งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผบ. ปภ. ชาติ ( รมว. มท.) หรือ ผอ. กลาง ( อ. ปภ.) ผอ. จังหวัด ( ผว. จว.) แผน ปภ. จว./ แผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผบ. ปภ. ชาติ ( รมว. มท.) หรือ ผอ. กลาง ( อ. ปภ.) ผอ. จังหวัด ( ผว. จว.) แผน ปภ. จว./ แผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผบ. ปภ. ชาติ ( รมว. มท.) หรือ ผอ. กลาง ( อ. ปภ.) ผอ. จังหวัด ( ผว. จว.) แผน ปภ. จว./ แผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ ศูนย์อำนวยการ เฉพาะกิจฯ ระดับจังหวัด ( ความรุนแรงระดับ ๒ ) หน่วยปฏิบัติการ - สนง. ปภ. จว. บริหารจัดการ - อบจ. สนับสนุนบุคลากร / เครื่องจักรกล - สนง. เกษตร จว. ดูแลด้านพืช - สนง. ประมง จว. ดูแลด้านประมง - สนง. ปศุสัตว์ จว. ดูแลการปศุสัตว์ - สนง. สาธารณสุข จว. ดูแลสุขภาพ อนามัย - สนง. ชลประทาน จว. การบริหารจัดการ น้ำ - สนง. ประชาสัมพันธ์ จว. ประชาสัมพันธ์ / เผยแพร่ข่าวสาร - กองบังคับการ ตำรวจภูธร จว. รักษาความสงบ เรียบร้อย - ที่ทำการปกครอง จว. สนับสนุน / ประสาน อำเภอ - สนง. ท้องถิ่น จว. ประสาน อปท. - สนง. ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ จว. ฟื้นฟูแหล่งน้ำ - อปพร. ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ - มูลนิธิ / องค์การสา ธารณกุศล ฯลฯ ศูนย์อำนวยการ เฉพาะกิจฯ ระดับชาติ ( ความรุนแรงระดับ ๓ ) ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ฯ ระดับท้องถิ่น / อำเภอ ( ความรุนแรงระดับ 1) หน่วยบรรเทาทุกข์และฟื้นฟู บูรณะ - อบต./ เทศบาล / เมือง พัทยา / อำเภอ / อบจ. - สนง. ปภ. จว.- สนง. สาธารณสุข จว. - สนง. พัฒนาสังคมฯ จว. - สนง. เกษตร จว. - สนง. ชลประทาน จว. - สนง. ประมง จว. - สนง. ปศุสัตว์ จว. - สนง. ทรัพยากรธรรมชาติฯ จว. - สนง. แรงงาน จว. - เหล่ากาชาด จว. - มูลนิธิ / องค์การสาธารณ กุศล ฯลฯ ร้องขอ เตรียมการ ปฏิบัติการ จัดตั้ง / สั่ง การ สนับสนุน ร้องขอ ช่วยเห ลือ รายงาน สั่งการ ป้องกัน / เตรียมพร้อม ให้ความช่วยเหลือ หน่วยปฏิบัติการหลัก อบต./ เทศบาล / เมือง พัทยา / อำเภอ ( นายก อบต./ นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา / นายอำเภอ ) จัดทำ ช่วยเหลือ / สั่งการ สั่งการรายงาน หน่วยปฏิบัติการ หลัก จังหวัด คณะกรรมการ เตรียมพร้อมแห่งชาติ สมช. ประสานงาน หน่วยปฏิบัติการ หลัก ปภ. หน่วยสนับสนุน - กระทรวงกลาโหม กำลังพล เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ - กระทรวงพลังงาน สนับสนุนเชื้อเพลิง และพลังงาน - สภากาชาดไทย ให้บริการทาง การแพทย์และ สาธารณสุข / สนับสนุนปัจจัยสี่ - สทอภ. (GISDA) สนับสนุนข้อมูลภูมิ สารสนเทศ - กรมสุขภาพจิต ดูแลสภาพจิตใจ ผู้ประสบภัย - มูลนิธิราชประชานุ เคราะห์ฯ ช่วยเหลือด้านปัจจัย สี่ - องค์การสาธารณ กุศล - อปพร. / ทีมกู้ชีพ กู้ภัย ฯลฯ จัดตั้ง หน่วยร่วมปฏิบัติการ - สนง. ชลประทานภาค การบริหารจัดการ น้ำ - ศูนย์ ปภ. เขต กู้ภัย / ครื่องจักรกล / ปัจจัยสี่ - สนง. อุตุนิยมวิทยาภาค เฝ้าระวัง / แจ้งเตือน สภาพอากาศ - หน่วย ตชด. ใน พื้นที่ สนับสนุนกำลังพล วัสดุอุปกรณ์กู้ภัย ยานพาหนะ - สนง. ทรัพยากรน้ำ บาดาลภาค สำรวจแหล่งน้ำดื่ม / น้ำใช้ - สนง. ทรัพยากรน้ำ ภาค สำรวจแหล่งน้ำดื่ม / น้ำใช้ - สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการ เกษตร เขต - สำนักงานประปา เขต ฯลฯ หน่วยปฏิบัติการ - ศูนย์บริการ และ ข้อมูลความ เสียหาย ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ตำบล - สถานีตรวจ อากาศ รายงานสภาพ อากาศ - โรงพยาบาล / ให้บริการ ทางการ สถานีอนามัย แพทย์และสาธารณสุข - สนง. ประปา น้ำดื่ม / น้ำใช้ - อปพร. ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ - มูลนิธิช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ ฯลฯ หน่วยปฏิบัติการ - กระทรวงมหาดไทย สั่งการ ประสานจังหวัด และ อปท. ประกาศเขตพื้นที่ภัย พิบัติ - กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เฝ้าระวัง / ดูแลพื้นที่ การเกษตร ที่ได้รับความ เสียหาย - กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร การสื่อสาร และการ แจ้งเตือน - กระทรวง สาธารณสุข บริการทางการแพทย์ และ สาธารณสุข - กระทรวงการพัฒนา สังคมฯ สงเคราะห์ / ฟื้นฟู ผู้ประสบภัย - กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ดูแล / ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ฯลฯ นายกรัฐมนตรี กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง ( ความรุนแรงระดับ ๔ ) อนุผนวก ๑ การปฏิบัติการและหน่วยงานร่วมบูรณาการใน การป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ( ประกอบภาคผนวก ง ) ๒๑


ดาวน์โหลด ppt ผบ. ปภ. ชาติ ( รมว. มท.) หรือ ผอ. กลาง ( อ. ปภ.) ผอ. จังหวัด ( ผว. จว.) แผน ปภ. จว./ แผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google