งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแสดงเจตนา ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแสดงเจตนา ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแสดงเจตนา ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

2 ความหมายของการแสดงเจตนา
–การแสดงเจตนาด้วยลายลักษณ์อักษร -การแสดงเจตนาด้วยวาจา -การแสดงเจตนาด้วยอากัปกิริยาท่าทาง -การแสดงเจตนาด้วยอาณัติสัญญาณ -การแสดงเจตนาด้วยรหัส ฯลฯ

3 การแสดงเจตนาโดยชัดแจ้ง- เข้าใจโดยทันที ชัดแจ้ง ไม่ต้องตีความหรือแปลความ

4 การแสดงเจตนาโดยปริยาย - ต้องมีการตีความหรือแปลความ

5 การแสดงเจตนาด้วยการนิ่ง
โดยหลัก ไม่ถือว่าเป็นการแสดงเจตนา ยกเว้น – กฎหมาย/จารีตประเพณี/ข้อสัญญา/แนวปฏิบัติต่อกัน

6 การแสดงเจตนามีผลตามกฎหมายเมื่อใด
4 ทฤษฎี 1. Theory of Expression เห็นว่า การแสดงเจตนาจะมีผลต่อเมื่อได้แสดงออกมาภายนอกให้ปรากฏ

7 การแสดงเจตนามีผลตามกฎหมายเมื่อใด
2. Theory of Dispatch เห็นว่าการแสดงเจตนาจะมีผลต่อเมื่อนอกจากแสดงออกมาภายนอกให้ปรากฏแล้ว เจตนานั้นจะต้องถูกส่งไปยังผู้รับซึ่งการแสดงเจตนาด้วย

8 การแสดงเจตนามีผลตามกฎหมายเมื่อใด
3. Theory of Reception เห็นว่าการแสดงเจตนาจะมีผลตามกฎหมายต่อเมื่อผู้รับซึ่งการแสดงเจตนาได้รับซึ่งการแสดงเจตนาเสียก่อน

9 การแสดงเจตนามีผลตามกฎหมายเมื่อใด
4. Theory of Perception เห็นว่าการแสดงเจตนาจะมีผลตามกฎหมายต่อเมื่อ ผู้รับซึ่งการแสดงเจตนาจะต้องได้ทราบหรือเข้าใจซึ่งการแสดงเจตนานั้นเสียก่อน การแสดงเจตนานั้น ๆ จึงจะมีผลตามกฎหมาย

10 นักศึกษาวิเคราะห์ว่า แนวคิดหรือทฤษฎีใด เหมาะสมที่สุด ???

11 สรุป แต่ละแนวคิด ก็เหมาะสมสำหรับการแสดงเจตนาแต่ละลักษณะ
สรุป แต่ละแนวคิด ก็เหมาะสมสำหรับการแสดงเจตนาแต่ละลักษณะ

12 ลักษณะของการแสดงเจตนา 4 ลักษณะ
1. การแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้า 2. การแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้า (อยู่ห่างโดยระยะทาง) 3. การแสดงเจตนาโดยที่ไม่ต้องมีผู้รับซึ่งการแสดงเจตนา 4. การแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้หย่อนความสามารถ

13 1.การแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้า
ความหมายของการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้า -สื่อสารเข้าใจกันได้ในทันที

14 มาตรา ทฤษฎีที่ 4 “การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลนับแต่ผู้รับการแสดงเจตนาได้ทราบการแสดงเจตนานั้น ความข้อนี้ให้ใช้ตลอดถึงการที่บุคคลหนึ่งแสดงเจตนาไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งโดยทางโทรศัพท์หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่น หรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อถึงกันได้ทำนองเดียวกัน”

15 2.การแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้า (อยู่ห่างโดยระยะทาง)
2.การแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้า (อยู่ห่างโดยระยะทาง) ความหมายของการแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้า -ไม่สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้ในทันที

16 มาตรา 169 –ทฤษฎีที่ 3 “การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา ...แต่ถ้าได้บอกถอนไปถึงผู้รับการแสดงเจตนานั้นก่อนหรือพร้อมกันกับที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนานั้นตกเป็นอันไร้ผล การแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้วย่อมไม่เสื่อมเสียไป แม้ภายหลังการแสดงเจตนานั้นผู้แสดงเจตนาจะถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ”

17 ความหมายของคำว่า “ไปถึง” ผู้รับการแสดงเจตนา

18 นักศึกษามีความเห็นอย่างไร ทฤษฎีที่ 3 หรือทฤษฎีที่ 4
นักศึกษามีความเห็นอย่างไร ทฤษฎีที่ 3 หรือทฤษฎีที่ 4 กฎหมายใช้คำว่า “ให้ถือว่า”

19 การบอกถอนการแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้า (ม. 169)
1. 2.

20 ความเสื่อมเสียของการแสดงเจตนา (ม. 169 วรรคสอง)
“การแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้วย่อมไม่เสื่อมเสียไป แม้ภายหลังการแสดงเจตนานั้น ผู้แสดงเจตนาจะถึงแก่ความตาย หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ”

21 ตาย ไร้ความสามรถ เสมือนไร้ความสามารถ

22 3. การแสดงเจตนาโดยที่ไม่ต้องมีผู้รับซึ่งการแสดงเจตนา

23 4. การแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้หย่อนความสามารถ
โดยทั่วไป บุคคลผู้หย่อนความสามารถ มี ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ บุคคลวิกลจริต คนเสมือนไร้ความสามารถ

24 โมฆียะ บุคคลหย่อนความสารถ

25 การแสดงเจตนาต่อบุคคลผู้หย่อนความสามารถ
ในกรณีนี้หมายถึง ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ในกรณีนี้หมายถึง ผู้หย่อนความสามารถเป็นผู้รับการแสดงเจตนา

26 ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ

27 การตีความการแสดงเจตนา
เป็นเรื่องที่สำคัญมาก และยากมากเรื่องหนึ่งของนักกฎหมาย

28 ถ้าชัดเจน เข้าใจตรงกัน – ก็ไม่มีความจำเป็นต้องตีความ

29 การแสดงเจตนา “ข้าวเย็นหมดแล้ว” “ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อย”

30 การตีความ ยกตัวอย่าง การตีความ ?

31 การแสดงเจตนา -การกระพริบไฟหน้ารถ


ดาวน์โหลด ppt การแสดงเจตนา ศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google