งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งดีๆจากการทำงานแผน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งดีๆจากการทำงานแผน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งดีๆจากการทำงานแผน

2 ได้เรียนรู้การปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ได้ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ(มีเครือข่าย) มีส่วนร่วมในการทำแผนทุกกลุ่ม

3 Connection + Relationship
มองภาพ สคร.ได้ชัด มีสัมพันธภาพกับกลุ่มงาน/ศูนย์(ภายใน/ภายนอก) ทำให้ใช้เวลาในแต่ละวันได้คุ้มค่ามาก

4 ทำให้หน่วยงานมีกรอบแนวทาง มีทิศทาง การทำงานที่สามารถ ขับเคลื่อนให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย
มโนเก่งขึ้น ทำให้เห็นความเชื่อมโยงในภาพรวม ได้วิธีการบูรณาการแผนใน สคร.

5 มองเห็นแผนงาน/โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีแนวทางในการดำเนินงาน
ทำงานร่วมกับกลุ่มงานอื่น ในการกำหนดแผนดำเนินงาน มีระบบในการทำงาน งานเยอะดี มีงานทำตลอด

6 ได้ทักษะการจัดการเวลา
คิดตลอดเวลา สมอง Alert มีความละเอียดรอบคอบ ทำให้ตื่นเต้นตลอดเวลาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

7 ทำให้ทราบวิธีและเคล็ดลับในการตามงาน ติดตามงานจากกลุ่มต่างๆ
ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ การกำหนดระยะเวลาในการทำงาน มีทิศทางในการทำงาน เพิ่มพูนทักษะในการคิดวิเคราะห์ในการทำแผน เรียนรู้การติดต่อประสานงาน(ตัวกลาง) ในการประสานงานระหว่างส่วนกลาง กับกลุ่มงาน ในสคร

8 ฝึกทักษะ การบริหารการเปลี่ยนแปลง
มีการความคิดเป็นระบบ เป็นขั้นตอน มีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกกลยุทธ์ การคิดแบบนักบริหาร ได้ประสบการณ์ ทำงานเยอะดี

9 ฝึกทักษะ การบริหารการเปลี่ยนแปลง
มีการความคิดเป็นระบบ เป็นขั้นตอน มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกกลยุทธ์ การคิดแบบนักบริหาร ได้ประสบการณ์ ทำงานเยอะดี

10 ทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์
รู้จักการวิเคราะห์ ปัญหา เข้าใจรากของปัญหา และสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างเชื่อมโยงเป็นระบบ ได้เข้าใจกระบวนการวางแผน ทำให้รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

11 ทราบสถานการณ์ปัญหาโรค เพื่อนำสู่การวางแผน
ทำให้เห็นภาพรวม ทิศทางการดำเนินงาน เป็นทิศทาง/แนวทางในการดำเนินงาน ทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะผ่านการวางแผนและสังเคราะห์มาก่อน

12 ทำให้มีความเข้าใจในการวิเคราะห์เชื่อมโยงนโยบาย
รู้เรื่องงานอื่นๆ ในภาพรวมขององค์กร มองเห็นภาพรวมการทำงานของ สคร. กรมฯ ได้มองเห็นภาพรวมการทำงานของกรม และหน่วยงานตัวเอง ว่าทำอะไรบ้าง เชื่อมโยงกันอย่างไร ซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานทั้งหมด

13 ทำให้รู้สถานการณ์ปัจจุบันของหน่วยงาน
ได้รู้จักการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ทำให้ทราบความก้าวหน้าของงาน ทำให้รักกันในกลุ่มเพราะมักจะถูกกลุ่มอื่นต่อว่า ได้รู้จักพี่น้องผองเพื่อน มองเห็นการทำตัวเลข

14 ถ้าจะให้กระบวนการทำแผนของกรมจะดีขึ้นกว่าเดิมจะทำอย่างไร กลุ่ม 2
กลุ่ม 1 ถ้าจะให้กระบวนการทำแผนของกรมจะดีขึ้นกว่าเดิมจะทำอย่างไร กลุ่ม 2 การพัฒนาวิธีการทำงานแผนให้ดีขึ้น กลุ่ม 3 วิธีการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ ในการทำแผนให้ดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt สิ่งดีๆจากการทำงานแผน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google