งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะทำงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเขต 12

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะทำงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเขต 12"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะทำงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเขต 12
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เพื่อการจัดการอำเภอสุขภาวะผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบ ในเขตบริการสุขภาพ เขต 12 คณะทำงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเขต 12

2 รพช. + สสอ. + รพสต. + อปท.+ประชาสังคม
เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ District Health System Network การทำงานร่วมกันของ รพช. + สสอ. + รพสต. + อปท.+ประชาสังคม

3 องค์ประกอบ DHS (UCARE)
การทำงานร่วมกันในระดับอำเภอ (Unity District Health Team) การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน (Community participation) การทำงานจนเกิดคุณค่า ทั้งกับผู้รับบริการ และตัวผู้ให้บริการเอง (Appreciation) การแบ่งปันทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human development) การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จำเป็น (Essential care )

4 50%dhs(สธ,สปสช,สรพ,สสส,สพช)
2557 25%dhs(สธ,สปสช,สรพ,สสส,สพช) 2556 21 dhs+4ภาค+25 buddy(สธ,สปสช,สรพ) Core team,project dhs(สปสช,สรพ)

5 จำนวน CUP ได้รับคัดเลือก DHS ปี 2556
จังหวัด จำนวน CUP สงขลา 5 นาทวี ,เทพา ,รัตภูมิ,ระโนด ,หาดใหญ่ สตูล 3 ละงู ,ท่าแพ ,ทุ่งหว้า ตรัง ห้วยยอด ,กันตัง ,ปะเหลียน พัทลุง เขาชัยสน ,ตะโหมด ,ป่าพะยอม ยะลา 4 ยะลา ,เบตง ,รามัน , ยะหา ปัตตานี กะพ้อ ,หนองจิก ,ยะหริ่ง,ไม้แก่น นราธิวาส แว้ง ,ระแงะ,บาเจาะ ,ตากใบ รวม 26 เป้าหมายการคัดเลือก CUP ผู้นำ CUP DSHA CBL FPL ชุมชนดีเด่น PCA ทีมบริหารระดับ CUP เข้มแข็ง

6 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เขต 12
รพช. + สสอ.+ รพ.สต.+ อปท+ชุมชน อำเภอต้นแบบ สปสช.เขต+ สธ.เขต Health service delivery to HP เพื่อเสริมความเข้มแข็งของโรงพยาบาลชุมชนและพื้นที่ ระบบจัดการระดับเขตต้นแบบ เขต 12 พื้นที่ไข่แดง เช่น อ.นาทวี หนองจิก รามัน กะพ้อ ละงู ตากใบ Health workforce ด้วยกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอในเขตบริการสุขภาพ องค์ความรู้ นวตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพเครือข่ายระดับอำเภอ Design health information ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ เขต 12 ได้แก่ ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล

7 เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ(DHS)

8 เป้าหมาย ประชาชนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เกิดการจัดการความรู้ ยกระดับการปฏิบัติให้เกิด “ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการเครือข่ายสุขภาพอำเภอ”

9 วัตถุประสงค์ พัฒนารูปแบบและกลไกในระบบสุขภาพระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน เสริมศักยภาพบุคคลในระบบบริการสุขภาพ และภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในระดับอำเภอ/จังหวัด ให้สามารถสนับสนุนการจัดการสร้างเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพระดับอำเภอ สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จากองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ

10 ยุทธศาสตร์ การสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่าย การสนับสนุนกลไกเชิงนโยบาย
การจัดการความรู้ การพัฒนาระบบข้อมูล และการสื่อสารสาธารณะ การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง การพัฒนาศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพที่สอดรับกับบริบทและวิถีชุมชน

11 กฏบัตรออตตาวาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter for Health Promotion ; 1986)
1.การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Build healthy public policy) 2.สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (Create supportive environment) 3.เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง (Strengthening community action) 4.การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop personal skill) 5.การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ (Reorient health services)

12 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เขต 12
รพช. + สสอ.+ รพ.สต.+ อปท+ชุมชน อำเภอต้นแบบ สปสช.เขต+ สธ.เขต Health service delivery to HP เพื่อเสริมความเข้มแข็งของโรงพยาบาลชุมชนและพื้นที่ ระบบจัดการระดับเขตต้นแบบ เขต 12 พื้นที่ไข่แดง เช่น อ.นาทวี หนองจิก รามัน กะพ้อ ละงู ตากใบ Health workforce ด้วยกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอในเขตบริการสุขภาพ องค์ความรู้ นวตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพเครือข่ายระดับอำเภอ Design health information ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ ODOP กรณี โรคเรื้อรัง OTTAWA CHARTER

13 Psychiatric Diseases & Mental Health
P &P MCH EMS Acute Minor Diseases Dental Health Chronic Diseases Psychiatric Diseases & Mental Health Disabilities End of life care High risk groups (Pre-school, Adolescent, Elderly) Concept & Policy Structure & Organization Resources Allocation & Sharing Manpower Development Information System Supportive mechanism New Management (Partnership & Networking) เอื้อเฟื้อแฟ้มภาพ : รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

14

15 งบประมาณ งบสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) งบUC หมวดงบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการปฐมภูมิ งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนสุขภาพตำบล งบ สสส.

16 ประเด็นปรึกษาหารือ รูปแบบการดำเนินการ อื่นๆ การบริหารจัดการโครงการ
บทบาทที่ปรึกษา ทีมเขต จังหวัด การขับเคลื่อนงานในระดับอำเภอ อื่นๆ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

17

18 DHS NEVER END


ดาวน์โหลด ppt คณะทำงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเขต 12

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google