งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ เขตบริการสุขภาพนครชัยบุรินทร์ ประจำปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ เขตบริการสุขภาพนครชัยบุรินทร์ ประจำปี 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ เขตบริการสุขภาพนครชัยบุรินทร์ ประจำปี 2558
นายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง 3 ตุลาคม2557

2 Agenda แผนปฏิบัติการ ปี 2558
น. สรุปผลการตรวจราชการระดับประเทศเเละเขต โดย ผช.ผตร. น.แผนยุทธศาสตร์เขต ฉบับปรับปรุง (กันยายน 2557) โดย คณะเลขานุการ น. การจัดทำยกร่างกลยุทธ์สู่เเผนปฏิบัติการระดับเขตและจังหวัด น. พัก น. การจัดทำยกร่างพิจารณาแผนกลยุทธ์สู่เเผนปฏิบัติการระดับเขตและจังหวัด (ต่อ) น. สรุป มอบหมายภารกิจ แผนปฏิบัติการ ปี 2558

3 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปี 2557
26 กันยายน 2557

4 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย KPI กสธ. ปี 2558

5 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย KPI กสธ. ปี 2558

6 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย KPI กสธ. ปี 2558

7 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปี 2557 “กลุ่มวัย”
26 กันยายน 2557 ข้อสังเกต ระบบข้อมูลแตกต่างกันทั้งระดับจังหวัดและระดับเขต ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานนอกสังกัด ข้อมูลไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ถึงปัญหา จึงทำโครงการเดิมทุกปี ทำแผนตาม KPI กระทรวง มากกว่า ปัญหาของพื้นที่ บริหารงบแบบตามผลงานและรายหัว ไม่ได้ทำงานเชิงรุก ไม่มีการประเมินความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ

8 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปี 2557 “กลุ่มวัย”
26 กันยายน 2557 ปัญหา สตรีและเด็กปฐมวัย ANC คุณภาพ มารดาตาย ปัญหา วัยเรียน เด็กอ้วน โครงการแก้ปัญหา ?? ปัญหาเรื่อง IQ EQ ปัญหา วัยรุ่น การตั้งครรภ์ อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ( เขต 9 ต่ำที่สุด )

9 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปี 2557 “กลุ่มวัย”
26 กันยายน 2557 ปัญหา วัยทำงาน การเกิดอุบัติเหตุ NCD ปัญหา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ Self awareness Stroke alert

10 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปี 2557 “Service Plan”
26 กันยายน 2557 Service Plan การจัดบริการร่วม บริการเฉพาะ การรับรองคุณภาพ

11

12 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปี 2557 “Service Plan”
26 กันยายน 2557 Service Plan การจัดบริการร่วม บริการเฉพาะ การรับรองคุณภาพ

13 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปี 2557 “Service Plan”
26 กันยายน 2557 Service Plan การจัดบริการร่วม บริการเฉพาะ การรับรองคุณภาพ

14 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปี 2557 “Service Plan”
26 กันยายน 2557 Service Plan การจัดบริการร่วม บริการเฉพาะ การรับรองคุณภาพ

15 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปี 2557 “ระบบบริหารจัดการ”
26 กันยายน 2557 ข้อสังเกต ผลงาน STEMI SK or PCI ข้อมูลคลาดเคลื่อน ? ER คุณภาพ ดี EMS คุณภาพ ควรพัฒนา การเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าต่ำ DHS ควรพัฒนา DM HT ยังทำได้ไม่ดี

16 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปี 2557 “Service Plan”
26 กันยายน 2557 ข้อสังเกต การจัดบริการร่วม ไม่ชัดเจน บริการเฉพาะ แพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือก ทำได้น้อย รพ. ระดับ A S ยังแออัด ระยะเวลาการรอคอย มีปัญหาเรื่องการเก็บข้อมูล ห้อง lab คุณภาพ ต่ำกว่าเกณฑ์ esp. ศสม. รพ.สต.

17 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปี 2557 “ระบบบริหารจัดการ”
26 กันยายน 2557 แผนสุขภาพเขต บุคลากร การเงินการคลัง งบประมาณ การตรวจสอบภายใน การสื่อสาร การร้องทุกข์

18 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปี 2557 “ระบบบริหารจัดการ”
26 กันยายน 2557 ข้อสังเกต รายละเอียดของแผน และ งบประมาณ ทำได้ไม่ดี การใช้ข้อมูล เพื่อการวางแผน ความแตกต่างของต้นทุนหน่วยบริการระดับเดียวกัน การเบิกจ่ายงบลงทุนช้า การจัดซื้อร่วม ขาดข้อมูล ระบบควบคุม ตรวจสอบภายใน

19 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปี 2557 “คุ้มครองผู้บริโภค”
26 กันยายน 2557

20 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปี 2557 “ตรวจบูรณาการ”
26 กันยายน 2557

21 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย KPI กสธ. ปี 2558

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 ใบงาน ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ แผนงาน แผนเงิน เขตสุขภาพที่ 9 สภาพปัญหา
กำหนดโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ การบูรณาการ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ เขตบริการสุขภาพนครชัยบุรินทร์ ประจำปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google