งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล และทีมงานคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล และทีมงานคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล และทีมงานคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทสรุป โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอด้วยการมองภาพอนาคต (Future Search Conference: FSC) ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล และทีมงานคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 การประชุมเพื่อมองภาพอนาคต (Future Search Conference: FSC)
การประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีผู้แทนจากหลายกลุ่ม หลายภาคส่วนเข้าร่วมกันทำงาน เครื่องมือสำคัญ คือ การนำประสบการณ์การทำงานของแต่ละคนมาสร้างวิสัยทัศน์การทำงานและ/หรือองค์กรร่วมกัน และร่วมกันวางแผนหรือวางแนวปฏิบัติเพื่อให้สามารถไปถึงวิสัยทัศน์ของกลุ่ม กระบวนการที่ใช้ อนาคต เป็นจุดประสงค์ในการทำงาน แทนการ ใช้ปัญหาและการแก้ปัญหาเป็นตัวตั้ง (ปัญหามักทำให้เกิดความขัดแย้ง) FSC จึงทำให้ เป้าหมายและแนวทาง ของกลุ่มมีความชัดเจนขึ้น

3 Future Search Conference: FSC
อดีต ภาพการทำงานก่อน 1 ตุลาคม 2556 (ตั้งแต่ พ.ศ.2544) ปัจจุบัน ภาพการทำงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน อนาคต ภาพการทำงานจากปัจจุบันสู่อนาคต

4 DHS: Timeline

5 กระบวนการมองปัจจุบัน
ใช้คำถามเป็นตัวนำในการทำกระบวนการมองปัจจุบัน เพื่อดึงภาพและความคิดของผู้เข้าร่วมในการพิจารณาประเด็นเรื่องสภาพการทำงานและปัญหาที่พบ ใน 3 ประเด็น คือ เครือข่าย การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม

6 การติดต่อประสานงาน/ช่องทางการสื่อสาร
เครือข่าย ตัวแสดง การบูรณาการ การติดต่อประสานงาน/ช่องทางการสื่อสาร การบริหารจัดการ โครงสร้างการบริหารงาน (งานและบุคลากร) ระบบการบริการสุขภาพ ระบบการเงิน ระบบฐานข้อมูล การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพของรัฐ การมีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพระดับชุมชน

7 สรุปสภาพปัญหา การมีส่วนร่วม เครือข่าย
ผู้บริหาร นโยบายรัฐ การบูรณาการและการประสานงาน การบริหารจัดการของระบบสุขภาพ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบการบริการสุขภาพ ระบบฐานข้อมูล ระบบด้านการเงิน การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพของรัฐ การมีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพระดับชุมชน

8 ถอดรหัสจากวิสัยทัศน์...มุ่งสู่อนาคต
เขต 2 ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาวะ ชุมชนเข้มแข็ง การมีส่วนร่วม เขต 3 เครือข่ายสุขภาพ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การทำงานเชิงบูรณาการ เจ้าหน้าที่มีความสุขในการทำงาน องค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริการที่ได้มาตรฐานและครอบคลุม ประชาชนมีสุขภำดี

9 ยุทธศาสตร์ พัฒนาคนและจัดการความรู้ พัฒนาเครือข่าย
การพัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพ ทำงานเชิงบูรณาการ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การบริการที่ได้มาตรฐานและครอบคลุม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข ยุทธศาสตร์ พัฒนาคนและจัดการความรู้ พัฒนาเครือข่าย พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ

10 มองสู่อนาคต วางอนาคตเป็นเป้าหมายในการทำงาน... ร่วมวางแผนสู่เป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล และทีมงานคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google