งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบด้านเสียงจากการขยายทางวิ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบด้านเสียงจากการขยายทางวิ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบด้านเสียงจากการขยายทางวิ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดย นายธนาพันธ์ สุกสอาด นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 10 สิงหาคม 2554

2 หน่วยงานร่วมวิจัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
กรมโยธาธิการและผังเมือง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และนักวิชาการอิสระ

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อศึกษาและป้องกันปัญหามลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิในอนาคต 2. เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหามลพิษ ทางเสียงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

4 แหล่งกำเนิดเสียงประเภทต่างๆ
เดซิเบล (Decibel, dB) เดซิเบล คือ หน่วยวัดของเสียงในสเกลลอการิทึม ใช้ตัวย่อเป็น dB ความถี่เสียง (Frequency) หูของมนุษย์ได้ยินเสียงในช่วง Hz

5 Limits of human hearing
Frequency of Noise 20,000 Hz 0.01 Hz 1 Hz 10 Hz 20 Hz 100 Hz 200 Hz Infrasound Audible Sounds Ultrasound Limits of human hearing Low Frequency Noise Vibration Audible Sounds ,000 Hz Low Frequency Noise (LFN) Hz

6 Noise Weighting

7 ผลกระทบด้านเสียงจากท่าอากาศยาน
NEF NEF NEF > 40 แผนที่ :googleearth.com Environmental Research and Training Center

8 การจัดทำแผนที่ระดับเสียงโดยรอบโครงการ
พารามิเตอร์ ที่ใช้ Noise Exposure Forecast (NEF) NEF ผลกระทบด้านเสียง น้อยกว่า 30 พื้นที่นั้นไม่มีผลกระทบด้านเสียงจากท่าอากาศยาน 30-35 มีเสียงรบกวนจากท่าอากาศยาน และจะต้องมีมาตรการในการแก้ไข 35-40 มีเสียงรบกวนจากท่าอากาศยานมาก และจะต้องมีมาตรการในการแก้ไข มากกว่า 40 มีเสียงรบกวนจากท่าอากาศยานรุนแรง และต้องดำเนินการเจรจา ขอซื้อที่ดินหรือจ่ายค่าชดเชย

9 การปรับปรุงอาคารที่อยู่ในเขตที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง

10 ค่าระดับเสียง SEL ภายในและภายนอกอาคาร

11 ความแตกต่างของค่าระดับเสียง SEL ภายในและภายนอกอาคาร
B747400

12 ความถี่เสียงจากเครื่องบินแบบ B747400 ภายนอกและภายในอาคาร

13 ปัจจุบันรองรับผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี
จำนวนทางวิ่ง 2 ทางวิ่ง จำนวนเที่ยวบิน ประมาณ 700 เที่ยวต่อวัน

14 past present

15 Comparison Between first year and EIA
Forecast Aircraft movements at first year 642 flights /day After operation 760 flights /day

16 กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
มติ ครม. วันที่ 29 พ.ค. 50 และ วันที่ 31 ส.ค. 53 เที่ยวบินสูงสุด 76 เที่ยวบินต่อชั่วโมง สัดส่วนการใช้ทางวิ่ง 80:20

17 Aircraft wake vortices (ลมหมุนจากเครื่องบิน)
มีกำลังแรงถึง 100 ไมล์ต่อชั่วโมง กำลังของลมหมุนนี้เกิดจากปีก (wing) และลำตัว เครื่องบิน (fuselage) ที่ตัดผ่านอากาศ และจะเพิ่มมากขึ้นโดยกำลังดัน (thrust) จากเครื่องยนต์ของเครื่องบิน

18 แนวโน้มปัญหาในอนาคต การขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ้นบริเวณโดยรอบท่าอากาศยาน การเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบิน ชุมชนที่อยู่อาศัยหลังปี 2544 ไม่ได้รับการเยียวยา จ่ายค่าชดเชย ท่าอากาศยานมีแผนจะขยายทางวิ่ง เส้นที่ 3 และ 4 ยังมีการอนุญาตให้ก่อสร้างบ้านเรือนในบริเวณที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง

19 Suvarnabhumi Airport 129 Million passengers 4 runways
592,900 aircraft movements

20 การทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ INM 7.0b
ผลที่ได้จากงานวิจัย การทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ INM 7.0b Stdev = 2.5

21 Aircraft Movements Unit: thousands Year 2014 2019 2024 2029 2034 2039
Aircrafts 273.0 318.9 370.6 437.3 509.4 592.9

22 Passenger Movements Unit: thousands Year 2014 2019 2024 2029 2034 2039
passengers 49,234 61,033 75,412 91,111 108,723 129,598

23 Aircraft Mix Aircraft Code Description Example INM 7.0 CODE B
Small Turbo Prop and Regional Jet CL600, CL601, CNA172, EMB145, GASEPF C Small Jet 717200, , , , , , 737D17, A , A , BAE146, BAE300, BAEJ31, DHC6, F10065, FK27, FK50, HS748A, MD82, MD83, MD9025 D Large Jet 757RR, , , 767CF6, A R, A , C130, DC1010, DC8QN, MD11GE E Heavy Jet 747100, , 74720B,747400, , , A , A , A , A , AN124 F Code F Aircraft A CNA172 717200 A A

24 สถานการณ์มลพิษทางเสียง 3 ปีที่ผ่านมา
2550 2551 2552 แสดงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงย้อยหลัง 3 ปี เปรียบเทียบกับพื้นที่คาดการณ์ตามมติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 และวันที่ 31 สิงหาคม 2553

25 35.25% 14.75% 14.75% 35.25% 19R 19L 20R 20L 01R 01L 02L 02R 70.50% 35.75% 29.50% 14.75% 35.25% 14.75%

26 Noise Exposure Forecast 2039
4 runways. 592,900 aircraft movements. 129 million passengers a year.

27 Noise Exposure Forecast 2039

28

29 อาคารทั้งหมด 6,618 อาคาร ที่อยู่อาศัย ,442 อาคาร

30 อาคารทั้งหมด 12,024 อาคาร ที่อยู่อาศัย 4,454 อาคาร

31 การก่อสร้างบ้านเรือนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง

32

33 FAA Land Use Compatibility

34 การประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2553
การดำเนินการประชุมระดมความคิดเห็น การจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 (ปัญหามลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยาน) การประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2553 (การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) การประชุม ครั้งที่ 3 วันที่ 4 สิงหาคม 2553 (แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการมลพิษทางเสียงจากอากาศยาน โดย ใช้เครื่องมือทางกฎหมายและทางเศรษฐศาสตร์: กรณีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) การประชุม ครั้งที่ 4 วันที่ 1 กันยายน 2553 (การจัดการเชิงนโยบายภาพรวมการแก้ปัญหา) การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนบริเวณโดยรอบท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิต่อการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและอนาคต

35 Outcome of the project The land-use designation in the Bangkok
Noise exposure forecast 2039 The land-use designation in the Bangkok Local Regulation for residential restriction

36 Summary - Noise Impact Area In the future (4 runways)
NEF sq.km. NEF sq.km. NEF > sq.km. Countermeasure for Noise reduction of Suvarnnabhumi Airport - Noise Reduction at source. Phase-out program. (Loudness aircraft) - Land use planning and Management. Noise Insulation Program (noise charge) - Noise abatement flight procedures. Departure /approach procedures for Noise reduction - operation restriction. Curfew


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบด้านเสียงจากการขยายทางวิ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google