเชียร มีสม 18 - เ- เมื่อเกิดปัญหาในครอบครัว ร่วมกันแก้ปัญหา ไม่ใช้อารมณ์ - จ- จัดสภาพแวดล้อมบ้านให้ ถูกสุขลักษณะ

20 นายวิเชียร มีสม 19 3. การป้องกันในโรงเรียนและสถานศึกษา - ใ- ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด - จ- จัดชมรม เพื่อต้านยาเสพติด - ร- ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น - ใ- ให้คำปรึกษาแนะแนว - ป- ปลูกฝังค่านิยม - จ- จัดกิจกรรมนันทนาการ

21 นายวิเชียร มีสม 20 4. การป้องกันในชุมชน - ข- ขจัดแหล่งอบายมุข - จ- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ - พ- พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน - พ- พัฒนาความเจริญต่างๆในชุมชน

22 นายวิเชียร มีสม 21 5. รัฐบาล - พ- พยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ - ใ- ให้ความรู้ละอันตราย - เ- เผยแพร่สิ่งดีงาม - ป- ปราบปรามและจับคุม - อ- ออกกฏหมายลงโทษ

23 นายวิเชียร มีสม 22 แหล่งบริการด้านการป้องกัน - ป- ป. ป. ส. - ก- กระทรวงสาธารณสุข - ศ- ศูนย์อาสาสมัครต้านยาเสพติด ( ศ. อ. ส.) - ศ- ศูนย์สุขวิทยาจิต - ส- สำนักงานศึกษาป้องกันการติดยา

24 นายวิเชียร มีสม 23 - ส- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - ศ- ศูนย์แพทย์และอนามัยทุกแห่ง - โ- โรงพยาบาลประจำอำเภอ จังหวัด - ส- สมาคมสุขภาพจิต


ดาวน์โหลด ppt นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google