งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล
สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เขตบริการสุขภาพที่ 12 โดย นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล

2 2.3 แผนนิเทศติดตามการบริการให้วัคซีนในเด็ก 0-5 ปี
สถานที่ วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี สถานที่ 1 – 2 พ.ค. 2557 อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 22 – 23 พ.ค. 2557 อ. เมือง จ.ปัตตานี 28–29 พ.ค. 2557 อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา อ. อ.ยะหา จ.ยะลา 29 – 30 พ.ค. 2557 5 – 6 มิ.ย.2557 อ.มะนัง จ.สตูล 16 – 17 มิ.ย. 2557 อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 18 – 19 มิ.ย.2557 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

3 การนิเทศและประเมินหน้างาน EPI ในพื้นที่ เขตบริการที่ ๑๒
การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น ในระดับคลังอำเภอ (รพศ./รพท./รพช.) หัวข้อที่ไม่ผ่านส่วนใหญ่เป็น เรื่อง การประมาณการวัคซีน (คะแนนผ่านเกณฑ์อยู่ที่ร้อยละ 80) จังหวัด ชื่อ รพ. ระดับคะแนน ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน นราธิวาส รพ.จะแนะ 93.33 / ปัตตานี รพ.ปัตตานี 81.40 สงขลา รพ.สะบ้าย้อย

4 การนิเทศและประเมินหน้างาน EPI ในพื้นที่ เขตบริการที่ ๑๒
ระดับหน่วยบริการ (รพท./รพช./รพสต./PCU) ในภาพรวม 3 มาตรฐาน จังหวัด สถานบริการ คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน นราธิวาส รพช.จะแนะ (ฝ่ายเวชฯ) 92.31 / รพสต.ผดุงมาตร 93.14 รพสต.ดุซงญอ 92.16 ปัตตานี รพสต.รูสะมิแล 96.08 CMU ปากน้ำ 75.25 สงขลา รพสต.เปียน 98.02 รพสต.นากัน 80.39 PCU รพ.สะบ้าย้อย 76.47

5 ปัญหาอุปสรรค หัวข้อที่ไม่ผ่าน ดังนี้
หัวข้อที่ไม่ผ่าน ดังนี้ ๑. CMU ปากน้ำ ไม่ผ่านเรื่อง การจัดระบบไหลเวียนความเย็นในตู้เย็น, การเก็บรักษาวัคซีน, การส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการ AEFI, การบริหารจัดการข้อมูล ๒. PCU สะบ้าย้อย ไม่ผ่านเรื่อง ผังควบคุมกำกับการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉิน, การให้บริการวัคซีน, การบริหารจัดการข้อมูล

6 สสจ. ร่วมกับ คปสอ.ในพื้นที่
แผนจัดมหกรรมสัปดาห์รณรงค์ สร้างกระแสในการเข้าถึงบริการวัคซีน ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการ ในพื้นที่ ๗ จังหวัด วัน เดือน ปี สถานที่ หมายเหตุ ๗- ๘ กค. ๕๗ อ. ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง สสจ. ร่วมกับ คปสอ.ในพื้นที่ ๑๔ - ๑๕ กค. ๕๗ อ. ห้วยยอด จ.ตรัง ๔-๕ สค. ๕๗ อ. มะนัง จ.สตูล ๑๘-๑๙ สค. ๕๗ อ. จะแนะ จ.นราธิวาส ๒๕-๒๖ สค. ๕๗ อ. เมือง จ.ปัตตานี ๑-๒ กย. ๕๗ อ. ยะหา จ.ยะลา ๘-๙ กย. ๕๗ อ. สะบ้าย้อย จ.สงขลา


ดาวน์โหลด ppt โดย นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google