งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกันคุณภาพ ระดับสถาบันอุดมศึกษา. สมาชิก นพ. พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ (ผู้จัดการ) อ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ (รองผู้จัดการ) ผศ. ดร. สุรสิทธิ์ วชิรขจร (รองผู้จัดการ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกันคุณภาพ ระดับสถาบันอุดมศึกษา. สมาชิก นพ. พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ (ผู้จัดการ) อ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ (รองผู้จัดการ) ผศ. ดร. สุรสิทธิ์ วชิรขจร (รองผู้จัดการ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกันคุณภาพ ระดับสถาบันอุดมศึกษา

2 สมาชิก นพ. พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ (ผู้จัดการ) อ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ (รองผู้จัดการ) ผศ. ดร. สุรสิทธิ์ วชิรขจร (รองผู้จัดการ) ดร. ปกรณ์ วัฒนจตุรพร (เลขานุการ) ผศ. ดร. วนิดา นพพรพันธุ์ ผศ. ดวงฤดี ศุภดิมัสโร ผศ. วงศ์วีระ วรรณพงศ์ ผศ. ดิเรกฤกธิ์ บัวเวช

3 ปัญหา : เชิงนโยบาย ลักษณะพื้นฐานของแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกัน มาตรฐานที่แตกต่างระหว่างสถาบันที่ถูกประเมิน ความเหมาะสมของตัวชี้วัด – ตัวชี้วัดไม่ได้ บ่งชี้จริงตามจุดประสงค์ – ตัวชี้วัด / เกณฑ์ตัวชี้วัด มีการปรับเปลี่ยนบ่อย และ แจ้งหน่วยผู้รับการประเมินล่าช้า – ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ไม่สมควรมาตรวจสอบเชิง คุณภาพ

4 ปัญหา : เชิงนโยบาย การให้ความสำคัญการประเมินของสาธารณชน – การ Ranking – ผลกระทบต่อสังคม

5 ปัญหา : เชิงปฏิบัติ มาตรฐานที่แตกต่างผู้ประเมิน – การไม่ยอมรับผลของการตรวจการประเมิน บุคลากร – ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในสถาบัน ฯ – ไม่เต็มใจที่จะทำ – งานที่เพิ่มขึ้น / ซ้ำซ้อน

6 ข้อเสนอแนะ : เชิงนโยบาย : หน่วยงานที่ทำการประเมิน การเผยแพร่ผลการประเมินการประกันคุณภาพ – ประชาสัมพันธ์ให้กับสื่อมวลชนและสาธารณชน – ชี้แจงรายละเอียดของการประเมิน – เข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของการประเมิน

7 ตั้งหน่วยงานกลางประเมินตัวชี้วัดที่เป็นสาธารณะ ความพึงพอใจของสาธารณะ บุคลากรในสถาบันการศึกษาของเยอรมันมี Self Quality Assurance

8 ให้ความสำคัญของคุณภาพบัณฑิตมากกว่า การจัดการ ( งบประมาณ ) มาตรฐาน ๑ มากกว่า มาตรฐาน ๗

9 ข้อเสนอแนะ : เชิงปฏิบัติ : กรณีมาตรฐานที่แตกต่าง มีการกำหนดตัวบ่งชี้ – ส่วนหนึ่งกำหนดโดยหน่วยงานประเมิน – ส่วนหนึ่งกำหนดโดยผู้ถูกประเมินโดยให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย ให้มีการชี้แจงทางวาจาประกอบการอุทธรณ์ เลือกผู้ประเมินที่มีความรู้ตรง / ใกล้เคียงกับ หน่วยที่ถูกประเมิน

10 ข้อเสนอแนะ : เชิงปฏิบัติ : บุคลากร : สถาบัน ฯ ผู้บริหารสูงสุดต้องให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพ สร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้แก่บุคลากร – เช่น ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของแต่ละบุคคลจาก รายงานการประเมินคุณภาพของแต่ละบุคคล

11 ข้อเสนอแนะ : เชิงปฏิบัติ : บุคลากร : สถาบัน ฯ มีโครงสร้างหลักเรื่องการประเมินคุณภาพ – มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน หน่วยงานเดียวทำเรื่องประกัน ฯ ของทุกหน่วยประเมิน บูรณาการการประกันคุณภาพทั้งสามหน่วยประเมิน เพื่อให้ทำงานง่ายขึ้น – ขึ้นตรงกับผู้บริหารสูงสุด

12 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การประเมินของหลายหน่วยงานควรลดจำนวนการตรวจ รายงานฉบับเดียวสามารถตอบสนองตัวชี้วัดทุก มาตรฐาน การใช้ระบบ IT – การเตรียมโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพ – หน่วยประเมินเป็นผู้จัดเตรียม


ดาวน์โหลด ppt การประกันคุณภาพ ระดับสถาบันอุดมศึกษา. สมาชิก นพ. พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ (ผู้จัดการ) อ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ (รองผู้จัดการ) ผศ. ดร. สุรสิทธิ์ วชิรขจร (รองผู้จัดการ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google