งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษา 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษา 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษา 2556
ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษา 2556

3 วิสัยทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลักขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล และสูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลก ภายในปี 2563 รวมทั้งลดช่องว่างของโอกาสและคุณภาพการศึกษา

4 จัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภารกิจ

5 เป้าประสงค์ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

6 กลยุทธ์ 2556 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมลํ้า พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

7 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียน = 31,116 โรงเรียน นักเรียน = 7,453,481 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา = 422,522 คน

8 งานที่ตอบสนองนโยบายของ รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

9 นโยบายกระทรวง • เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา • การสร้างโอกาสทางการศึกษา • การนำสันติสุขสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ • การแก้ไขปัญหายาเสพติด • โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

10 นโยบายกระทรวง (ต่อ) การวิจัย
การผลักดันการปฏิรูปการเมืองเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญของประชาชน การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

11 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา
นโยบาย ข้อที่ 1 • พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ • จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

12 “Teach much, but learn less”
“Teach less, and learn more”

13 Jigsaw ของภาพปฏิรูปการศึกษา
Management T/L ICT Curriculum Management Management Homework/Assignment Assessment Management

14 โครงสร้างเวลา การบูรณาการ Flip Classroom

15

16 Flipped Class 101 Flipped Classroom

17

18

19

20

21 ประชาคมอาเซียน

22 ประชาคม อาเซียน โครงสร้างประชาคมอาเซียนและพันธกรณี
ความเป็นมาและความเกี่ยวข้องด้านการศึกษา พัฒนาการเมือง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ร่วมมือ ป้องกันทางทหาร สร้างความมั่นคงอาเซียน เพื่อความสงบสุข เป็นเอกภาพ และแข็งแกร่ง ประชาคม การเมืองและ ความมั่นคง APSC ประชาคม เศรษฐกิจ AEC 1. ตลาด-ฐานการผลิตเดียว/เสรีการค้า-การลงทุน- การเลื่อนไหลของแรงงานฝีมือ 2. ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน 3. มีการพัฒนาที่เท่าเทียม และ 4. บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ประชาคม อาเซียน (ASEAN Community) ประชาคม สังคมและ วัฒนธรรม ASCC พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สวัสดิการสังคม ลดความยากจน ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส สร้างอัตลักษณ์อาเซียน พัฒนาสังคม ผ่านกรอบอนุภูมิภาค แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดสำคัญในกฎบัตรอาเซียน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาการทำงาน ข้อเสนอร่วมด้านการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนการสอนด้วย ASEAN Curriculum ข้อตกลง AEC ด้านการเลื่อนไหลแรงงาน แรงงานฝีมือ 7 สาขาอาชีพ (วิศวกร/สถาปนิก/ช่างสำรวจ /แพทย์/ทันตแพทย์/พยาบาล/นักการบัญชี) +32 ตำแหน่งงาน

23 ยุทธศาสตร์ สพฐ. 2556-2560 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับประชาคมอาเซียน
1. ยกระดับคุณภาพการเรียนตามหลักสูตรฯ 3. กำหนดมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับ 8 กลุ่มวิชา โดยเน้นวิทย์/คณิต/สังคมศึกษา อาเซียนและศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการศึกษา 2. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วมอาเซียนโดย ภาคบังคับ เพื่อประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน บูรณาการกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. เพิ่มความเข้มแข็ง/จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาในร.ร. 1 พัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่สำคัญ (วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/สังคมศาสตร์) 2 พัฒนาศักยภาพด้านภาษา(ไทย/อังกฤษ/ อาเซียน และภาษา ตปท. คู่ค้า) 3 พัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย ผู้บริหาร (สพป./ สพม./ร.ร.) ครู และบุคลากรทางการศึกษา 4 เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ ICT ในการเรียน-การสอน 5. พัฒนาโครงการความร่วมมือในอาเซียน (ระดับบริหาร/นักปฏิบัติ/นร.) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษา ตปท. อื่นๆ 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ และแก้ปัญหาการ อ่านออกเขียนได้ 2. พัฒนายกระดับ คุณภาพครูและ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3. ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมขององค์กร ภาครัฐและเอกชน ฝึกทักษะการสื่อสารของนร./นศ./ครู/ บุคลากรทางการศึกษา 2. พัฒนาศักยภาพครู/จัดหาครูเจ้าของภาษา 3. พัฒนาการเรียนการสอนในและนอกระบบ ร.ร./พัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 4. ส่งเสริมการเรียนวิชาต่างๆด้วยภาษาอังกฤษ 5. สร้างเครือข่ายทั้งในและตปท. 6. กำหนดให้ภาษาอังกฤษใช่ในการสำเร็จ การศึกษา/เข้าสู่อาชีพ/เลื่อนระดับ 1. พัฒนาการเรียนการสอน ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และ ภาษาอาเซียน 2. พัฒนา/สร้างครูไทย./จัดหาครู เจ้าของภาษา 3. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ แสดงความสามารถทางภาษา ในเวทีสาธารณะทั้งในและตปท. 1. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 2. พัฒนาบุคลากรให้รอบรู้และติดตามความเคลื่อนไหวของอาเซียนและสังคมโลก 3. ใช้คุณสมบัติ 1-2 ประกอบการพิจารณาให้รางวัล/เลื่อนระดับ 1. พัฒนาhardware/software/people-ware 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/เชื่อมโยงความรู้สากลด้วย ICT 3. ผลิตและส่งเสริมการใช้สื่อความรู้ระบบ digital และ e-learning 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันและ ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ หน่วยงานทั้งในและนอกอาเซียน 3. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้ นร./ครูได้ 2. พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร/ครู/นร. แสดงศักยภาพในเวทีระหว่างประเทศ พัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ระดับโรงเรียน/ พื้นที่/) 2. ประสานและจัดทำข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทุนวิจัยที่เกี่ยวกับอาเซียน 6. 1. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (ระดับสพฐ. และพื้นที่ ) 4. ประสานและจัดทำข้อมูลต่างๆ 2. พัฒนาวิทยากรแกนนำด้าน ASEAN / 5. ASEAN Watch – กำกับติดตาม วิจัย และพัฒนา พัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน 7. 6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับประชาคมอาเซียน

