งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทคัดย่อ ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่องสุขภาพของประชาชนจากแพร่กระจายของเชื้อโรคในน้ำ และมีลักษณะของคลอรีนตกค้างมากเกินไปในเส้นท่อจ่ายน้ำประปา ผู้วิจัยจึงต้องการให้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้นและเพื่อรักษาแหล่งน้ำไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทคัดย่อ ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่องสุขภาพของประชาชนจากแพร่กระจายของเชื้อโรคในน้ำ และมีลักษณะของคลอรีนตกค้างมากเกินไปในเส้นท่อจ่ายน้ำประปา ผู้วิจัยจึงต้องการให้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้นและเพื่อรักษาแหล่งน้ำไว้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการการปนเปื้อนโคลิฟอร์ม และคลอรีนโดยผลิตภัณฑ์ ในระบบน้ำประปาในเขตเมืองในยูกันดา

2 บทคัดย่อ ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่องสุขภาพของประชาชนจากแพร่กระจายของเชื้อโรคในน้ำ และมีลักษณะของคลอรีนตกค้างมากเกินไปในเส้นท่อจ่ายน้ำประปา ผู้วิจัยจึงต้องการให้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้นและเพื่อรักษาแหล่งน้ำไว้ ในขณะที่ระดับของเชื้อโรคที่สามารถจัดการได้โดยใช้คลอรีน

3 วัตถุประสงค์หลัก การประเมินการเปลี่ยนแปลงของระดับเชื้อโรคและคลอรีนโดยผลิตภัณฑ์ในระบบน้ำประปาของเมืองยูกันดา วัตถุประสงค์เฉพาะ 1.การประเมินการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของระดับโคลิฟอร์มและคลอรีนโดยผลิตภัณฑ์ จากสถานที่ที่แตกต่างกัน 2.เพื่อระบุเหตุการณ์และสถานที่จากการที่มีคลอรีนโดยผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นสูง 3.เพื่อศึกษาอิทธิพลของปริมาณน้ำฝนต่อคลอรีนโดยผลิตภัณฑ์ในระบบ

4 ปัญหาของคลอรีนโดยผลิตภัณฑ์
ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า คลอรีนเป็นสารก่อมะเร็งและเกิดการกลายพันธ์ของสารประกอบอินทรีย์ฮาโลเจน สามารถเกิดขึ้นในช่วงของการฆ่าเชื้อโรคของคลอรีน ทำให้เกิด สารก่อมะเร็งโดยเฉพาะ Trihalomethanes (THMs) ซึ่งมนุษย์ได้รับผ่านทางการบริโภคน้ำดื่ม จากการสัมผัสของผิวหนัง ทางเดินหายใจ จากการอาบน้ำ และการใช้สระว่ายน้ำ

5 วิธีการศึกษา การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์จากการสำรวจการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มและคลอรีนโดยผลิตภัณฑ์ จากสถานที่ในเมืองของประเทศ 11 สถานที่ จากระบบน้ำประปาที่กัมปาลา มาเป็นตัวแทนของการใช้น้ำประปาในเขตกัมปาลาและทำการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการมาตรฐาน

6 สถานที่ศึกษา

7 กระบวนการบำบัด กัมปาลามี2 โรงงานบำบัดน้ำ คือ สถานีน้ำ Gaba1 (WS) และ Gaba2 โดยที่การประปาแห่งชาติยูกันดาและบริษัทระบายน้ำ (NWSC) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำในห้องทดลอง กระบวนการบำบัดน้ำเสียใช้กระบวนการ การสร้างตะกอน, การตกตะกอน, และการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน และการฉายรังสียูวีในขั้นตอนการฆ่าเชื้อโรคเมื่อคลอรีนขาดตลาด

8 คุณภาพน้ำ คุณภาพน้ำได้ตรวจสอบทางจุลชีววิทยาของน้ำภายใต้หน่วยงาน NWSC ในกัมปาลาถูกกำหนดโดยการประเมินน้ำตัวอย่างให้อยู่ในระดับน้ำที่กำหนด ตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้นจึงช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

9 เชื้อโรคจุลินทรีย์ สารมลพิษน้ำคือเชื้อจุลินทรีย์และสารเคมี ทาง NWSC ได้ให้ความสำคัญกับเชื้อโรคที่พบในน้ำดิบมาก ซึ่งถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง การฆ่าเชื้อของน้ำจึงเป็นกระบวนการรักษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปนเปื้อนของน้ำจากจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคให้อยู่ในระดับที่ถือว่ามีความปลอดภัยตามมาตรฐานสุขภาพของประชาชน

10 ผลและการอภิปราย

11 รูปที่2 การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของ E.coli ที่นับในสถานที่แต่ละแห่ง

12 การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของ โคลิฟอร์มทั้งหมด ที่นับในสถานที่แต่ละแห่ง

13 รูปทั้ง2มีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างระดับโคลิฟอร์มและคลอรีนโดยผลิตภัณฑ์
รูปแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง E.coli และคลอรีนโดยผลิตภัณฑ์ รูปแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง โคลิฟอร์มทั้งหมด และคลอรีนโดยผลิตภัณฑ์ รูปทั้ง2มีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างระดับโคลิฟอร์มและคลอรีนโดยผลิตภัณฑ์

14 ความสัมพันธ์นะหว่างคลอรีนโดยผลิตภัณฑ์ (CL)/โคลิฟอร์มทั้งหมด (TC) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปริมาณน้ำฝน

15 สรุปผลการวิจัย การพัฒนาระบบน้ำประปาจะต้องมีการวางแผนอย่ารอบคอบ มีการจัดการระดับเชื้อโรคและลดความเข้มข้นของสารพิษจากผลิตภัณฑ์ การฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีมีความจำเป็นที่จะต้องมีการประเมินลักษณะการกำจัดเชื้อโรค และคลอรีนโดยผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของน้ำซึ่งกระบวนการบำบัดน้ำเสียจะต้องมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ดี

16 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt บทคัดย่อ ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่องสุขภาพของประชาชนจากแพร่กระจายของเชื้อโรคในน้ำ และมีลักษณะของคลอรีนตกค้างมากเกินไปในเส้นท่อจ่ายน้ำประปา ผู้วิจัยจึงต้องการให้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้นและเพื่อรักษาแหล่งน้ำไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google