งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

2

3

4 ผู้สอน ชื่อ – สกุล นายภุชงค์ พุดกุเรือ เอกวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อ – สกุล นายภุชงค์ พุดกุเรือ เอกวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามัญ – สัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เกิดวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ปัจจุบันอายุ ๒๔ ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

5 ตรีโกณมิติ เรื่อง sin 30 cos 45 tan 60 cosec 37 sec 53 cot 90
arcsin 50 arccos 70 arctan 15

6 จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถอธิบายรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้ทฤษฎีบทปีทากอรัสได้ เมื่อกำหนดด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาให้ 2 ด้านแล้ว สามารถบอกด้านที่เหลือได้ บอกนิยามฟังก์ชันตรีโกณมิติทั้ง 6 ฟังก์ชันในรูปของความยาวของด้านสามเหลี่ยมมุมฉากได้ เมื่อกำหนดความยาวของด้านสามเหลี่ยมมุมฉากมาให้ สามารถหาฟังก์ชันตรีโกณมิติจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นได้ สามารถประยุกต์ใช้ตรีโกณมิติในชีวิตประจำวันได้

7 ทฤษฎีบทปีทากอรัส ทฤษฎีบทปีทากอรัส เป็นทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งเป็นความสัมพันธ์กันของด้านสองด้านที่ประกอบมุมฉาก เรียกว่า ด้านประกอบมุมฉาก และด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมฉาก เรียกว่า ด้านตรงข้ามมุมฉาก ดังรูป B c a A b C จากรูป เรียกด้าน a และด้าน b ว่า ด้านประกอบมุมฉาก เรียกด้าน c ว่า ด้านตรงข้ามมุมฉาก ทฤษฎีบทปีทากอรัสของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้กล่าวว่า ผลบวกของกำลังสองของด้านประกอบมุมฉากเท่ากับค่ากำลังสองของด้านตรงข้ามมุมฉาก หรือเขียนเป็นสมการได้เป็น c2 = a2 + b2

8

9 ตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ (Trigonometry) หมายถึง
มุมสามมุม หรือการวัดเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม จากรูป ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยมีมุม C เป็นมุมฉาก มุม A และมุม B เป็นจุดยอดมุมอีก 2 มุม ให้ a, b, c แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุม A, B, C ตามลำดับ ความยาวของด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากมีความสัมพันธ์กันคือ c2 = a2 + b2 เมื่อคิดเทียบกับมุม A จะเรียก a ว่าด้านตรงข้ามมุม A b ว่าด้านประชิดมุม A c ว่าด้านตรงข้ามมุมฉาก

10 ดังนั้นฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม A เราอาจนิยามความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้ดังนี้

11

12

13

14

15 การประยุกต์ใช้ ตรีโกณมิติ

16 การประยุกต์ใช้ตรีโกณมิติ

17 คณิตศาสตร์...ไปช้า ๆ มันไม่ใช่เรื่องยาก แค่ใส่ใจ...ก็ไปโลด

18 สวัสดี...


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google