งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557
มติ ค.ร.ม. 3 กันยายน 2556

2 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปี2557
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

3 การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ของ สพม.34
การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ ของ สพม.34 ภาพรวม ได้งบประมาณ ,808, บาท เบิกจ่ายจริง ,130, บาท คิดเป็น ร้อยละ งบลงทุน ได้งบประมาณ ,858, บาท เบิกจ่ายจริง ,472, บาท คิดเป็น ร้อยละ ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 ก.ค. 57

4 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

5 แนวทางการดำเนินงานตาม มาตรการฯ
สรุปการดำเนินงานที่สำคัญ : มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แนวทางการดำเนินงานตาม มาตรการฯ ยังคงมีความจำเป็น เริ่มดำเนินการ/ก่อหนี้ผูกพัน ภายใน 30 มิถุนายน 57 เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 2557 รายงานสำนักงบประมาณ 31 ก.ค. 57 1 ให้เสนอปลัดกระทรวง เพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบฯ หรือหัวหน้า คสช. ตามประกาศ คสช. ฉบับ ที่ 22/2557 ลงวันที่ 23 พ.ค แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ยังคงมีความจำเป็น เริ่มดำเนินการ/ก่อหนี้ผูกพัน ไม่ทันภายใน 30 มิถุนายน 57 รายงานสำนักงบประมาณ 20 ส.ค. 57 2 เริ่มดำเนินการ/ก่อหนี้ ผูกพันไม่ทันภายใน 30 มิถุนายน 57 หมดความจำเป็น/ไม่สามารถดำเนินการ/ซ้ำซ้อน/เหลือจ่าย ปรับแผนฯ โดยโอนเปลี่ยนแปลงฯไปดำเนินการในโครงการ/รายการที่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนี้ผูกพันได้ภายใน 31 ส.ค.2557 ตามแนวทางที่กำหนด โดยให้เสนอปลัดกระทรวง เพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบฯ หรือหัวหน้า คสช. เพื่อเห็นชอบภายใน วันที่ 15 ส.ค.57 3 รายงานสำนักงบประมาณ 20 ส.ค. 57 รายจ่ายงบกลางบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเหลือจ่าย ให้ส่งคืนสำนักงบประมาณ แต่หากยังมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องนำไปใช้ในรายการอื่นๆ ให้เสนอปลัดกระทรวง เพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบฯ ให้ความเห็นชอบ 4 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ที่ยังไม่มีข้อผูกพัน ทบทวนความจำเป็น หากยังมีความจำเป็น ให้เร่งทำข้อผูกพันและเบิกจ่ายโดยเร็ว หากหมดความจำเป็น ให้ดำเนินการตามแนวทางข้อ 5 3

6 สรุปการดำเนินงานที่สำคัญ : มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แนวทางการดำเนินการตามข้อ ในโอกาสแรกให้นำไปชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค่า K ข้อผูกพันตามกฎหมาย จากนั้นให้นำไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนี้ 1) บรรเทาความเดือดร้อนชองประชาชนกรณีเร่งด่วน เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสาธารณะ เป็นต้น 2) เป็นรายการงบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน 3) เป็นรายการที่สนับสนุนให้เกิดความปรองดองของประชาชนภายในชาติ 4) เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อสมทบในรายการที่ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ และโครงการ/รายการผูกพันที่ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน การเตรียมความพร้อมโครงการ/รายการ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ 5) เป็นรายการที่แก้ปัญหา/ตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น การซ่อมบำรุงสิ่งสาธารณะประโยชน์ ทั้งนี้ ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนที่แสดงถึงความสำคัญของปัญหาหรือความเดือดร้อน 6) เรื่องเร่งด่วนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 7) เป็นรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายต่อราชการ ทั้งนี้ต้องเริ่มดำเนินการ/ก่อนี้ผูกพันภายใน 31 สิงหาคม 2557 ที่มาข้อมูล : สำนักงบประมาณ 3

7 ข้อควรหลีกเลี่ยงในการการดำเนินการตามแนวทางข้อ
3 1) เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ ยกเว้นกรณี การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตาม สนธิสัญญาหรือมีข้อผูกพันทางกฎหมาย 2) เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อยานพาหนะ 3) เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรที่จะก่อให้เกิด ภาระงบประมาณในอนาคต 4) เป็นรายการก่อนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 5) เป็นรายการที่ขาดความพร้อม และส่วนราชการ / หน่วยงานไม่สามารถ ใช้จ่ายงบประมาณได้ทันภายในไตรมาสแรกของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

8 คณะกรรมการเร่งจัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของ สพม.34 ตามคำสั่งที่ 517/2556 ส่ง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ร่วมกันกำหนดแผนการติดตามเร่งรัดการบริหารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ หรือ ดำเนินการอื่นๆ เพื่อการขับเคลื่อนการใช้จ่ายเงินให้เกิดประสิทธิภาพ ตามแผนงาน โครงการที่ได้รับจัดสรรอย่างรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด ให้สอดคล้องกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของทางราชการหากมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการให้รายงานผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

9 ข้อเสนอแนะวิธีการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะวิธีการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ** ขอส่งใบงานก่อนกลับด้วยครับ**

10 สวัสดีครับ.


ดาวน์โหลด ppt มาตรการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google