งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างขององค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างขององค์การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างขององค์การ

2 โครงสร้างแบบง่าย (Simple structure)
เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่มีขนาดเล็ก ระบบการบริหารงานแบบครอบครัว ไม่มีการแบ่งงานกันทำเฉพาะด้าน

3 ผลดีและผลเสียของโครงสร้างแบบง่าย
ข้อดี เหมาะสำหรับกิจการที่มีขนาดเล็ก การควบคุมดูแลพนักงานสามารถทำได้อย่างใกล้ชิด มีความอิสระในการบริหารและตัดสินใจ เลิกกิจการได้ง่าย

4 ผลดีและผลเสียของโครงสร้างแบบง่าย
ข้อเสีย มีความเสี่ยงในการบริหารงาน เพราะผู้บริหารตัดสินใจเพียงผู้เดียว ทำให้โอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานมีจำกัด การเจริญเติบโตของกิจการทำได้อย่างจำกัด เพราะขึ้นอยู่กับบุคคลคนเดียว

5 โครงสร้างตามหน้าที่ (Functional structure)
การแบ่งงานกันทำเฉพาะด้านตามความเหมาะสม แต่ละด้าน กระบวนเดียวกันก็จะจัดรวมกลุ่มไว้ด้วยกัน

6 โครงสร้างตามหน้าที่ ข้อดี
ผู้จัดการโครงการจะมีอำนาจอย่างเต็มที่ในการบริหารโครงการ และต้องทำรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงขององค์การ สมาชิกของโครงการทั้งหมดจะต้องรายงานโดยตรงต่อ ผู้จัดการโครงการ เมื่อมีการเคลื่อนย้ายโครงการออกจากหน่วยงานตามหน้าที่ จะ ทำให้การติดต่อสื่อสารลดลง โครงสร้างตามหน้าที่ขึ้นตารงต่อผุ้ บริหารระดับสูง

7 โครงสร้างตามหน้าที่ ข้อดี
ทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็ว โครงการสามารถ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทำให้เกิดเอกภาพในการสั่งการ การจัดโครงสร้างตามหน้าที่สามารถทำได้ง่ายและมีความ คล่องตัว

8 โครงสร้างตามหน้าที่ ข้อเสีย
โครงการเป็นงานระยะสั้น การที่จะจ้างผู้ที่มีความรู้ทางเทคนิค เข้ามาช่วยกระทำได้ยาก แต่ละฝ่าย จะให้ความสำคัญของหน้าที่ตนเอง ไม่ได้คำนึงถึง ภาพรวมขององค์การ ทำให้การประสานงานมีน้อย

9 โครงสร้างแบบหน่วยธุรกิจ (Divisional structure)
จะมีการจัดโครงสร้างอยู่บนพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ ข้อดี ทำให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด การควบคุมดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

10 โครงสร้างแบบหน่วยธุรกิจ (Divisional structure)
ข้อเสีย ขาดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร มีการใช้ทรัพยากร ที่ซ้ำซ้อน ใช้เงินลงทุนสูง เพราะโครงสร้างขององค์การมีขนาดใหญ่ต้อง ใช้ทั้งบุคลากรและอุปกรณ์จำนวนมาก

11 โครงสร้างแบบบริษัทในเครือ
การรวมบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์และตลาดต่างกันเข้าด้วยกัน การบริหารงานของบริษัทจะเป็นอิสระต่อกันไม่ขึ้นอยู่แก่กัน แต่ จะดำเนินการร่วมกันภายใต้การกำกับของบริษัทแม่เดียวกัน

12 ผลดีและผลเสียของโครงสร้างแบบบริษัทในเครือ
ข้อดี มีอิสระในการบริหารงาน ทำให้มีการกระจายความเสี่ยง สามารถจำกัดภาระหนี้สินได้ ทำให้เสียภาษีน้อย ข้อเสีย ใช้เงินทุนสูง

13 วัฒนธรรมขององค์การ คือ ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความคาดหวัง และค่านิยม ร่วมกันของะพนักงานภายในองค์การ การวางแผนโครงการผู้จัดการโครงการจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์การ เพื่อทำให้การบริหาร โครงการเป็นไปอย่างมีปาระสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทรัพยากรทางการเงิน บุคลากรระบบข้อมูลของบริษัท

14


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างขององค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google