24 Two Common Ideologies Raising Educational quality
Making Education a driving force for developments

25 Strategies to improve Education system 5 main areas:
Student characteristics Curriculum and teaching qualifications Teacher qualifications School characteristics Management style

26 Guideline and Standards set for Student characteristics:
Being academically excellent Communicable in two languages Developing analytical thinking skills Increasing productivity creatively Having the skills to participate effectively in society

27 (Being academically excellent)
(Communicable in two languages)

28 (Developing analytical thinking skills)
(Increasing productivity creatively)

29 (Participate effectively in society)

30 FIVE STEPS FOR STUDENT DEVELOPMENT
PUBLIC SERVICE EFFECTIVE COMMUNICATION KNOWLEDGE FORMATION KNOWLEDGE SEARCHING HYPOTHESIS FORMULATION Learning to serve Learning to communicate Learning to construct Learning to search Learning to question

31 แนวทางการดำเนินงาน

32 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติและนานาชาติ (O-NET, NT, PISA และ TIMSS) เตรียมความพร้อมการศึกษาไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel

33 การสร้างโอกาสทางการศึกษา
นโยบาย ข้อที่ 2 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา • การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น ออก กลางคันและไม่เรียนต่อ • จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและ ผู้ด้อยโอกาส • การจัดการศึกษาแก่เด็กที่มี ความสามารถพิเศษ • จัดการศึกษาทางเลือก

34 การนำสันติสุขสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบาย ข้อที่ 3 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนา ในโรงเรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน อิสลามศึกษาในโรงเรียน

35 การนำสันติสุขสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบาย ข้อที่ 3 สนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) • เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา • ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) ฯลฯ

36 การแก้ไขปัญหายาเสพติด
นโยบาย ข้อที่ 4 1. คัดกรอง ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้า ยาเสพติด และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 2. แก้ไขพฤติกรรม เยาวชนที่มี พฤติการณ์เสพยา 3. สร้างภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

37 การแก้ไขปัญหายาเสพติด
นโยบาย ข้อที่ 4 4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในวันต่อต้านยาเสพติด 5. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการ To Be Number One

38 โครงการแท็บเล็ตพีซี เพื่อการศึกษาไทย
นโยบาย ข้อที่ 5 1. จัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาให้โรงเรียน 2. จัดเตรียมหลักสูตรและเนื้อหา เอกสาร คู่มือ การใช้งาน รวมทั้งแผนการสอน 3. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 4. พัฒนาโครงข่าย ICT

39 การวิจัย นโยบาย ข้อที่ 6
• ร่วมมือกับ TDRI เพื่อปรับระบบการจัดการศึกษาของไทยที่เอื้อต่อ การสร้างความรับผิดชอบในระบบการประเมินผลโรงเรียนและครู • วิจัยและพัฒนาร่วมกับ ม. ธรรมศาสตร์ ในเรื่องการคิดสูตรจัดสรร งบประมาณให้โรงเรียนและเขตพื้นที่ • วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ

40 การผลักดันการปฏิรูปการเมือง เพื่อให้มีรัฐธรรมนูญของประชาชน
นโยบาย ข้อที่ 7 • จัดทำเอกสารการจัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นพลเมือง • จัดทำหลักสูตรค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความเป็นไทย และความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย • อบรมผู้จัดการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความเป็นไทย และความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย

41 การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
นโยบาย ข้อที่ 8 จัดสรรงบประมาณโดยใช้สูตรการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสร้างความเสมอภาค เป็นธรรมในการได้รับงบประมาณ ประกอบด้วย ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความทุรกันดาร ฐานะทางเศรษฐกิจและลักษณะพิเศษอื่นๆ

42 ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นโยบาย ข้อที่ 9 • ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ • จัดทำเอกสารประมวลจริยธรรม ในการส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด สพฐ. มีมาตรฐานด้านจริยธรรม คุณธรรมฯลฯ • จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามนโยบายของรัฐบาล

43 ขอให้ผู้บริหารทุกท่าน เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาไทย สู่มาตรฐานสากล
ขอให้ผู้บริหารทุกท่าน เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาไทย สู่มาตรฐานสากล


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษา 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google