งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชร เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ มาตรฐานด้านผลสำเร็จของการดำเนินงานภาวะสุขภาพของนักเรียน นางสาวจิตรลดา อ่อนสุระทุม งานวัยเรียนและเยาวชน ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กรมอนามัย

2 ประกอบที่ 7 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย
องค์ ประกอบที่ 7 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย 1. นักเรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 95 ขึ้นไป 2. นักเรียนมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ดี (สมส่วน) ร้อยละ 85 ขึ้นไป 3. นักเรียนที่พบว่ามีปัญหาภาวะ การเจริญเติบโตได้รับการแก้ไข

3 ชี้วัดที่ 4 ภาวะการเจริญเติบโต
ตัว ชี้วัดที่ 4 ภาวะการเจริญเติบโต โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 1.น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง(W/H)เกินเกณฑ์ (เริ่มอ้วนและอ้วน) …ไม่เกินร้อยละ 7 2. ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (H/A)ต่ำกว่าเกณฑ์(ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย) … ไม่เกินร้อยละ 5

4 ดูอะไรบ้าง ???

5 การใช้ … แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง หรือ สรุปผลการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตใน อร.14

6

7

8

9

10

11

12 และ วิธีวัด ได้มาตรฐานหรือไม่ ???
ตรวจสอบคุณภาพ เครื่องวัดส่วนสูง /เครื่องชั่งน้ำหนัก และ วิธีวัด ได้มาตรฐานหรือไม่ ???

13

14

15

16 5 จุด ชิดกับที่วัดส่วนสูง การยืนตรง วัดส่วนสูง ศีรษะ ตามองตรง
คางขนานกับพื้น หลัง 5 จุด ชิดกับที่วัดส่วนสูง ก้น การยืนตรง วัดส่วนสูง น่อง ส้นเท้า

17 นักเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการได้รับการแก้ไข

18

19 ขอบคุณค่ะ...


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google