งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๓.๓. นำสันติสุขสู่ ๓ จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ๔.๔. แก้ไขปัญหายาเสพติด ๕.๕. แท็บเล็ต (Tablet) ๖.๖. การวิจัย ๑๐ นโยบาย ( ต่อ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๓.๓. นำสันติสุขสู่ ๓ จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ๔.๔. แก้ไขปัญหายาเสพติด ๕.๕. แท็บเล็ต (Tablet) ๖.๖. การวิจัย ๑๐ นโยบาย ( ต่อ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๓.๓. นำสันติสุขสู่ ๓ จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ๔.๔. แก้ไขปัญหายาเสพติด ๕.๕. แท็บเล็ต (Tablet) ๖.๖. การวิจัย ๑๐ นโยบาย ( ต่อ )

2 ๗.๗. กองทุนตั้งตัวได้ ๘.๘. ผลักดันการปฏิรูปการเมือง เพื่อให้มีรัฐธรรมนูญของประชาชน ๙.๙. งบประมาณ ๑๐ นโยบาย ( ต่อ )

3 โปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น การล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ประสิทธิภาพ ๑๐. ยึดหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ๑๐ นโยบาย ( ต่อ )

4 นโยบาย สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต ( ประถมศึกษา 183 เขต / มัธยมศึกษา 42 เขต ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต ( ประถมศึกษา 183 เขต / มัธยมศึกษา 42 เขต ) คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา อนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา (31,255 แห่ง )

6 สำนักในสพฐ. 1. สำนักอำนวยการ 2. สำนักการคลังและสินทรัพย์ 3. สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 5. สำนักติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. สำนักทดสอบการศึกษา 7. สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 8. สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 9. สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 10. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 11. สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12. สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 13. สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14. สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน 15. สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ 16. สถาบันภาษาอังกฤษ 17. ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 18. หน่วยตรวจสอบภายใน 19. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

7 7 ข้อมูลพื้นฐาน (10 มิ. ย.55) สถานศึกษา 31,255 แห่ง นักเรียน 7,686,871 คน ข้าราชการพลเรือน 1,000 คน ข้าราชการครู 403,492 คน บุคลากรทางการศึกษา 16,782 คน

8 แผนงาน 6 แผนงาน 1. ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2. แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ 3. ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนา ความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค 4. สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ พกพาเพื่อการศึกษา 5. สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

9 ผลผลิต 9

10 ผลผลิต 10

11 ผลผลิต 11

12 12

13 198,972,784,700215,004,005,700 16,031,221,0008.06 17,004,287,500 25,108,859,500 8,104,572,00047.66 12,925,538,400 10,163,946,200 - 2,761,592,200 -21.37 43,846,146,200 43,513,789,700 -332,356,500-0.76 งบรายจ่ายอื่น 481,260,100 508,118,400 26,858,3005.58 273,230,016,900294,298,719,50021,068,702,6007.71 13 กองทุนคนพิการ 150,000,000 0 0

14 งบปกติ – งบพื้นฐาน สพม. 4 ล้าน สพป.5 ล้าน – งบพัฒนาคุณภาพตามมาตรการ สพท. 3 ล้าน – งบพัฒนาคุณภาพ 9 โครงการ 60,253 ล้าน งบแปรญัตติ – สิ่งก่อสร้าง 1,200 ล้าน – ครุภัณฑ์การศึกษา 1,500 ล้าน

15 วิสัยทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น องค์กรหลักขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐานของประเทศไทยให้ ได้มาตรฐานสากล และสูง เทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลก ภายในปี 2563 รวมทั้งลด ช่องว่างของโอกาสและ คุณภาพการศึกษา

16 พันธกิจ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสุนน การจัดการศึกษาให้ประชากร วัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการ พัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มี คุณธรรมจริยธรรม มี ความสามารถตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานและ พัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล

17 ค่านิยมองค์กร องค์กรที่มีชีวิต พร้อมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์คือความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม


ดาวน์โหลด ppt ๓.๓. นำสันติสุขสู่ ๓ จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ๔.๔. แก้ไขปัญหายาเสพติด ๕.๕. แท็บเล็ต (Tablet) ๖.๖. การวิจัย ๑๐ นโยบาย ( ต่อ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google