งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานฝึกปฏิบัติงาน “ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานฝึกปฏิบัติงาน “ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานฝึกปฏิบัติงาน “.............................”
ผู้จัดทำ นางสาว รหัสประจำตัว กลุ่มเรียน ……………

2 หัวข้อ 1. ข้อมูลนักศึกษา 2. สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
3. ข้อมูลโครงงานนวัตกรรม 4. สรุปผลจากการจัดทำโครงงาน

3 1. ข้อมูลนักศึกษา ภาพถ่าย/ชื่อ-สกุล/รหัสประจำตัว/กลุ่มเรียน

4 2. สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
(ภาพถ่าย+คำอธิบายใต้ภาพ)

5 3. ข้อมูลโครงงานนวัตกรรม
3.1 ชื่อโครงงาน/ประเภทโครงงาน 3.2 ลักษณะปัญหา/มูลเหตุจูงใจ 3.3 ผลกระทบจากปัญหาที่พบ 3.4 แนวคิด/วิธีการเพื่อปรับปรุงพัฒนา/แก้ไขปัญหา 3.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

6 3.1 ชื่อโครงงาน/ประเภทโครงงาน
(ภาพถ่าย+คำอธิบายใต้ภาพ)

7 3.2 ลักษณะปัญหา/มูลเหตุจูงใจ
(ภาพถ่ายสภาพปัญหา+คำอธิบายใต้ภาพ)

8 3.3 ผลกระทบจากปัญหาที่พบ
(ระบุเป็นข้อๆ พร้อมภาพถ่าย+คำอธิบายใต้ภาพ)

9 3.4 แนวคิด/วิธีการเพื่อแก้ไขปัญหา
(แสดงให้เห็นกระบวนการในการแก้ปัญหา)

10 3.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(ระบุเป็นข้อๆ อย่างกระชับและชัดเจน)

11 4. สรุปผลจากการจัดทำโครงงาน
4.1 ระยะเวลาในการทำโครงงาน 4.2 ขั้นตอนการทำโครงงาน 4.3 เปรียบเทียบผล (ก่อน-หลัง) 4.4 ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 4.5 ข้อเสนอแนะในอนาคต

12 4.1 ระยะเวลาในการทำโครงงาน
(แผนการดำเนินงาน )

13 4.2 ขั้นตอนการทำโครงงาน (ระบุเป็นข้อๆ พร้อมภาพประกอบและคำอธิบายใต้ภาพ)

14 4.3 เปรียบเทียบผล(ก่อน-หลัง)
(ผลที่ได้รับ/ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยแสดงเป็นตารางข้อมูลตัวเลข/กราฟ)

15 4.4 ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
(ระบุเป็นข้อๆ อาจมีภาพประกอบและคำอธิบายใต้ภาพ)

16 4.5 ข้อเสนอแนะในอนาคต (ระบุเป็นข้อๆ)

17


ดาวน์โหลด ppt โครงงานฝึกปฏิบัติงาน “ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google