งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

2 โครงการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอความอนุเคราะห์พันธุ์โค เพื่อช่วยเหลือสมาชิกพิการมูลนิธิสายใจไทยฯ จำนวน ๑ ราย คือ สิบโทสอน สาสอน อ.บ้านแพง จ.นครพนม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการขยายลูกโคเพศเมีย ตัวที่ ๑ โครงการ ธคก. ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม จากแม่โคหมายเลข ๒๓๓๑๐ สัญญาเลขที่ นพ ๙๒๒/๕๓ ของนายอุบล อุปทม ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม และส่งมอบให้กับ นางจำเนียร สาสอน ภรรยาของสิบโทสอน สาสอน ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตตามระเบียบของโครงการ ธคก. เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

3 และขอขอบพระคุณท่านปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม ท่านปศุสัตว์อำเภอบ้านแพง เป็นอย่างสูง ซึ่งท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินงานให้ช่วยเหลือสมาชิกพิการมูลนิธิสายใจไทยฯ ในครั้งนี้

4 ธคก. การขออนุมัติจำหน่ายที่ขอแก้ไขปัญหาและปกติให้เพิ่มสำเนาบัตรประชาชนดังนี้ สัตวแพทย์ กำนันตำบล อาสาปศุสัตว์ประจำตำบล เจ้าของสัตว์

5 การขออนุมัติจำหน่าย(ขาย)ลูกตัวผู้ดำเนินการได้
ขอให้แจ้งเกิดอายุ 18 เดือน ขึ้นไป ทำหนังสือขออนุมัติขายตามระเบียบมาพร้อม ทำหนังสือมอบกรรมสิทธิ์มาพร้อมได้

6 กรณีแจ้งเกิดลูกเพศเมีย และทำเรื่องขยายมาพร้อม
แจ้งเกิดลูกอายุ 18 เดือน มีแบบแสดงความจำนงมาพร้อม ทำสัญญายืมมาพร้อม 2 ชุด กรณีการแจ้งเกิดมาแล้ว แต่ภายหลังติดตามอีกครั้งพบปัญหาลูกเกิดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้อำเภอทำบันทึกขอแก้ไขลูกเกิดถึงจังหวัด

7 3 อำเภอที่แจ้งลูกเกิดโค – กระบือ ขอให้ท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องตามทะเบียนด้วย ถ้าแจ้งเกิดลูกโค – กระบือทีมีอายุครบ 18 เดือน ต้องทำหนังสือขออนุมัติจำหน่าย(ขาย)มาพร้อมเลย พร้อมส่งเงินตามเงื่อนไข ได้เมื่อได้รับอนุมัติจาก ปศุสัตว์เขต 4 โอนเงินได้ทันเวลา 4 ที่ประชุมสำนักงานปศุสัตว์ 4 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ปศุสัตว์เขต 4 ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหา ธคก. การจำหน่ายตายขอให้ร่วมกันแก้ไขช่วยกันทางอำเภอ จังหวัด

8 แผนแก้ไขปัญหา ธคก. ที่ขออนุมัติจำหน่าย(ขาย) สำนักงานปศุสัตว์นครพนม
แผนแก้ไขปัญหา ธคก. ที่ขออนุมัติจำหน่าย(ขาย) สำนักงานปศุสัตว์นครพนม อำเภอ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการส่งปศุสัตว์เขต ๔ โค กระบือ รวม(ตัว) รวมโค - กระบือ(ตัว) นาแก ๑๕ ๑๖ ศรีสงคราม ๑๑๐ ๔๓ ๑๕๓ ๔๐ ท่าอุเทน - เมือง เรณูนคร ๕๗ ธาตุพนม นาทม ๑๔ ๓๙ ๕๓ โพนสวรรค์ นาหว้า บ้านแพง วังยาง ปลาปาก ๘๖ ๒๒ รวม ๒๔๔ ๑๒๙ ๓๗๓ รวม ๖๒ ตัว

9 การสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูล
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๗ ช่วงที่ ๑ งานสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม งานสารสนเทศ

10   กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้        1. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมทั้งปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง และแม่นยำ ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน           1.1 เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ มากกว่า 30 ตัว           1.2 เกษตรกรที่เลี้ยงกระบือ มากกว่า 30 ตัว           1.3 เกษตรกรที่เลี้ยงสุกร     มากกว่า 50 ตัว         เกษตรกรที่เลี้ยงไก่     มากกว่า 1,000 ตัว

11 2. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ตามแบบ ฐปศ
 2. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ตามแบบ ฐปศ.๑๐ มาที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ การพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ทาง หรือโทรสาร ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google