งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชีวะ ม. ปลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชีวะ ม. ปลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชีวะ ม. ปลาย

2 ที่มาและความสำคัญ ชีววิทยา Biology เป็นแขนงหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิต แต่สิ่งมีชีวิต ซึ่งรวมถึงโครงสร้างการทำงาน การเจริญเติบโต ถิ่นกำเนิด วิวัฒนาการ การกระจายพันธุ์ และอนุกรมวิธาน โดยเป็นการศึกษาในทุกๆแง่มุมของสิ่งมีชีวิต โดยคำว่า ชีววิทยา Biology มาจากภาษากรีก คือคำว่า “ Bios ” แปลว่าสิ่งมีชีวิต และ “ Logos “ แปลว่า วิชาหรือการศึกษาอย่างมีเหตุผล จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่นักเรียนชั้นมัธยมปลายจะได้ศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยา

3 วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น มีเนื้อหาทั้งหมด 8 หน่วย 23 บท หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา หน่วยที่ 2 การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์และสัตว์ หน่วยที่ 3 การประสานงานในร่างกาย และการสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์ หน่วยที่ 4 การดำรงชีวิตของพืช หน่วยที่ 5 พันธุศาสตร์ หน่วยที่ 6 วิวัฒนาการ หน่วยที่ 7 ความหลากหลายทางชีวภาพ หน่วยที่ 8 ระบบนิเวศ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจำเป็นที่จะต้องศึกษาเนื้อหานำมาสรุปเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น และได้จัดทำแบบฝึกหัด เพื่อทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ของนักเรียน และสำหรับผู้ที่สนใจ เพื่อให้เข้าใจวิชาชีววิทยามากขึ้น

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนผู้ที่ต้องศึกษาใน รายวิชาชีววิทยา 2. เพื่อสรุปเนื้อหาให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อเป็นแหล่งความรู้เสริม

5 วิธีดำเนินงาน

6 วัน เดือน ปี การดำเนินการ ผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค 28/11/56 ประชุมปรึกษาหารือ เสนอความคิดเห็น และคัดเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน หัวข้อที่จะศึกษา ชีววิทยา ม.ปลาย เลือกหัวข้อไม่ได้ 4/12/56 การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล เนื้อหาชีววิทยา ม.ปลาย ขอบเขตเนื้อหาเยอะเกินไป 12/12/56 เขียนเค้าโครงงาน แบบฟอร์มโครงร่างดครงงาน(ที่มา สมมุติฐาน ขอบเขต วิธีการดำเนินงาน) -

7 วัน เดือน ปี การดำเนินการ ผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค 19/12/56 วางแผนการดำเนินงาน หน้าที่ของแต่ละคน - 26/12/56 ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ สร้างเว็บไซต์บล๊อคเกอร์และนำงานที่พิมพ์ในwordมาใส่ 20/2/57 สรุปผลงาน สรุปสิ่งที่ได้จากการทำโครงงานออกมาในรูปเล่ม 27/2/56 นำเสนอผลงาน นำเสนอต่อคนอื่นที่สนใจ

8 การออกแบบ การวางแผนในการสร้าง
หน้าเว็บประกอบด้วย 1. หัวเว็บ

9 2. หน้าแรก 3. ข้อสอบ 4 ชีวะ ม. 5 เทอม 1 5. ชีวะ ม. 5 เทอม 2 6. ชีวะ ม. 5 เทอม 3 7. ชีวะ ม. 5 เทอม 4 8. ชีวะ ม. 5 เทอม 5 9. คณะผู้จัดทำ

10 สื่อการเรียนรู้ Wordpress

11 Slideshare

12 Photoshop

13 สรุปผลที่ได้จากการทำโครงงานชิ้นนี้
1. นักเรียนที่ได้มาศึกษามีความรู้และเข้าใจบทเรียนชีววิทยามากขึ้น 2. ได้ทดสอบความเข้าใจหลังจากได้ศึกษาบทเรียนชีววิทยา

14 ผลงาน


ดาวน์โหลด ppt ชีวะ ม. ปลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google