งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชี้แจงตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพบริการ ร้อยละของอาเภอที่มีทีม miniMERT, MCATT, SRRT คุณภาพ ธีราภา ธานี พยาบาลวิชาชีพชำนาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชี้แจงตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพบริการ ร้อยละของอาเภอที่มีทีม miniMERT, MCATT, SRRT คุณภาพ ธีราภา ธานี พยาบาลวิชาชีพชำนาญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชี้แจงตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพบริการ ร้อยละของอาเภอที่มีทีม miniMERT, MCATT, SRRT คุณภาพ ธีราภา ธานี พยาบาลวิชาชีพชำนาญ สำนักพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

2 ประชากร กลุ่มเป้าหมาย : อำเภอ
เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ 80 ของอำเภอที่มีการจัดตั้ง ทีม MCATT ที่มีคุณภาพ ประชากร กลุ่มเป้าหมาย : อำเภอ

3 สูตรการคำนวณ ร้อยละของการจัดตั้งทีม MCATT ในระดับอำเภอที่มีคุณภาพมาตรฐาน
จำนวนอำเภอที่มีการจัดตั้งทีม MCATT ที่มี คุณภาพมาตรฐาน x 100 จำนวนอำเภอทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ

4 คำนิยาม ทีม MCATT : Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team (ทีมให้การช่วยเหลือเยียวยา จิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต) หมายถึง ทีมสหวิชาชีพที่ให้การ ช่วยเหลือทางด้านจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต ได้แก่ แพทย์ พยาบาลจิตเวช เภสัชกร นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบ งานด้านสุขภาพจิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง

5 ระดับทีม MCATT 1. ทีมระดับอำเภอ หมายถึง ทีม MCATT ประจำพื้นที่ในระดับอำเภอ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ โรงพยาบาลชุมชนและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2. ทีมระดับจังหวัด หมายถึง ทีม MCATT ประจาพื้นที่ระดับจังหวัด ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ผู้แทนผู้รับผิดชอบ งานสุขภาพจิตระดับอำเภอ 3. ทีมระดับกรมสุขภาพจิต หมายถึง ทีม MCATT ที่ทำหน้าที่สนับสนุนและ ให้การช่วยเหลือพื้นที่ในจังหวัดที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย โรงพยาบาลจิต เวช ศูนย์สุขภาพจิต และหน่วยงาน ส่วนกลางสังกัด กรมสุขภาพจิต

6 คำนิยาม ทีม MCATT ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน หมายถึง ทีม MCATT ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ตามคู่มือ “แนว ทางการพัฒนาคุณภาพระบบ บริการวิกฤตสุขภาพจิต” (เล่มสี แดง)

7 1. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 1.1 บุคลากร
ทีม MCATTที่มีคุณภาพมาตรฐาน มาตรฐาน ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน 1. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 1.1 บุคลากร - มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานวิกฤต สุขภาพจิต - โครงสร้างทีม - การกำหนดบทบาทหน้าที่ - ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน - การเตรียมความพร้อมของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน การซ้อมแผน 1.2 ด้านทรัพยากร - การเตรียมเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น สามารถใช้ ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ

8 ทีม MCATTที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. มาตรฐานด้านวิชาการ - มีแผนพัฒนาวิชาการด้านวิกฤต สุขภาพจิต - มีการจัดอบรม/สนับสนุน บุคลากรเข้ารับการอบรม ความรู้เรื่อง วิกฤตสุขภาพจิต - มีการพัฒนาวิชาการวิกฤต สุขภาพจิต เช่น คู่มือ แผ่นพับ - มีนวตกรรม จัดการความรู้ วิกฤตสุขภาพจิต (KM) - มีการประชุมทบทวน (case conference)

9 3. มาตรฐานด้านการ ช่วยเหลือ เยียวยา จิตใจ 3.1 การดูแลเยียวยา จิตใจ
ทีม MCATTที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 3. มาตรฐานด้านการ ช่วยเหลือ เยียวยา จิตใจ 3.1 การดูแลเยียวยา จิตใจ 3.2 การติดตามดูแล ต่อเนื่อง

10 ทีม MCATTที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
4. ด้านการจัดการระบบข้อมูล - มีทะเบียน - มีรายงาน - มีการวิเคราะห์ ประมวลผล นำข้อมูลไป ใช้ให้เกิดประโยชน์

11 ทีม MCATTที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
5. ด้านการนิเทศติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน - มีแผนการติดตามผลการ ปฏิบัติงาน - มีการปฏิบัติการตามแผน - มีการนำผลจากการ ติดตาม มาวิเคราะห์ และพัฒนางาน

12 ระดับการประเมินคุณภาพระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต
ระดับ 1 การบริการวิกฤต สุขภาพจิตในขั้นดีเยี่ยม ระดับ 2 การบริการวิกฤต สุขภาพจิตในขั้นปานกลาง ระดับ 3 การบริการวิกฤต สุขภาพจิตในขั้นพื้นฐาน

13 กิจกรรม ทบทวนข้อมูลอำเภอที่ดำเนินการจัดตั้งทีม MCATTและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพเพื่อค้นหาผู้ที่ยังไม่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ อบรมเพิ่มพูนความรู้การช่วยเหลือผู้ ประสบภาวะวิกฤตตามมาตรฐานด้านการ บริหารจัดการ ตามมาตรฐานทีมให้การ ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะ วิกฤตแก่บุคลากรในหน่วยงานและ บุคลากรในพื้นที่รับผิดชอบ มีแผนการจัดเตรียมทีมและซ้อมแผนแบบ บูรณาการ ระหว่างทีม miniMERT, MCATT และ SRRT ออกปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ ประสบภาวะวิกฤต

14 การประเมินคุณภาพทีม MCATT
ฐานข้อมูลทีม MCATT ะดับอำเภอ/ จังหวัด(มีนาคม 57) : MCC1 คำสั่งแต่งตั้ง ทีม MCATT (มีนาคม 57) ทำเนียบ/ทะเบียนรายชื่อบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ (มีนาคม 57) : MCC2 แผนปฏิบัติการ/การจัดเตรียมทีมและซ้อม แผนแบบบูรณาการระหว่างทีม miniMERT, MCATT และ SRRT (รายงานตามแบบสรุปรายงานการจัด กิจกรรม : MCC 3) (มีนาคม 57) การรายงานผลติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงต่อ การเกิดปัญหาสุขภาพจิต

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การชี้แจงตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพบริการ ร้อยละของอาเภอที่มีทีม miniMERT, MCATT, SRRT คุณภาพ ธีราภา ธานี พยาบาลวิชาชีพชำนาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google