งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ทศพล สมพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ

2 คิดได้ เขียนได้ ทำได้

3 ตอบคำถามตัวเอง 1. ทำไมจึงต้องทำเรื่องนี้? เกิดอะไรขึ้น?
ปรากฏการณ์นี้น่าสนใจตรงไหน? อยากรู้อะไร? สิ่งที่อยากรู้มีความสำคัญอย่างไร? 2. เมื่ออยากรู้ (ให้ลึกซึ้งในปรากฏการณ์นี้) จะมีวิธีการหาความจริงได้อย่างไร? มีอะไรต้องศึกษาบ้าง? จะหาหลักฐานได้อย่างไร? จะพิสูจน์ความจริงได้อย่างไร? ความสำคัญของปัญหา วิธีการศึกษา

4 Concept Paper แนวคิดการวิจัย Research Proposal ข้อเสนอโครงการวิจัย

5 ประเด็นปัญหาการวิจัย ทดสอบ/พิสูจน์สมมติฐาน เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
ปรากฏการณ์ แนวคิดทฤษฎี ประเด็นปัญหาการวิจัย ความอยากรู้ สมมติฐาน วิธีวิจัย วิธีหาหลักฐาน ทดสอบ/พิสูจน์สมมติฐาน ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือรวบรวมข้อมูล สรุปลงความเห็น (คำตอบ)

6 การเขียนข้อเสนอวิจัยที่ดีและการทำวิจัยที่ดี ไม่ใช่ เพียงการเขียนข้อเสนอที่ดีเท่านั้น ซึ่งการเขียนข้อเสนอ วิจัยที่ดี มุ่งเน้นสำนวนโวหาร จนทำให้เชื่อว่าเป็น ข้อเสนอวิจัยที่ดี แต่การเขียนข้อเสนอวิจัยที่ดี มีจุดกำเนิดหรือมี พื้นฐานมาจากความคิดที่ดี สื่อสารออกมาในรูปที่ เรียกว่า “แนวคิดในการวิจัย” (Concept Paper)

7 การพิสูจน์หาความจริง (Verification)
ศาล กล่าวหา รวบรวมแสดงหลักฐาน พิสูจน์/แก้ต่าง/อ้างข้อกฎหมาย การวิจัย ตั้งสมมติฐาน เก็บข้อมูล วิเคราะห์/ยืนยัน/หักล้างทฤษฎี ตัดสิน ลงความเห็น สรุปผล


ดาวน์โหลด ppt การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google