งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มุมมอง ผู้เยี่ยมสำรวจ fulltime

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มุมมอง ผู้เยี่ยมสำรวจ fulltime"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มุมมอง ผู้เยี่ยมสำรวจ fulltime
HOSPITAL SYSTEM Back office : เคล็ดลับขยับการพัฒนา อย่างเป็นระบบ มุมมอง ผู้เยี่ยมสำรวจ fulltime ภก. ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์ S.007

2 ประสบการณ์เยี่ยม ฯ ปัญหาที่พบ : ระบบบริหารทรัพยากร
ไม่ใช้ข้อมูลในการวางแผน ทำแผน/บริหาร มุ่งแก้ปัญหา ... ในแต่ละปี ไม่ประเมินภาพรวม

3 เคล็ดลับ : ระบบบริหารทรัพยากร
ตีโจทย์ตัวตนของโรงพยาบาลให้ออก นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน วางระบบให้สอดคล้อง

4 ปัญหาที่พบ : ระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(HUM)
มุ่งทำให้เกิดกิจกรรมตามมาตรฐาน ไม่ใช้เป้าหมายและปัญหาที่มีผลกระทบเป็นตัวตั้ง ทำแล้วบอกไม่ได้ว่าบรรลุแล้วหรือยัง

5 เคล็ดลับ : ระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(HUM)
นำเป้าหมาย และปัญหาที่ผลกระทบ มาเป็นตัวตั้ง สำรวจ/รวบรวมปัญหาที่พบ และวิเคราะห์สาเหตุ นำข้อมูลมากำหนดนโยบาย/แผน แก้อย่างตรงประเด็น ปรับปรุง/พัฒนาระบบที่จัดวางไว้อย่างต่อเนื่อง - มุ่งแก้ปัญหา - เชื่อมโยงกับผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย/ผลงาน หน่วยงาน

6 ปัญหาที่พบ : ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)
เป็นทีมทำแบบเบ็ดเสร็จไม้ได้เป็นทีมนำ มุ่งตั้งรับ คอยตามแก้ไข

7 เคล็ดลับ : ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)
ปรับบทบาทเป็นทีมนำ รวบรวม/สรุปประเด็นปัญหาจากแหล่งต่าง ๆ ให้เพียงพอ วิเคราะห์แนวโน้มปัญหาในประเด็นต่าง ๆ * เกิดซ้ำ/รุนแรง/เวลา/หน่วยงาน * ทัศนคติของ จนท./เชิงรับหรือเชิงรุก กำหนดประเด็นมาแก้ไข/พัฒนาเชิงรุก

8 ปัญหาที่พบ : ระบบเครื่องมือ
ขาดการมองในภาพรวม และ จัดการเชิงระบบ ทำแล้วไม่ประเมินผล

9 เคล็ดลับ : ระบบเครื่องมือ
เพิ่มบทบาทในการมองและจัดการในเชิงระบบ มองภาพรวมจากข้อมูล ประวัติ ประเมินประสิทธิภาพระบบ และพัฒนาต่อเนื่อง

10 ปัญหาที่พบ : ระบบสารสนเทศ (IM) มุ่งทำแต่เทคโนโลยีสารสนเทศ
มุ่งข้อมูลสำหรับรายงาน ไม่รู้จักลูกค้าสำคัญ ไม่รู้ว่ามีของดีอยู่แล้ว

11 เคล็ดลับ : ะ ระบบสารสนเทศ (IM) ตีเป้าหมายให้แตก
focus กลุ่มลูกค้าสำคัญ เน้นสร้างฐานข้อมูลที่สำคัญ บริการเชิงรุกให้ลูกค้ารู้จักสินค้า พัฒนาระบบเชื่อมโยง สังเคราะห์ข้อมูล และ ปรับปรุงฐานข้อมูล

12 สรุปเคล็ดลับ : ระบบ Back office
นำเป้าหมาย และปัญหามาเป็นตัวตั้ง มองภาพรวม/จัดการเชิงระบบ เน้นเชิงรุก/ลงถึงรากหญ้า ตรงประเด็น เชื่อมโยงระบบ

13 จะรู้ได้อย่างไรว่าทำได้ดี : ระบบที่ได้จัดวางไว้
บรรลุเป้าหมายหรือไม่ เรียบง่ายหรือไม่ เป็นระบบหรือไม่ เป็นงานประจำได้หรือไม่

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt มุมมอง ผู้เยี่ยมสำรวจ fulltime

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google