งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรคณิตศาสตร์ ประเทศจีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรคณิตศาสตร์ ประเทศจีน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรคณิตศาสตร์ ประเทศจีน
นางศรีสุฎา ชิณโน รหัส นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

2 ระบบการศึกษา 1. การศึกษาพื้นฐาน ได้แก่ การศึกษาก่อนวัยเรียน การประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและการศึกษาพิเศษ 2. อาชีวศึกษา ได้แก่ การจัดการศึกษาทุกรูปแบบของโรงเรียนอาชีวศึกษา และทุกรูปแบบของการให้การฝึกอบรมด้านอาชีพและเทคนิค 3. อุดมศึกษา ได้แก่ การจัดอุดมศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 4. การศึกษาผู้ใหญ่ ได้แก่ การจัดการศึกษาเพื่อการอ่านออกเขียนได้ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นประชากรผู้ใหญ่

3 ระบบการศึกษา ระดับประถมศึกษา อายุระหว่าง 6-12 ปี (6 ปี)
ระดับประถมศึกษา อายุระหว่าง 6-12 ปี (6 ปี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุระหว่าง ปี (3 ปี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุระหว่าง ปี (3 ปี) อาชีวศึกษา (2 – 4 ปี) ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี (4-5 ปี) ระดับปริญญาโท (2-5 ปี) ระดับปริญญาเอก (3-4 ปี)

4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

5 Objectives Overall Objectives Stage Objectives Knowledge and Skill
Mathematical Thinking Problem Solving Affection and Attitudes

6 About Contents of Learning
Numbers and Expressions - Equations and Inequalities - Functions - Knowing Figures - Figures and their Transformation - Figures and their Coordinates - Figures and Proofs Numbers and Algebra Space and Figures Contents of Learning Practical and Integrated Applications Statistics and Probability - Statistics - Probability Thematic Studies

7 Evaluation Recommendations
(1) ให้ความสนใจกับการประเมินผลของกระบวนการการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน (2) การประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนและทักษะพื้นฐานอย่างเหมาะสม (3) เน้นการประเมินความสามารถของนักเรียนจากการค้นพบและการแก้ปัญหา (4) การประเมินนักเรียนในหลายวิธีและจากมุมมองที่แตกต่างกัน (5) ผลการประเมินมีการบูรณาการในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

8 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

9 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรบังคับ นักเรียนทุกคนจะต้องศึกษาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 5 หน่วย ดังนี้ คณิตศาสตร์1 : เซต แนวคิดของฟังก์ชันและฟังก์ชันพื้นฐานเบื้องต้น1 (ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล, ฟังก์ชันลอการิทึม) คณิตศาสตร์ 2 : เรขาคณิตเบื้องต้น การวิเคราะห์เรขาคณิตเบื้องต้น คณิตศาสตร์ 3 : อัลกอริทึมเบื้องต้น สถิติ ความน่าจะเป็น คณิตศาสตร์ 4 : ฟังก์ชันพื้นฐานเบื้องต้น II (ฟังก์ชันตรีโกณมิติ) เวกเตอร์บนระนาบ เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ คณิตศาสตร์5 : การแก้ปัญหาของสามเหลี่ยม ลำดับ อสมการ

10 หลักสูตรเสริม เป็นหลักสูตรที่นักเรียนสามารถเลือกให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ ได้แก่ ภาคตัดกรวยและสมการ อนุพันธ์และการประยุกต์ใช้ เวกเตอร์ กฎของออยเลอร์ เป็นต้น

11 Evaluation Recommendations
ให้ความสนใจกับการประเมินผลกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน ประเมินความถูกต้องด้านความรู้พื้นฐานและทักษะพื้นฐานของนักเรียน ให้ความสนใจในการประเมินผลความสามารถของนักเรียน ดำเนินการประเมินผลอย่างหลากหลายเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักเรียน การดำเนินประเมินผลให้สอดคล้องกับการตัดสินใจที่แตกต่างกันของนักเรียน

12 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรคณิตศาสตร์ ประเทศจีน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google